Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

CZ

cs

menu

Odborná způsobilost dopravce a odpovědný zástupce

ODBORNÁ ZPŮSOBILOST DOPRAVCE,
Odbornou způsobilost k provozování silniční dopravy pro cizí potřeby prokazuje žadatel osvědčením o odborné způsobilosti pro provozování dopravy, které vydává příslušný dopravní úřad na základě úspěšně složené zkoušky z předmětů stanovených Nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES)č.1071/2009 a vypracováním případové studie.
 
Odborná způsobilost
Odborná způsobilost je soubor odborných znalostí, které se vztahují k provozování silniční dopravy pro cizí potřeby, jakož i schopnost jejich uplatnění při provozování této dopravy.
U nákladní dopravy se prokazování odborné způsobilosti vztahuje na dopravu provozovanou vozidly, jejichž celková hmotnost přesahuje 3,5 tuny.
U osobní dopravy se prokazování odborné způsobilosti vztahuje na dopravu provozovanou vozidlem určeným pro přepravu více než 9 osob včetně řidiče.
 
Kdo musí splňovat podmínku odborné způsobilosti
U právnické osoby musí podmínku odborné způsobilosti splňovat osoba zaměstnaná dopravním podnikem nebo určená prostřednictvím smlouvy, tato osoba musí mít skutečnou vazbu jakožto zaměstnanec, ředitel, nebo vlastník.
U fyzické osoby musí podmínku odborné způsobilosti splňovat fyzická osoba sama nebo odpovědný zástupce, je-li ustanoven.
 
Jak se splní podmínka odborné způsobilosti
Žadatel skládá zkoušky před příslušným dopravním úřadem v místě trvalého pobytu žadatele. Osvědčení o odborné způsobilosti pro provozování dopravy se předkládá příslušnému živnostenskému úřadu.
 
Průběh zkoušky k prokázání odborné způsobilosti
Zkouška se skládá ze dvou částí, kterými jsou test a případová studie.
 
První část je tvořena testem s písemnými otázkami se 4 navrženými odpověďmi, z nichž pouze jedna je správná.
 
Název oborů:
A. Občanské právo
B. Obchodní právo
C. Sociální právo
D. Daňové právo
E. Obchodní a finanční správa podniku
F. Přístup na trh
G. Technické normy a technická hlediska provozu
H. Bezpečnost silničního provozu
 

Test je tvořen celkem 60 otázkami tak, aby obsahoval otázky z každého oboru. Z každého z oborů uvedených pod body A, C, F a G přílohy I bodu I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1071/2009 musí test obsahovat 10 otázek, přičemž správná odpověď na každou z těchto otázek  bude hodnocena 2 body. Ze zbývajících oborů B, D, E, H musí test obsahovat celkem 20 otázek,  přičemž správná odpověď na každou z těchto otázek bude hodnocena 1 bodem.

 
Druhou část tvoří případová studie, při níž žadatel prokazuje schopnost praktického uplatnění svých znalostí. Jedná se o praktické cvičení, kdy žadatel u požadovaného druhu dopravy vyhodnotí zadanou přepravu z hlediska výběru vozidla, dokladů potřebných k přepravě, věku řidiče, organizace přestávek apod. zvolením správné odpovědi.
U případové studie lze dosáhnout nejvýše 100 bodů, přičemž k úspěšnému složení této části zkoušky je nutné dosáhnout nejméně 50% bodů.
 
U zkoušky prospěl zkoušený, který úspěšně složil test a případovou studii a dosáhl nejméně 60% z celkového možného počtu bodů za test a případovou studii.
 

Odkaz na aktuální otázky odborné způsobilosti:

http://etesty2.mdcr.cz/Home/Tests/zd

 

Kdo může být odpovědným zástupcem pro dopravu dle čl.4 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)č.1071/2009?
 
Je to fyzická osoba, která má dobrou pověst a požadovanou odbornou způsobilost, tato osoba účinně a nepřetržitě řídí dopravní činnost podniku, má bydliště ve Společenství, k podniku má skutečnou vazbu jakožto zaměstnanec, ředitel, vlastník, akcionář, nebo jej spravuje, nebo je – li podnikem fyzická osoba. Nebude-li tuto vazbu mít, bude moci tuto činnost odpovědný zástupce vykonávat pro 50 vozidel a zároveň nejvíce pro 4 podnikatele v silniční dopravě. Toto omezení platí též pro odpovědné zástupce, kteří budou tuto činnost vykonávat pro více podnikatelů. 

Aktualizováno:

Krajský úřad Zlínského kraje © 2024

Cookie lišta

Nahoru