Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

CZ

cs

menu

  • Kompletní textová část (formát DOC, DOCX, RTF nebo HTML). Soubory pojmenované podle vzoru: 304_text_navrh.doc a 304_text_oduvodneni.doc, kde 304 = třímístné číslo obce. Pozn.: Každá verze textové části (ať už konečná, či ve stavu rozpracovanosti) v jakékoliv podobě (ať už analogové, či digitální v jednom z výše uvedených formátů, resp. ve formátu PDF pro potřeby projednání) musí obsahovat informace o datu a účelu (etapě) zpracování.
  • Pro každou návrhovou plochu (nebo stavovou plochu s jedinečným identifikátorem) samostatný soubor (formát DOC, DOCX, RTF nebo HTML) s příslušným popisem (= regulativem z Výrokové části textu + podrobným odůvodněním plochy z části textu Odůvodnění + dalšími náležitostmi z textové části ÚP (např. definice příslušných použitých pojmů, apod.)) a pro každou plochu územní rezervy samostatný soubor (formát DOC, DOCX, RTF nebo HTML) s příslušným kompendiem z Výrokové části textu. Soubory pojmenované podle vzoru: 304_10.doc, kde 304 = třímístné číslo obce a 10 = identifikátor stavové, návrhové nebo rezervní plochy (stejný index jako ve výkresové části).
  • Samostatné soubory (formát DOC, DOCX, RTF nebo HTML) s příslušným popisem (viz. výše) z textové části pro všechny typy stávajících ploch s rozdílným způsobem využití použité v konkrétním ÚP. Soubory pojmenované podle vzoru: 304_BI.doc, kde 304 = třímístné číslo obce a BI = kód plochy s rozdílným způsobem využití. Pro kódy s hvězdičkou (P*, T*, atd.) se použije v názvu souboru zástupný symbol kroužek, např. 304_P°.doc
  • Metadata (formát DOC, DOCX, RTF nebo HTML) k územnímu plánu obsahující informace: o zpracovateli, o použitých měřítcích pro jednotlivé výkresy, o podkladové mapě, nad kterou byl ÚP zpracováván (datum použité katastrální mapy), o datumu nabytí účinnosti ÚP. Soubory pojmenované podle vzoru: 304_metadata.doc, kde 304 = třímístné číslo obce
  • Plotfily a pdf pro všechny výkresy ÚP. Soubory pojmenované podle vzoru
  • Všechny DGN soubory (ve formátu V7 nebo V8) - soubory v metodice automaticky generující výkresové sestavy návrhu územního plánu i soubory nekontrolované v K+K a soubory pomocné (rámečky tisku, tiskové sestavy apod.) použité pro tvorbu výkresů ÚP umístěné do složky pojmenované podle vzoru 304_DGN , kde 304 = třímístné číslo obce
  • SHP soubory poskytnuté oddělením územně-technických informací odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Zlínského kraje po bezchybném výsledku kontroly DGN souborů v programu K+K (nebo data zpracovaná přímo v prostředí ESRI podle datového modelu GIS a z hlediska topologie vztahů mezi vrstvami a "uvnitř" jednotlivých vrstev zkontrolovaná v programu K+K) umístěné do složky pojmenované podle vzoru 304_SHP , kde 304 = třímístné číslo obce

 


Náležitosti (urbanistické a technologické) kontrolované v programu KaK 2012

předpoklad:
Všechny prvky navrhované územním plánem musí být řešeny plošně (plocha pro umístění ...) >> plochy s rozdílným způsobem využití s průmětem do souborů funkcni_vyuziti_*.dgn, resp. up_*.shp .
Všechny další prvky (např. VPS, plochy s předkupním právem, plochy přestavby, atd.) jsou z těchto ploch odvozeny, přebírají se (kopírují) z ploch s rozdílným způsobem využití v podobě 1:1
upozornění: u kontrolního nástroje KaK 2012 je nastavena nulová tolerance přesnosti tvorby dat, je tedy bezpodmínečně nutné z důvodu eliminace chyb tento způsob kopírování používat.

Kontrola vybraných vrstev územního plánu v KaK 2012 (např. zastavěné území, plochy s rozdílným způsobem využití) je vztažena na aktuální katastrální mapu (DKM, KMD, KM-D nebo OMP-V, vždy ne starší než 1 rok), z toho důvodu je nutné všechny prvky územního plánu konstruovat nad takovýmto mapovým podkladem a není možné (až na odůvodněné výjimky, např. prodloužení projednávání) použít mapový podklad staršího data.

Závazné technologické postupy tvorby z hlediska nástroje KaK 2012 čistých dat jsou obsaženy v souborech Sjednoceni_dUPD_DGN.doc (součást balíčku metodika Sjednocení dÚP HKH - sjednocená verze pro ÚAP a ÚP - prostředí CAD (MicroStation) a Sjednoceni_dUPD_ESRI.doc (součást balíčku metodika Sjednocení dÚP HKH - sjednocená verze pro ÚAP a ÚP - prostředí ESRI).

 

1) kontroly "úplnosti" datové sady
- vrstva "hranice řešeného území" musí v datech povinně existovat
- plochy s rozdílným způsobem využití, kultury (druhy a způsoby využití pozemků) a BPEJ nesmí obsahovat otvory v datech, tzn. celé řešené území musí být těmito daty 100% pokryto
- plochy (plochy s rozdílným způsobem využití, VPS, VPO, asanace, biokoridory,...) se nesmí v rámci jednoho typu překrývat


2) topologické kontroly vztahů mezi vrstvami
- žádný jev územního plánu nesmí přesahovat hranici řešeného území
- plochy VPS musejí být pokryty návrhovými plochami s rozdílným způsobem využití
- plochy VPO musejí být pokryty návrhovými plochami s rozdílným způsobem využití
- plochy asanací musejí být pokryty návrhovými plochami s rozdílným způsobem využití
- plochy VPO se nesmějí překrývat s plochami s možností uplatnění předkupního práva (s výjimkou ploch v "průsečících (= průnicích návrhových ploch)" s plochami VPS (s předkupním právem))
- plochy VPS musejí být pokryty plochami s možností uplatnění předkupního práva (s výjimkou situace, kdy pro ně postačuje zřízení věcného břemene) nebo vyvlastnění
- plochy asanací musejí být pokryty plochami s možností vyvlastnění
- navržená veřejná prostranství musejí být pokryta plochami s možností uplatnění předkupního práva (s výjimkou situace, kdy předkupní právo není (nebude) vymezeno v ÚPD)
- veřejná prostranství nesmějí být pokryta plochami s možností vyvlastnění
- veřejná prostranství nesmějí být pokryta plochami VPS, VPO nebo asanací
- plochy s možností vyvlastnění musejí být pokryty některou z vrstev VPS, VPO nebo asanací
- plochy s možností uplatnění předkupního práva musejí být pokryty některou z vrstev VPS nebo veřejných prostranství
- plochy územních rezerv se nesmějí překrývat s návrhovými plochami s rozdílným způsobem využití (s výjimkou překrývajících se ploch se stejným kódem u návrhové a rezervní plochy)
- biokoridory (překryvná vrstva) se mohou nacházet na vybraných "přírodních" plochách s rozdílným způsobem využití (K, L, LX, P, W, WP, WT, Z*, ZP) nebo na místě "průsečíků (průniků návrhových ploch)" v případě, že tento "průsečík" sousedí minimálně se 2 plochami překrytými biokoridorem nebo plochami přírodními (P)
- stabilizované biokoridory (překryvná vrstva) se musejí nacházet mimo návrhové plochy s rozdílným způsobem využití
- návrhové biokoridory (překryvná vrstva) se musejí nacházet mimo stabilizované plochy s rozdílným způsobem využití
- stabilizovaná biocentra (překryvná vrstva) se nesmějí vyskytovat mimo vybrané stabilizované plochy (P, výjimečně WT)
- návrhová biocentra (překryvná vrstva) se nesmějí vyskytovat mimo vybrané návrhové plochy (P, výjimečně WT)
- plochy přírodní (P) a biokoridory (překryvná vrstva) se nesmějí vzájemně překrývat
- navržené přírodní plochy (P) musejí být pokryty plochami VPO
- zastavitelné typy ploch s rozdílným způsobem využití se musejí nacházet uvnitř hranic zastavitelných ploch; neuplatňuje se pro koridory technické infrastruktury, u kterých není účelné z důvodu jejich předpokládaného malého procenta zastavitelnosti vymezovat zastavitelné plochy
- stabilizované plochy s rozdílným způsobem využití nesmí být pokryty zastavitelnými plochami
- vybrané plochy s rozdílným způsobem využití (K, P, L, LX, S*, Z a Z.1) se musejí nacházet mimo zastavěné území a zastavitelné plochy
- vybrané stabilizované plochy s rozdílným způsobem využití (B, BH, BI, BX, O, OV, OV.1, OV.2, OV.3, OV.4, OV.5, OV.6, OH, OK, OK.1, OK.2, OK.3, OK.4, OW, OL, P*, PV, PZ, S, SO, SO.1, SO.2, SO.3, SO.4, SP, SX, V, VP, VD, VZ, VX, Z*) se musejí nacházet uvnitř zastavěného území
- plochy určené k rozlivu povodně (poldry) se musejí nacházet mimo zastavěné území
- plochy určené k rozlivu povodně mohou být vymezeny pouze nad vybranými "přírodními" (Z, Z.1, K, L, LX, P, W, WT, S*) či v odůvodněných případech stabilizovanými dopravními plochami (D, DS, DZ, DV, DL)
- plochy určené k rozlivu povodně se nesmějí překrývat s návrhovými zastavitelnými plochami (s výjímkou ploch W, WT)
- plochy sídelní zeleně (Z*, ZP) se nesmí vyskytovat mimo zastavěné území
- plochy přestavby musí být pokryty návrhovými plochami
- v zastavěném území nesmí být navrhovány prvky ÚSES, tzn. mohou zde existovat pouze jako prvky stavové, v případě "náhrady" návrhového prvku optimálně nad stavovou PRZV s číselným identifikátorem
- plochy územních rezerv se nesmí vzájemně překrývat
- plochy územních rezerv (s výjimkou územních rezerv z nadřazené dokumentace) musejí být pokryty územními studiemi, které tyto územní rezervy prověří z hlediska možností jejich budoucího využití

 

3) kontroly naplnění atributů
- každá stabilizovaná, návrhová a rezervní plocha s rozdílným způsobem využití musí mít uveden kód využití (např. B, V, Z, K,...)
- každá návrhová a rezervní plocha s rozdílným způsobem využití musí mít uveden v rámci územního plánu obce jedinečný číselný identifikátor > 0 (např. 1, 3, 4, 5, 11, 13, 101,...), nesmí existovat duplicity v identifikátorech, číselná řada nemusí být spojitá. Pokud existuje potřeba použít identifikátor i u stavových ploch s rozdílným způsobem využití, platí i zde zachování jedinečnosti číselné řady v celém územním plánu obce.
- všechny prvky BPEJ musejí mít vyplněn pětimístný nebo dvoumístný číselný kód BPEJ (1. část textu) - např. 35800, 30200, 99, ...
- prvky BPEJ s číselným kódem jiným než 99 (resp. s kódem 23, 26, 29, 30, 34, 35 do 31.12.2012) musejí mít správně vyplněn stupeň ochrany (2. část textu) - římská číslice s tečkou, např. I., V., ...
- prvky zastavěného území musí být opatřeny datumem vymezení (ve třech možnostech formátu textového atributu: d. m. yyyy, d.m.yyyy nebo dd.mm.yyyy), příklady správného vyplnění: 5. 2. 2021, 5.2.2021 nebo 05.02.2021
- VPS, VPO, asanace: všechny prvky musejí mít vyplněn textový popis; popisy několika ploch VPS, VPO a asanací se mohou shodovat v případě, že se jedná o soubor ploch přerušený jinými plochami; u VPS nebo VPO přebíraných ze ZÚR musí textový popis obsahovat řetězec "(ZÚR)"; popis ploch VPS, VPO a asanací v místě "průsečíku" musí obsahovat separátor "×" (slovy: matematické krát), popis ploch VPS, VPO a asanací nesmí obsahovat řetězec "x" nebo "X", resp. speciální znaky typu "*", "°" užívané pro jiné účely.
příklady textových popisů VPS, VPO, asanací: DS1(ZÚR)×plynovod15×K5 ; komunikace11 ; TE1×LBK1(ZÚR) ; ...
- VPS, VPO, asanace: všechny prvky musejí mít vyplněn číselný popis - číselný identifikátor shodný s identifikátorem příslušné návrhové plochy
- plochy pro zpracování regulačního plánu a plochy pro ověření územní studií: všechny prvky musejí mít vyplněn jedinečný textový popis (název)
- v případě použití separátoru (oddělovače) v CAD (MicroStation) datech nesmí před a za tímto separátorem existovat mezera


4) propojení regulativů s datovou částí
- soulad výčtu souborů "regulativů" (povolené formáty DOC, DOCX, RTF nebo HTML) s výčtem kódů stávajících ploch s rozdílným způsobem využití a s výčtem identifikátorů návrhových a rezervních ploch s rozdílným způsobem využití (resp. stavových ploch v případě potřeby odlišení)

související odkazy a dokumenty:

Metodika jednotného digitálního zpracování územně analytických podkladů a územně plánovací dokumentace Zlínského kraje
datový model CAD dÚP HKH 2007
datový model CAD ZdÚP 2012
datový model GIS dÚP HKH 2007
datový model GIS ZdÚP 2012
metodika Sjednocení ZdUP HKH 2007-2012 - sjednocená verze pro ÚAP a ÚP - prostředí CAD (MicroStation)
metodika Sjednocení ZdUP HKH 2007-2012 - sjednocená verze pro ÚAP a ÚP - prostředí ESRI
vzorová CAD (MicroStation) data Sjednocení dÚP HKH 2007
vzorová CAD (MicroStation) data ZdÚP 2012
vzorová ESRI data Sjednocení dÚP HKH 2007
vzorová ESRI data ZdÚP 2012
Předpis podoby výkresů územního plánu
Postup zpracování Změn územních plánů v metodice Zlínského kraje Sjednocení digitálního územního plánu 2007-2012
Zásady tvorby ploch s rozdílným způsobem využití v územním plánu
Zásady používané při tvorbě textových částí územního plánu
Předpis podoby kapitoly F textové části návrhu územního plánu

Aktualizováno:

Krajský úřad Zlínského kraje © 2024

Cookie lišta

Nahoru