Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

CZ

cs

menu

Opatření obecné povahy Zásady územního rozvoje Zlínského kraje vydalo Zastupitelstvo Zlínského kraje dne 10. 9. 2008 usnesením č. 0761/Z23/08 a nabylo účinnosti dne 23. 10. 2008.
Do opatření obecné povahy Zásad územního rozvoje Zlínského kraje,  jeho odůvodnění a dokladové dokumentace může každý, dle s ust. § 173 odst. 1 správního řádu a v souladu s ust. § 164 stavebního zákona, nahlédnout u správního orgánu, který opatření obecné povahy vydal. Do opatření obecné povahy Zásady územního rozvoje Zlínského kraje v listinné podobě je dále možno nahlédnout na Krajském úřadě Zlínského kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu, třída Tomáše Bati 21, 761 90  Zlín, ve 12. etáži.
 
Zásady územního rozvoje opatřené záznamem o účinnosti budou poskytnuty stavebním úřadům na území Zlínského kraje, úřadům územního plánování na území Zlínského kraje (Městský úřad Bystřice pod Hostýnem, Městský úřad Holešov, Městský úřad Kroměříž, Městský úřad Luhačovice, Městský úřad Otrokovice, Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm, Městský úřad Uherské Hradiště, Městský úřad Uherský Brod, Městský úřad Valašské Klobouky, Městský úřad Valašské Meziříčí, Městský úřad Vizovice, Městský úřad Vsetín, Magistrát města Zlína), krajským úřadům sousedních krajů (KÚ Olomouckého kraje, KÚ Jihomoravského kraje a KÚ Moravskoslezského kraje) a Ministerstvu pro místní rozvoj ČR.
  
Dle ust. § 164 odst. 2 stavebního zákona a v souladu s ust. § 10i odst. 5 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, je na internetových stránkách Zlínského kraje ( old.kr-zlinsky.cz / volené orgány / zastupitelstvo / výpisy usnesení zastupitelstva / výpisy usnesení Zastupitelstva Zlínského kraje 2004-2008 / výpis usnesení 23. ZZK ze dne 10.9.2008) rovněž zveřejněno i příslušné usnesení Zastupitelstva Zlínského kraje.
 

Dokumenty

download.png (647 b) Opatření obecné povahy ZÚR ZK

download.png (647 b) Usnesení Zastupitelstva Zlínského kraje č. 0761/Z23/08

 

Dnem nabytí účinnosti Zásad územního rozvoje Zlínského kraje pozbývají, v souladu s ust. §187 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánovaní a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, účinnosti Územní plán velkého územního celku Zlínské aglomerace a část Územního plánu velkého územního celku Beskydy (týkající se území Zlínského kraje) a právní předpis, kterým byla vyhlášena jejich závazná část.

 

Seznam příloh, které jsou nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy:

download.png (647 b) Příloha č.1 - Textová část ZÚR ZK

download.png (647 b) Příloha č.3 - Textová část odůvodnění zpracovaná projektantem

download.png (647 b) Příloha č.5 - Vyhodnocení uplatněných stanovisek a připomínek k návrhu ZÚR ZK dle ust. § 37 SZ

download.png (647 b) Příloha č.6 - Vyhodnocení vlivu návrhu ZÚR ZK na udržitelný rozvoj území - textová část

download.png (647 b) Příloha č.7 - Vyhodnocení připomínek MŽP k vyhodnocení vlivů na ŽP

download.png (647 b) Příloha č.8 - Stanovisko MŽP k vyhodnocení vlivů na ŽP

download.png (647 b) Příloha č.9 - Námitky a připomínky uplatněné v řízení o ZÚR ZK

Příloha č.2 - Grafická část ZÚR ZK
Příloha č.4 - Grafická část odůvodnění
Příloha č.6 - Vyhodnocení vlivu návrhu ZÚR ZK na udržitelný rozvoj území - výkresová část

Související dokumenty

download.png (647 b) Zaznam_z_verejneho_projednani_ZUR_ZK.pdf

download.png (647 b) Zaznam_z_verejneho_projednani_ZUR_ZK_priloha_1.pdf

download.png (647 b) Zaznam_z_verejneho_projednani_ZUR_ZK_priloha_2.pdf

download.png (647 b) Zaznam_z_verejneho_projednani_ZUR_ZK_priloha_3.pdf

Odkazy na Zásady územního rozvoje sousedních krajů

Aktualizováno:

Krajský úřad Zlínského kraje © 2024

Cookie lišta

Nahoru