Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

CZ

cs

menu

nahled_predani2.jfif (207 KB)

předpis struktury pojmenování PDF a PDF/A souborů územně plánovacích dokumentací, jejich změn a úplných znění:

OOP, úplné znění
###_OOP.pdf
(OOP k ÚP)
###_OOP_Z1.pdf
(OOP ke změně č.1 ÚP)
###_uplne_zneni_po_zmene_c01.pdf
(úplné znění po změně č.1 ÚP)

přílohy - textové části
###_text_navrh.pdf
(text výrokové části ÚP)
###_text_oduvodneni.pdf
(text části odůvodnění ÚP)
###_text_navrh_zmeny_c01.pdf
(text výrokové části změny č.1 ÚP)
###_text_oduvodneni_zmeny_c01.pdf
(text části odůvodnění změny č.1 ÚP)
###_text_srovnavaci_zneni_zmeny_c01.pdf
(srovnávací znění výrokové části změny č.1 ÚP)
###_text_navrh_ve_zneni_zmeny_c01.pdf
(text výrokové části ÚP po změně č.1 ÚP)

přílohy - grafické části
###_A_zkratka.pdf
(... výkres výroku ÚP)
###_B_zkratka.pdf
(... výkres odůvodnění ÚP)
###_A_zkratka_Z1.pdf
(... výkres výroku změny č.1 ÚP)
###_B_zkratka_Z1.pdf
(... výkres odůvodnění změny č.1)
###_A_zkratka_Z1_UZ.pdf
(Výkres základního členění / Hlavní výkres / Výkres veřejné prospěšnosti ... úplné znění po změně č.1 ÚP)
###_B_zkratka_Z1_UZ.pdf
(Koordinační výkres ... úplné znění po změně č.1 ÚP)
###_B_zkratka_Z1_PUZ.pdf
(Výkres základního členění / Hlavní výkres / Výkres veřejné prospěšnosti ... předpokládané úplné znění po změně č.1 ÚP)


kde zkratka =
pro A :
HV - hlavní výkres
ZC - výkres základního členění území
VP - výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací
PZE - výkres pořadí změn v území (etapizace)
PRP - výkres části ÚP s prvky regulačního plánu

pro B :
KV - koordinační výkres
SV - výkres širších vztahů
PF - výkres předpokládaných záborů půdního fondu
HV - hlavní výkres
ZC - výkres základního členění území
VP - výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací
PZE - výkres pořadí změn v území (etapizace)
PRP - výkres části ÚP s prvky regulačního plánu

pro A nebo B :
DTI - dopravní a technická infrastruktura
DI - dopravní infrastruktura
TI - technická infrastruktura
VH - vodní hospodářství
KUK - koncepce uspořádání krajiny
PU - výkres prostorového uspořádání
VC - výkres výškového členění zástavby
HO - schéma hodnot

záznamy o účinnosti
###_ZoU.pdf
(záznam o účinnosti ÚP)
###_ZoU_Z1.pdf
(záznam o účinnosti změny č.1 ÚP)
###_ZoU_Z1_UZ.pdf
(záznam o účinnosti úplného znění ÚP po změně č.1)

kde ### ve výše uvedeném textu = třímístné číslo obce

 

související odkazy a dokumenty:

Číselník obcí Zlínského kraje (+ vybraných obcí jiných krajů)
Předpis podoby datové sady "Standardizovaného územního plánu" odevzdávané do prostředí geografických informačních systémů Zlínského kraje
Standard jednotného zpracování datové části územně plánovacích dokumentací Zlínského kraje

 

Aktualizováno:

Krajský úřad Zlínského kraje © 2024

Cookie lišta

Nahoru