Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

CZ

cs

menu

 • Základní informace k životní situaci:

Vydání rozhodnutí o změně integrovaného povolení dle zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťovaní a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci) ve znění pozdějších změn.

 • Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Provozovatel zařízení, pro které bylo krajským úřadem vydáno integrované povolení.

 • Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

Provozovatel zařízení, pro které bylo vydáno integrované povolení je dle § 16 odst. 1, písm. b) povinen ohlásit úřadu plánovanou změnu v provozu zařízení. Změnou v provozu zařízení se rozumí změna v užívání, způsobu provozu nebo rozšíření zařízení, která může mít účinky na zdraví člověka nebo životní prostředí.

 • Jakým způsobem zahájit řešení životní situace:

Provozovatel zařízení ohlásí písemnou formou Krajskému úřadu Zlínského kraje plánovanou změnu v provozu zařízení, popíše, v čem změna spočívá a jaký je její důvod, rozsah a dopad na stávající zařízení. V případě, že byla pro tuto změnu vypracována nějaká odborná dokumentace (projekt, rozptylová studie, aj.) předloží tuto provozovatel spolu s oznámením.

Dojde – li úřad na základě ohlášení plánované změny v provozu zařízení, že se jedná o podstatnou změnu v provozu zařízení, vyzve provozovatele zařízení, aby úřadu ve lhůtě, kterou stanoví, podal žádost o změnu integrovaného povolení, přičemž může úřad provozovateli stanovit, které náležitosti žádosti se nevyžadují.

Dojde–li úřad na základě ohlášení plánované změny v provozu zařízení, že se nejedná o podstatnou změnu v provozu zařízení, ale že je nezbytné provést změnu integrovaného povolení, provede změnu integrovaného povolení úřad.

Na základě ohlášení změny v provozu zařízení může úřad provést také přezkum závazných podmínek integrovaného povolení a to buď šetřením v místě provozu zařízení nebo  přezkumem podkladů předložených provozovatelem.

 • Na které instituci životní situaci řešit:

Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, oddělení hodnocení ekologických rizik, tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín, www.zlinskykraj.cz

 • Kontaktní osoby:

Ing. Jan Kattauer, tel.: 577 043 397, email: jan.kattauer@zlinskykraj.cz

Mgr. Martina Vybíralová, tel.: 577 043 391, email: martina.vybiralova@zlinskykraj.cz

Ing. Simona Musilová, tel.: 577 043 375, email: simona.musilova@zlinskykraj.cz

Ing. Diana Lysáková, tel.: 577 043 364, email: diana.lysakova@zlinskykraj.cz

Pozn.: Nejlépe je kontaktovat osobu, která je uvedená jako oprávněná úřední osoba na stávajícím rozhodnutí – integrovaném povolení.

 • Jaké doklady je nutné mít s sebou:

Ohlášení plánované změny v provozu zařízení.

 • Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Vzor ohlášení plánované změny není stanoven.

V případě, že se bude jednat o podstatnou změnu v provozu zařízení, vepíše provozovatel všechny změny do původní žádosti o vydání integrovaného povolení, jejíž vzor je dán vyhláškou č. 288/2013Sb. a kterou předkládal provozovatel v rámci řízení o vydání integrovaného povolení.

 • Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:

Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů stanovuje v položce 96 následující poplatky spojené s procesem integrovaného povolování:

b) vydání rozhodnutí o změně integrovaného povolení při podstatné změně zařízení uvedeného v příloze č. 1 k zákonu o integrované prevenci – 10 000 Kč;

c) vydání integrovaného povolení nebo jeho změny při podstatné změně zařízení neuvedeného v příloze č. 1 k zákonu o integrované prevenci – 5 000 Kč.

Vydání rozhodnutí o změně integrovaného povolení při nepodstatné změně zařízení uvedeného v příloze č. 1 k zákonu o integrované prevenci není zpoplatněno.

V případě řízení o vydání integrovaného povolení nebo změny integrovaného povolení je podle sazebníku předmětem správního poplatku pouze vydání tohoto povolení. Přijetí žádosti o vydání integrovaného povolení zpoplatněno není.

 • Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Podstatná změna v provozu zařízení:

lhůty jsou stejné jako v řízení o vydání integrovaného povolení. (Maximální délka řízení je 147 dnů.)

 • Nepodstatná změna:

30 dnů od zahájení řízení o nepodstatné změně integrovaného povolení.

 • Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace:

Účastníky řízení jsou podle § 7 odst.1 aodst. 2:

 • obec, na jejímž území je nebo má být zařízení umístěno,
 • kraj, na jehož území je nebo má být zařízení umístěno,
 • občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, zaměstnavatelské svazy a hospodářské komory, k jejichž činnostem patří prosazování a ochrana profesních a veřejných zájmů podle zvláštních právních předpisů, pokud se jako účastníci písemně přihlásili úřadu do 8 dnů ode dne zveřejnění stručného shrnutí ze žádosti podle § 8.
 • obce a kraje, na jejichž území může zařízení ovlivnit životní prostředí, pokud se jako účastníci písemně přihlásili úřadu do 8 dnů ode dne zveřejnění stručného shrnutí ze žádosti podle § 8.
 • Za účastníka řízení se považuje také ten, kdo by jím byl podle zvláštních právních předpisů, není-li již jeho postavení účastníka vymezeno v odstavci 1 § 7 zákona.
 • Podle kterého právního předpisu se postupuje:

Zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťovaní a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci) ve znění pozdějších změn.

Vyhláška č. 288/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o integrované prevenci.

 • Jaké jsou související předpisy:

Zákon č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon).

Zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích).

Zákon č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší).

Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů.

Zákon č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí).

Zákon 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů.

 • Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

Odvolání je možno podat do 15 dnů ode dne jeho doručení na Ministerstvo životního prostředí, prostřednictvím příslušného krajského úřadu, který povolení vydal.

 • Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností:
 • do 1 000 000,- Kč  - za uvedení nesprávných údajů v žádosti, neohlášení plánované změny v provozu zařízení, nepodání žádosti o změnu integrovaného povolení ve lhůtě stanovené úřadem nebo za porušení povinnosti neprodleně hlásit krajskému úřadu všechny mimořádné situace, havárie zařízení a havarijní úniky znečišťujících látek ze zařízení do životního prostředí
 • do 7 000 000,- Kč – za provozování bez platného integrovaného povolení, bez pravomocného rozhodnutí o změně integrovaného povolení nebo v rozporu s podmínkami integrovaného povolení.

Aktualizováno:

Krajský úřad Zlínského kraje © 2024

Cookie lišta

Nahoru