Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

CZ

cs

menu

 

Standard jednotného zpracování datové části územně plánovacích dokumentací Zlínského kraje

Pro územní plány či jejich změny, které BUDOU POVINNĚ ZPRACOVÁNY V JEDNOTNÉM STANDARDU dle vyhlášky č. 418/2022 Sb. (účinná od 01.01.2023), tzn. že NA NĚ NEDOPADAJÍ přechodná ustanovení vyhlášky

 

Metodika zpracování územně plánovacích dokumentací Zlínského kraje

Pro územní plány či jejich změny, které NEMUSÍ BÝT ZPRACOVÁNY V JEDNOTNÉM STANDARDU dle vyhlášky č. 418/2022 Sb. (účinná od 01.01.2023), tzn. že SE NA NĚ VZTAHUJÍ přechodná ustanovení vyhlášky.

 

Předpis podoby datové sady "Standardizovaného územního plánu" odevzdávaného do prostředí geografických informačních systémů Zlínského kraje

Soupis všech souborů obsažených v datových sadách návrhů územních plánů obcí Zlínského kraje zpracovaných v metodice SZdÚP 2023 předávaných na oddělení územně-technických informací odboru ÚP Krajského úřadu Zlínského kraj

 

Postup zpracování změn územních plánů v metodice Standard jednotného zpracování datové části územně plánovacích dokumentací Zlínského kraje

Pomůcka pro pořizovatele a zpracovatele územně plánovacích dokumentací při zadávání a zpracování změn územních plánů

 

Systém pojmenování souborů předávaných územně plánovacích dokumentací

Struktura pojmenování PDF souborů (textů, výkresů, ...) územních plánů, jejich změn a úplných znění předávaných na oddělení územního plánování odboru ÚP Krajského úřadu Zlínského kraje

 

[neaktuální] Metodika jednotného digitálního zpracování územně analytických podkladů a územně plánovacích dokumentací Zlínského kraje

Informace o metodických postupech uplatňovaných ve Zlínském kraji v oblasti digitálního zpracování územních plánů (metodika platná pro období 2008-2022 max.) a územně-plánovacích podkladů. K dispozici jsou katalogy jevů, definice symboliky, datové modely, technologické podmínky zpracování pro prostředí MicroStation a prostředí ESRI.

 

[neaktuální] Předpis podoby datové sady návrhu územního plánu odevzdávané do prostředí geografických informačních systémů Zlínského kraje + náležitosti

kontrolované prostřednictvím nástroje KaK 2012 Zlínského kraje

Soupis všech souborů obsažených v datových sadách návrhů územních plánů obcí Zlínského kraje (metodika platná pro období 2008-2022 max.) předávaných na oddělení územně-technických informací odboru ÚP Krajského úřadu Zlínského kraje a soupis urbanistických a technologických zásad zpracování územního plánu kontrolovaných prostřednictvím nástroje KaK 2012 Zlínského kraje

 

[neaktuální] Předpis podoby výkresů územního plánu

Vzory výkresů územního plánu (NÁVRHOVÁ ČÁST: Hlavní výkres, Výkres základního členění území, Výkres veřejně prospěšných staveb a opatření, ČÁST ODŮVODNĚNÍ: Výkres záboru zemědělského půdního fondu a pozemků určených pro plnění funkce lesa) zpracovaných podle metodiky (platné v období 2008-2022 max.) Sjednocení digitálního zpracování územního plánu "ZdÚP 2012"

 

Zásady tvorby ploch s rozdílným způsobem využití v území plánu

Metodická pomůcka pro projektanty územních plánů

 

Doplňující průzkumy a rozbory územního plánu - vzor zpracování

Metodická pomůcka pro projektanty územních plánů, pro pořizovatele a pro obce při zadávání těchto dokumentací

 

Metodika zapracování územního systému ekologické stability do územních plánů obcí Zlínského kraje

Pomůcka pro pořizovatele a zpracovatele územně plánovacích dokumentací

 

Zásady používané při tvorbě textových částí územního plánu

Metodická pomůcka pro projektanty územních plánů

 

Postupy při zpracování změn do digitální technické mapy Zlínského kraje

Metodická pomůcka

 

Předpis podoby kapitoly F textové části návrhu územního plánu

Vzor zpracování kapitoly F "Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití" v textové části návrhu územního plánu.

 

Aktualizováno:

Krajský úřad Zlínského kraje © 2024

Cookie lišta

Nahoru