Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

CZ

cs

menu

 • Pojmenování       

Posuzování vlivů koncepce na životní prostředí – Zjišťovací řízení

 • Základní informace k dané životní situaci, předmětu žádosti apod.

Posuzování vlivů na životní prostředí podléhají koncepce, jejichž provedení by mohlo závažně ovlivnit životní prostředí.  Postup posuzování vlivů koncepcí na životní prostředí upravuje zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění (dále jen „zákon“).

Koncepcemi se dle zákona rozumí  - strategie, politiky, plány a programy zpracované nebo zadané orgánem veřejné správy a následně tímto orgánem schvalované nebo předkládané ke schválení (§ 3 písm. b) zákona).

Cílem zjišťovacího řízení je nejen upřesnění obsahu a rozsahu Vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví, ale i zjištění, zda koncepce nebo změna koncepce bude posuzována podle citovaného zákona.

 •  Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Předkladatel koncepce (správní úřad zpracovávající nebo předkládající koncepci ke schválení).

 • Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

Podmínky:

 • koncepce musí být zpracovány pro území náležející do Zlínského kraje
 • musí se jednat o koncepci ve smyslu § 3 písm. b) zákona
 • jedná se o koncepce vymezené v § 10a zákona,

- které stanoví rámec pro budoucí povolení záměrů uvedených v příloze č. 1 zákona

- zpracovávané v oblasti zemědělství, lesního hospodářství, myslivosti, rybářství, nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami, energetiky, průmyslu, dopravy, odpadového hospodářství, telekomunikací, cestovního ruchu, územního plánování, regionálního rozvoje a životního prostředí včetně ochrany přírody

 - u nichž nutnost jejich posouzení, s ohledem na možný vliv na životní prostředí, vyplývá ze zvláštního právního předpisu

 - spolufinancovaných z prostředků fondů Evropských společenství

- výše uvedené koncepce, u nichž je dotčené území tvořeno územním obvodem více než jedné obce, pokud se tak stanoví ve zjišťovacím řízení

- změny výše uvedených koncepcí, pokud se tak stanoví ve zjišťovacím řízení

 Postup:

 • zpracování Oznámení koncepce dle přílohy č. 7 zákona
 • žádost zaslat poštou, nebo osobně podat na Krajský úřad Zlínského kraje, odbor stavebního řádu a životního prostředí, případně datovou schránkou
 • pokud bude žadatel vyzván k doplnění, tak doplnit žádost o požadované skutečnosti
 • Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Na základě žádosti předkladatele.

 • Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit?

Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, tř. T.Bati 21, 761 90 Zlín

 • Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit?

Krajský úřad Zlínského kraje,odbor životního prostředí a zemědělství, oddělení hodnocení ekologických rizik, tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín, 11. patro, kancelář č. 1134, 1133

Kontaktní osoby:

Ing. Pavel Kulička, tel. 577 043 370; e-mail: pavel.kulicka@zlinskykraj.cz

Ing. Renata Čablová, tel. 577 043 373, e-mail: renata.cablova@zlinskykraj.cz

Úřední hodiny: pondělí a středa od 8:00 h do 17:00 h, úterý a čtvrtek od 8:00 h do 15:00 h, pátek od 8:00 h do 13:00 h.

 • Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Oznámení koncepce zpracované dle přílohy č. 7 zákona, jehož přílohou je i stanovisko orgánu ochrany přírody podle § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v listinné a elektronické podobě v počtu upřesněném krajským úřadem.

 • Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Forma podání žádosti není specifikována. Osnova pro zpracování oznámení je uvedena v příloze č. 7 zákona.

 •  Jaké jsou v této životní situaci správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit?

Poplatky nejsou stanoveny.

 • Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Krajský úřad ověří během 10 dnů, zda Oznámení splňuje náležitosti dle přílohy č. 7 zákona a zašle jej k vyjádření dotčeným správním úřadům a dotčeným územním samosprávným celkům a zveřejní jej na internetu.

Každý může zaslat své písemné vyjádření krajskému úřadu k Oznámení koncepce ve lhůtě 20 dnů ode dne jeho zveřejnění.

Krajský úřad ukončí zjišťovací řízení nejpozději do 35 dnů ode dne zveřejnění Oznámení koncepce závěrem zjišťovacího řízení.

 • Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu:

Dotčené správní úřady (např. příslušný úřad obce s rozšířenou působností, místně příslušný orgán hygienické služby, Česká inspekce životního prostředí, příslušná Správa CHKO, Povodí Moravy, s.p.) a dotčené územní samosprávné celky (obce).

 • Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

Další činnosti nejsou po žadateli požadovány.

 • Můžete využít tuto elektronickou službu:

podatelna@zlinskykraj.cz

pavel.kulicka@zlinskykraj.cz

renata.cablova@zlinskykraj.cz

 • Podle kterého právního předpisu se postupuje:

Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění.

 • Jaké jsou související předpisy:

Posuzování vlivů na životní prostředí souvisí s příslušnými právními předpisy z oblasti ochrany životního prostředí.

 • Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

Nejedná se o správní řízení.

 • Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:

Sankce nejsou stanoveny.

 • Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě, a to:

Na internetových stránkách www.cenia.cz, www.mzp.cz.

 • Za správnost návodu odpovídá útvar:

Odbor stavebního řádu a životního prostředí Krajského úřadu Zlínského kraje.

 • Za správnost návodu odpovídá:

Ing. Pavel Kulička

 • Návod je zpracován podle právního stavu ke dni:

11. 1 2021

 • Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost:

11. 1. 2021

 • Datum konce platnosti návodu:

Není znám.

Aktualizováno:

Krajský úřad Zlínského kraje © 2024

Cookie lišta

Nahoru