Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

CZ

cs

menu

Ochranou ovzduší

se rozumí předcházení znečišťování ovzduší a snižování úrovně znečišťování tak, aby byla omezena rizika pro lidské zdraví způsobená znečištěním ovzduší, snížení zátěže životního prostředí látkami vnášenými do ovzduší a poškozujícími ekosystémy a vytvoření předpokladů pro regeneraci složek životního prostředí postižených v důsledku znečištění ovzduší. Zákon na ochranu ovzduší zpracovává příslušné předpisy Evropské unie.

Kompetence krajského úřadu na úseku ochrany ovzduší

  • stanovuje zvláštní podmínky provozu stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší pro případy překročení regulační prahové hodnoty
  • vydává stanovisko k územnímu plánu a regulačnímu plánu obce v průběhu jeho pořizování 
  • vydává závazné stanovisko k umístění stacionárního zdroje uvedeného v příloze č. 2 zákona o ochraně ovzduší k řízením podle stavebního zákona 
  • vydává závazné stanovisko ke stavbě a změně stavby stacionárního zdroje uvedeného v příloze č. 2 zákona o ochraně ovzduší k řízením podle stavebního zákona 
  • vydává povolení k provozu stacionárního zdroje uvedeného v příloze č. 2 zákona o ochraně ovzduší
  • vykonává správu poplatků za znečišťování ovzduší 
  • zpřístupňuje veřejnosti informace 
  • informuje veřejnost, pokud v dané zóně nebo aglomeraci dojde k překročení informativní prahové hodnoty, varovné prahové hodnoty nebo regulační prahové hodnoty 
  • spolupracuje s ministerstvem životního prostředí na aktualizaci programu zlepšování kvality ovzduší 
  • vyjadřuje se k záměrům, které mohou výrazně ovlivnit čistotu ovzduší, k rozvojovým koncepcím a k programu rozvoje jednotlivých oborů a odvětví ve svém územní působnosti

 

Aktualizováno:

Krajský úřad Zlínského kraje © 2024

Cookie lišta

Nahoru