Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

CZ

cs

menu

Rada Zlínského kraje na svém zasedání dne 17. 6. 2013, usnesením č. 0560/R13/13 schválila zřízení „Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury Zlínského kraje“ (dále jen „Seznam“) spolu s „Pravidly pro jeho tvorbu a vedení Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury Zlínského kraje“.
Hlavním účelem seznamu je ochrana, zachování, identifikace, rozvoj a podpora nemateriálního kulturního dědictví na území Zlínského kraje.

Cílem pravidel je stanovení procesu navrhování a zapisování nemateriálních statků tradiční lidové kultury do „Seznamu“, provádění periodické kontrolní dokumentace a způsob označování do „Seznamu“ zapsaných nemateriálních statků za ohrožené nebo zaniklé.

Jednotlivé návrhy na zápis statku do seznamu bude od 1. 10. příslušného kalendářního roku do 28. 2. následujícího kalendářního roku přijímat Slovácké muzeum v Uherském Hradišti. Předkladateli  návrhů mohou být vědecké a odborné instituce, muzea, spolky, neziskové a zájmové organizace, fyzické osoby působící v daném oboru, orgány státní správy a samosprávy.

Nemateriálním statkem (souborem nemateriálních statků) tradiční lidové kultury se rozumí zkušenosti, znázornění, vyjádření, znalosti, dovednosti, nástroje, předměty, artefakty a kulturní prostory s nimi související, které společenství, skupiny a v některých případech též jednotlivci považují za součást svého nemateriálního kulturního dědictví. Nemateriální kulturní dědictví, předávané z pokolení na pokolení, je společenstvími a skupinami lidí neustále přetvářeno v závislosti na jejich prostředí, na jejich interakci s přírodou a na jejich historii, je znakem jejich identity a kontinuity, podporuje takto úctu ke kulturní rozmanitosti a lidské tvořivosti. Tímto způsobem vymezené nemateriální kulturní dědictví se projevuje mimo jiné v následujících oblastech:

  • ústní tradice a vyjádření,
  • interpretační umění,
  • společenské zvyklosti, obřady a slavnostní události,
  • vědomosti a zkušenosti týkající se přírody a vesmíru,
  • dovednosti spojené s tradičními řemesly.

Pro účely těchto „Pravidel“ se bere v úvahu pouze nemateriální kulturní dědictví slučitelné s právními normami týkajícími se lidských práv, zásadami vzájemné úcty mezi společenstvími, skupinami i jednotlivci a trvale udržitelného rozvoje.

Nositelem statku se rozumí jednotlivec nebo společenství, která uchovávají, přetvářejí a předávají statek dalším generacím.

Bližší informace týkající se výzvy budou uvedeny ve „Výzvě k předkládání nominací na zápis do „SEZNAMU NEMATERIÁLNÍCH STATKŮ TRADIČNÍ LIDOVÉ KULTURY ZLÍNSKÉHO KRAJE“ uveřejněné na Úřední desce Krajského úřadu Zlínského kraje a na webových stránkách www.zlinskykraj.cz v sekci „Kultura“.

Aktualizováno:

Krajský úřad Zlínského kraje © 2024

Cookie lišta

Nahoru