Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

CZ

cs

menu

Zrušením registrace dochází k ukončení poskytování všech sociálních služeb, které má poskytovatel zaregistrovány. V případě, že dochází k ukončení poskytování pouze některé z poskytovaných služeb, jedná se o změnu registrace dle § 82 odst. 2 zákona.

  1. ZRUŠENÍ REGISTRACE Z MOCI ÚŘEDNÍ

Registrující orgán rozhodne o zrušení registrace z moci úřední, jestliže:

  • poskytovatel přestal splňovat podmínky uvedené v § 79 zákona (podmínky registrace) a § 80 zákona (platná pojistná smlouva)
  • poskytovateli byl uložen správní trest za přestupek v případě zvlášť závažného porušení povinnosti stanovené poskytovatelům sociálních služeb
  • na základě zjištění inspekce sociálních služeb poskytovatel nesplňuje standardy kvality a k nápravě nedošlo ani na základě uložených opatření

 

  1. ZRUŠENÍ REGISTRACE NA ŽÁDOST POSKYTOVATELE

Registrující orgán rozhodne o zrušení registrace na základě písemné žádosti poskytovatele sociálních služeb.

Žádost o zrušení registrace musí být podána nejméně 3 měsíce přede dnem ukončení činnosti.

Důsledkem porušení této povinnosti se uživatelé sociální služby mohou dostat do situace, kdy jsou ohroženy jejich životy a zdraví, nebo jsou ohrožena jejich práva a oprávněné zájmy.

Zároveň se poskytovatel dopouští přestupku dle § 107 odst. 2 písm. i) zákona, za který mu může být uložena pokuta do 50 000 Kč.

Aktualizováno:

Krajský úřad Zlínského kraje © 2024

Cookie lišta

Nahoru