Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

CZ

cs

menu

V případě, že se změny týkají registrace dalšího druhu sociální služby, vydá registrující orgán rozhodnutí (o změně registrace), a to na základě písemné žádosti poskytovatele obsahující údaje, kterých se změny týkají, doložené příslušnými doklady.

K žádosti o změnu registrace není předepsaný formulář, žadatel může využít vzor formuláře, který je uveden níže).

 1. Žadatel v listinné podobě doloží:
 • doklad o vlastnickém nebo jiném právu k objektu nebo prostorám, v nichž budou sociální služby poskytovány, z něhož vyplývá oprávnění žadatele tyto objekty nebo prostory užívat (výpis z katastru nemovitostí, nájemní smlouvy, smlouvy o výpůjčce apod.)
 • rozhodnutí o schválení provozního řádu zařízení sociálních služeb, vydané orgánem ochrany veřejného zdraví (krajská hygienická stanice) v případě registrace nových druhů sociálních služeb dle § 34, písm. c), d), e), f, zákona, tj. týdenní stacionáře, domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem

 

 1. Žadatel vyplní formulář „Údaje o registrované sociální službě“ pro každou sociální službu, kterou chce na základě registrace poskytovat, který najde zde:https://www.mpsv.cz/web/cz/-/udaje-o-registrovane-socialni-sluzbe#obsah a v listinné podobě doloží:
 • popis realizace poskytování sociálních služeb (lze použít níže přiložený formulář)
 • popis personálního zajištění poskytovaných sociálních služeb, včetně organizační struktury – obsahuje organizační schéma všech pracovníků v sociálních službách a tabulku se jmenným přehledem pracovníků, vykonávajících odbornou činnost dle § 115 zákona. Pro přehlednost může žadatel využít níže přiložený formulář - Jmenný seznam pracovníků vykonávajících odbornou činnost v sociálních službách
 • doklady nebo jejich úředně ověřené kopie, prokazující odbornou způsobilost fyzických osob, které budou přímo poskytovat sociální služby. Dokladem prokazujícím odbornou způsobilost je doklad o dosaženém vzdělání dle § 110 odst. 4, § 116 odst. 5 zákona a osvědčení o  absolvování akreditovaného kvalifikačního kurzu

V případě regulovaného povolání „sociální pracovník“ nebo „pracovník v sociálních službách“, který získal vzdělání na zahraniční škole mimo území České republiky nebo na zahraniční škole se sídlem a akreditací v zahraničí na pobočce školy na území České republiky, požádá tento pracovník uznávací orgán (MPSV) o uznání odborné kvalifikace dle zákona č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a některých příslušníků jiných států a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Podrobnější informace včetně postupu a žádosti naleznete zde (https://www.mpsv.cz/web/cz/uznani-odborne-kvalifikace)

 

 • doklad o bezúhonnosti fyzických osob, které budou přímo poskytovat sociální služby, tj. výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců)

 

 • Plán finančního zajištění sociálních služeb - plán obsahuje, z jakých zdrojů bude činnost sociální služby zajištěna a jaké jsou náklady na poskytovanou sociální službu. Žadatel může využít níže přiložený formulář - Plán finančního zajištění sociálních služeb.

 

V elektronické podobě ve formátu pdf žadatel doloží:

  • Popis realizace poskytování sociálních služeb
  • Popis personálního zajištění - grafické znázornění organizační struktury poskytovatele, s vyznačením pracovních pozic (dle § 115 zákona) a počtu osob a úvazků včetně pracovníků na dohody – DPP, DPČ, dodavatelské činnosti a dobrovolníků.
 • Plán finančního zajištění sociálních služeb

 

V případě registrace nové sociální služby ambulantní nebo pobytové formy musí poskytovatel prokázat ZAJIŠTĚNÍ MATERIÁLNÍCH A TECHNICKÝCH PODMÍNEK ODPOVÍDAJÍCÍCH DRUHU POSKYTOVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB – viz text v sekci Postup při zahájení registrace sociální služby – nový poskytovatel.

Aktualizováno:

Krajský úřad Zlínského kraje © 2024

Cookie lišta

Nahoru