Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

CZ

cs

menu

 • Základní informace k životní situaci:

Krajský úřad v přenesené působnosti vydává dle ustanovení § 15 odst. 9 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), platební výměr na základě poplatkového přiznání podaného poplatníkem do 31. března roku následujícího po skončeném poplatkovém období prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností (dále jen ISPOP), u něhož celková výše poplatků za provozovnu za poplatkové období činí 50 000 Kč a více.

 • Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Právnická osoba nebo fyzická osoba (též „poplatník – provozovatel“).

 • Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

Poplatník - provozovatel stacionárního zdroje znečišťování ovzduší vyjmenovaného v příloze č. 2 k zákonu, u něhož celková výše poplatků za provozovnu za poplatkové období činí 50 000 Kč a více, je povinen podat poplatkového přiznání prostřednictvím systému ISPOP. Na základě tohoto poplatkového přiznání vydá příslušný krajský úřad platební výměr.

 • Jakým způsobem zahájit řešení životní situace:

Elektronicky podáním poplatkového přiznání přes systém ISPOP (www.ispop.cz).

 • Na které instituci životní situaci řešit:

Elektronicky přes systém ISPOP (www.ispop.cz).

 • Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Formulář je pro registrované oznamovatele k dispozici po přihlášení na www.ispop.cz.

Pro podání poplatkové přiznání je nutno vybrat formulář označený názvem „F_OVZ_POPL“.

 • Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:

Správní poplatky se nevybírají.

 • Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Podání se vyřizuje ve lhůtě dle § 15 odst. 9 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění, tj. do 4 měsíců od podání poplatkového přiznání.

 • Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace:

CENIA, česká informační agentura životního prostředí, Vršovická 1442/65, 110 00 Praha 10, která je provozovatelem webového portálu www.ispop.cz.

 • Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány:

Počítačová vybavenost dle požadavků nastavení stanovených na www.ispop.cz.

 • Elektronická služba, kterou lze využít:

www.ispop.cz

 • Podle kterého právního předpisu se postupuje:

Zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád“).

 • Jaké jsou související předpisy:

Vyhláška č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší ve znění pozdějších předpisů.

 • Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

Řádným opravným prostředkem je odvolání dle § 109 odst. 4 daňového řádu a § 27 odst. 4 zákona. Odvolání je možno podat do 30 dnů od obdržení platebního výměru k Ministerstvu životního prostředí ČR podáním učiněným u správce poplatku, kterým je vydávající krajský úřad. Odvolání nemá podle § 109 odst. 5 daňového řádu odkladný účinek.

 • Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností:

Pokuta právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě, která je provozovatelem stacionárního zdroje uvedeného v příloze č. 2 k zákonu, do výše až 500 000,- Kč dle § 25 odst. 2 písm. m) zákona a § 25 odst. 7 písm. c) zákona.

 • Nejčastější dotazy:

Nejčastější dotazy a odpovědi na ně naleznete na www.chmi.cz. 

 • Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě:

Český hydrometeorologický ústav, případně na jeho internetových stránkách: http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/oez/emise/evidence/aktual/spe_uvod_cz.html

Aktualizováno:

Krajský úřad Zlínského kraje © 2024

Cookie lišta

Nahoru