Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

CZ

cs

menu

V souladu s ustanoveními §§ 161, 161a, 161b, 161c a § 163 odst. 1 školského zákona Krajský úřad Zlínského kraje v přenesené působnosti rozepisuje finanční prostředky právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení zřizovaných krajem nebo obcí.

Krajský úřad také poskytuje dotace soukromým školám v kraji v souladu s § 160, odst. 4 školského zákona a v souladu se zákonem č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením. Dále se text týká již jen příspěvkových organizací zřizovaných obcí nebo krajem.

Pedagogická práce v mateřských, základních a středních školách, konzervatořích a školních družinách je financována na základě skutečného počtu hodin přímé pedagogické činnosti realizovaného těmito školami v souladu s příslušnými rámcovými vzdělávacími programy, a školní družinou v souladu s § 118 školského zákona. Pedagogická práce ve vyšších odborných školách je financována normativně na studenta v akreditovaném vzdělávacím programu a jednotné normativy pro celou ČR centrálně stanovuje ministerstvo.

Nepedagogická práce v mateřských, základních, středních a vyšších odborných školách a konzervatořích je financována normativně kombinací jednotek výkonu ředitelství (právnická osoba), další pracoviště školy a třída mateřské, základní a střední školy, žák konzervatoře a student vyšší odborné školy.

Základní umělecké školy (pedagogická i nepedagogická práce) jsou financovány normativně na žáka, normativy jednotně stanovuje ministerstvo pro všechny kraje.

Rozpis prostředků stanovený ze strany MŠMT na jednotlivé školy je zveřejněn v elektronickém systému pro sběr dat a školy ho mají přístupný od 7. února 2024.

Nepedagogičtí zaměstnanci školních družin a školská zařízení jsou financována krajskými normativy v souladu s vyhláškou č. 310/2018 Sb., o krajských normativech. Krajskými normativy jsou financovány školní kluby, školní stravování, ubytování žáků a studentů v internátech a domovech mládeže, dětské domovy, krajská pedagogicko-psychologická poradna, speciálně pedagogická centra, střediska volného času a domy dětí a mládeže.

Rozpisový proces je dostatečně popsán v přiložených materiálech MŠMT – vyhlášce č. 310/2018 Sb., o krajských normativech, a ve Směrnici MŠMT č. j. MSMT-14281/2018, o závazných zásadách pro rozpisy a návrhy rozpisů finančních prostředků státního rozpočtu krajskými úřady a obecními úřady obcí s rozšířenou působností, dále jen Směrnice MŠMT.

Při rozpisu rozpočtu organizace zřizované obcemi komunikují s obcemi s rozšířenou působností, organizace zřizované krajem s krajským úřadem.

Sumární rozpis rozpočtu pro organizaci vzniká skládáním normativů za jednotlivé její součásti, za pedagogické a nepedagogické zaměstnance, normativů stanovených MŠMT a krajských normativů.

Pro organizaci jsou závazné ukazatele sumární (ne za jednotlivé součásti), tzn. NIV CELKEM, PLATY CELKEM, OON CELKEM.

Součástí závazných ukazatelů dotací na přímé vzdělávací výdaje jsou také prostředky na podpůrná opatření podle vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných. Podpůrná opatření jsou proplácena na základě údajů vykázaných ve výkazech R43 a R44. Upozorňujeme na skutečnost, že podpůrná opatření personálního charakteru nelze proplácet zpětně, tj. před datem jejich zadání do výkazu R44.

Obrázek1.png (48 KB)

Aktualizováno:

Krajský úřad Zlínského kraje © 2024

Cookie lišta

Nahoru