Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

CZ

cs

menu

Oddělení sociálně právní ochrany se zaměřuje na ochranu ohrožených dětí a jejich rodiny. Zabezpečuje agendu náhradní rodinné péče a pověřených osob k výkonu sociálně právní ochrany děti. Poskytuje odbornou pomoc a metodickou pomoc obcím a pověřeným osobám, u nichž také uskutečňuje kontroly výkonu sociálně-právní ochrany dětí. Řeší dotazy, podněty a stížnosti fyzických i právnických osob. Rozhoduje o státním příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc.

Právní předpisy upravující oblast sociálně-právní ochrany

 • Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů (ZSPOD)
 • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (OZ);
 • Zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů (ZZŘS);
 • Mezinárodní předpisy – Úmluva o právech dítěte. 

 

Sociálně-právní ochrana dětí (§ 1 zákona SPOD) je:

 • ochrana práva dítěte na příznivý vývoj a řádnou výchovu;
 • ochrana oprávněných zájmů dítěte, včetně ochrany jeho jmění;
 • působení směřující k obnovení narušených funkcí rodiny.

Sociálně-právní ochrana se zaměřuje zejména na děti (§ 6 odst. 1 zákona SPOD):

 • jejichž rodiče: zemřeli, nebo neplní povinnosti plynoucí z rodičovské zodpovědnosti, či nevykonávají nebo zneužívají práva plynoucí z rodičovské odpovědnosti;
 • které byly svěřeny do výchovy jiné fyzické osoby než rodiče, a tato osoba neplní povinnosti plynoucí ze svěření dítěte do její výchovy;
 • které vedou zahálčivý nebo nemravný život spočívající zejména v tom, že zanedbávají školní docházku, nepracují, i když nemají dostatečný zdroj obživy, požívají alkohol nebo návykové látky, živí se prostitucí, spáchaly trestný čin nebo, jde-li o děti mladší 15 let, spáchaly čin, který by jinak byl trestným činem, opakovaně nebo soustavně páchají přestupky nebo jinak ohrožují občanské soužití;
 • které se opakovaně dopouští útěků od rodičů nebo jiných fyzických nebo právnických osob odpovědných za výchovu dítěte;
 • na kterých byl spáchán trestný čin ohrožující život, zdraví, jejich lidskou důstojnost, mravní vývoj nebo jmění, nebo je podezření ze spáchání takového činu;
 • které jsou na základě žádostí rodičů nebo jiných osob odpovědných za výchovu dítěte opakovaně umísťovány do zařízení zajišťujících nepřetržitou péči o děti nebo jejich umístění v takových zařízeních trvá déle než 6 měsíců;
 • které jsou ohrožovány násilím mezi rodiči nebo jinými osobami odpovědnými za výchovu dítěte, popřípadě násilím mezi dalšími fyzickými osobami;
 • které jsou žadateli o azyl odloučenými od svých rodičů, popřípadě jiných osob odpovědných za jejich výchovu;

Pokud tyto skutečnosti trvají po takovou dobu nebo jsou takové intenzity, že nepříznivě ovlivňují vývoj dětí nebo jsou anebo mohou být příčinou nepříznivého vývoje dětí.

 

 

 

 

Aktualizováno:

Krajský úřad Zlínského kraje © 2024

Cookie lišta

Nahoru