Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

CZ

cs

menu

Základním principem výběru památek do Seznamu světového dědictví je jejich mimořádná hodnota, jedinečnost, autenticita a celistvost. Z toho vyplývá, že v Seznamu nemohou být všechny hodnotné památky. Seznam je reprezentativní a zapsané památky částečně symbolicky zastupují určitý stavební typ daného období v určitém širším regionu. Na druhé straně výběr podléhá i geopolitickým hlediskům, protože Výbor pro světové dědictví usiluje o vyvážené zastoupení jednotlivých členských států úmluvy a světadílů jako celků.
Pro zápis na Seznam světového dědictví je nezbytné v nominační dokumentaci a v průběhu expertního posuzování prokázat, že nominovaná památka (lokalita) splňuje jednu či více z dále uvedených kritérií tj., že splňují požadavek maximální autenticity a je prokázána dostatečnost koncepčních materiálů, zajišťujících uchování památky do budoucnosti:

Kritéria pro kulturní památky jsou uvedena v článku 24 prováděcích směrnic Úmluvy a památka zařazená na seznamu světového dědictví by měla:
  1. představovat mistrovské dílo lidského tvůrčího génia;
  2. vykazovat významnou vzájemnou výměnu lidských hodnot během určitého časového období nebo v určité kulturní oblasti světa, a to v oblasti rozvoje architektury nebo techniky, monumentálního umění, urbanismu nebo krajinářství;
  3. být nositelem jedinečného nebo alespoň výjimečného svědectví o kulturních tradicích nebo civilizaci dosud existující nebo zaniklé;
  4. být vynikajícím příkladem určitého typu budovy nebo architektonického či technologického souboru nebo krajiny, jež ilustruje určité významné období historie lidstva;
  5. být vynikajícím příkladem tradičního lidského osídlení nebo využívání půdy, typického pro určitou kulturu či kultury, a to zvláště v případě, kdy by tyto prvky mohly být narušeny v důsledku vzniku nevratných změn;
  6. být přímo či hmatatelně spojena s událostmi nebo živými tradicemi, myšlenkami či vírou, uměleckými a literárními výtvory výjimečného celosvětového významu.
 
Dle Úmluvy o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví jsou za památky UNESCO prohlašovány:
  1. Památníky - architektonická díla, díla monumentálního sochařství a malířství, prvky či struktury archeologické povahy, nápisy, jeskynní obydlí a kombinace prvků, jež mají výjimečnou světovou hodnotu z hlediska dějin, umění či vědy;
  2. Skupiny budov - skupiny oddělených či spojených budov, které mají z důvodu své architektury, stejnorodosti či umístění v krajině výjimečnou světovou hodnotu z hlediska dějin, umění či vědy
  3. Lokality - výtvory člověka či kombinovaná díla přírody a člověka a oblasti zahrnující místa archeologických nálezů mající výjimečnou světovou hodnotu z dějinného, estetického, etnologického či antropologického hlediska.
Kulturní památky zapsané v seznamu památek světového dědictví UNESCO ve Zlínském kraji:
Areál zámku Kroměříž s Květnou a Podzámeckou zahradou, zařazený v r. 1998 do Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO (Report od the 22th Session of the Commitee, Kyoto, Japonsko, 2. 12. 1998), patří k nejvýznamnějším památkovým objektům na Moravě. Podzámecká zahrada je hodnocena jako jeden z nejlépe koncipovaných přírodně krajinářských parků v naší zemi a patří k nejznámějším úpravám tohoto slohového názoru v Evropě. Svojí plochou 64 ha patří k největším historickým zahradám v České republice. Opravdovým skvostem je bezesporu Květná zahrada, první u nás dochovaný počin vybudování nové zahrady v duchu pronikajícího barokního pojetí.
O zápis do Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO se dlouhodobě snaží Lázně LuhačoviceOprava chátrající kolonády a haly Vincentka, slavnostně otevřené dne 27. 11. 2019, byla jedním z významných kroků, která má zápis do Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO přiblížit. Dalším krokem bude plánovaná obnova areálu Vodoléčebného pavilonu a Slunečních lázní v roce 2022. 

Aktualizováno:

Krajský úřad Zlínského kraje © 2024

Cookie lišta

Nahoru