Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

CZ

cs

menu

Výkresy (jejich kompletní výčet z Výrokové části ÚP a Výkres předpodkládaných záborů půdního fondu z části Odůvodnění ÚP) jsou vzorem z hlediska jejich obsahu (obsahují výčet a znázornění všech jevů, které se v jednotlivých výkresech mohou (ale nemusí, viz. níže uvedené výčty úprav) vyskytovat, ve výčtu neuvedené jevy se mohou ve výkresech vyskytnout jen výjimečně v případě prokázané potřeby) a jsou úplné z hlediska metodikou doporučené symboliky (barvy, styly čar,...), obsahu vložených tabulek, povinných textových atributů (údaje o datu a účelu (etapě) zpracování), atd.
pozn.: Obsah tabulek vložených do výkresů (Výkres předpodkládaných záborů půdního fonduVýkres VPS/VPO) vytváří automaticky program KaK v okamžiku odstranění veškerých chyb, zpracovatel územního plánu je nemusí vytvářet sám, jsou mu zaslány současně s datovou sadou SHP v podobě XLS nebo DBF.
Výkresy nejsou úplným vzorem z hlediska urbanistických zásad používaných při tvorbě ÚP, jejich obsah odpovídá jen vybraným zásadám, které jsou v současné době kontrolované v programu K+K.
 
Obsahem vzorů výkresů části Odůvodnění ÚP není Koordinační výkres, který vzniká spojením jevů sledovaných v ÚAP (Limity využití územíHodnoty území) a Hlavního výkresu (+ vybraných vrstev z Výkresu základního členění), přičemž symbolika použitá při zpracování Koordinačního výkresu by měla vycházet ze symboliky Hlavního výkresu a Výkresu základního členění převzaté v podobě 1:1, grafické vyjádření jevů ÚAP v tomto výkresu není předepsáno.
 
V případě zpracování dalších samostatných výkresů (např. urbanistické koncepce, koncepce krajiny nebo veřejné infrastruktury - nejčastěji samostatné výkresy dopravní a technické infrastruktury), by měly tyto výkresy, pokud jsou umístěny do Výrokové části ÚP, obsahovat pouze výtah odpovídajících ploch z Hlavního výkresu (jsou kopií odpovídajících stavových i návrhových ploch Hlavního výkresu, tzn. neměly by obsahovat technická řešení staveb nebo jejich jiné znázornění) a jedná se o schémata ve významu zmenšenin výkresů, např. do měřítka 1:25 000.
Výkresy s upřesňujícím nebo naopak zjednodušujícím znázorněním navržených řešení, která se buď do Hlavního výkresu nepromítnou jako samostatné funkční plochy (jsou přípustné v jiných funkčních plochách), nebo představují podrobnost, která by ve Výrokové části ÚP nebyla přípustným nástrojem územního plánu, jsou součástí Odůvodnění ÚP.
Pokud tedy existuje potřeba zpracovat další výkresy (např. urbanistické koncepce, koncepce krajiny nebo veřejné infrastruktury), je mnohem účelnější je zpracovat ve formě jejich znázornění v části Odůvodnění ÚP, tato znázornění už mohou obsahovat i technická řešení staveb, apod.
Podoba těchto znázornění (výkresů) není tímto metodickým pokynem předepsána.
 

V podobě stejné jako u uvedených vzorů se data vydaných ÚP obcí promítnou do prostředí Portálu JUAP Zlínského kraje. Výčet jevů ve všech vzorových výkresech (tzv. data přidané hodnoty urbanisty) je pro zpracovatele územních plánů minimem vrstev, které je potřeba zpracovávat digitálně a předávat na Zlínský kraj tak, aby se tato data dostala do prostředí Portálu JUAP Zlínského kraje a vytvořila v něm příslušnou výkresovou sestavu. Předpis podoby dat viz. vzory DGN souborů pro Návrh ÚP a vzory SHP souborů pro Návrh ÚP.
 

poslední úpravy:

(závěrečná úprava metodiky dne 3.4.2019) do Výkresu základního členění přidán jev "část územního plánu s prvky regulačního plánu"

- v Hlavním výkresu pro celkové zpřehlednění vizuálně spojeny sousední zastavitelné plochy + metodické upozornění pro zpracovatele: vrstva zastavitelných ploch od 1.4.2018 primárně náleží pouze (!) do Výkresu základního členění, ve zveřejněném vzorovém Hlavním výkresu je zobrazena pouze pro zpětnou kompatibilitu s dříve zpracovanými územními plány

- do všech výkresů přidány vzorové elektronické podpisy

- ve Výkresu základního členění opraveno pojmenování jevu "návrhové plochy - změny v krajině"

- do všech výkresů přidány údaje o datu a účelu (etapě) zpracování; identifikace ploch změněna v legendách a tabulkách z "index" na "číslo"

- ze všech výkresů odstraněny copyrighty mapových podkladů

- z odebrán jev "nezastavitelné území"

- do Výkresu základního členění přidán jev "plochy pro zpracování dohody o parcelaci"

- k přehledové tabulce ve Výkresu VPS/VPO doplněna poznámka veřejná prospěšnost a právo vyvlastnění pro stavby a opatření s označením "(ZÚR)" vyplývá ze ZÚR

- ve Výkresu předpodkládaných záborů půdního fondu opravena v tabulce chybná zkratka zastavěného území

- ve všech výkresech opraveny chyby symboliky plošných prvků s ostrými úhly

- ve Výkresu předpodkládaných záborů půdního fondu opravena tloušťka symbolu hranic BPEJ, doplněny aureoly ke kódovým označením a třídám ochrany ZPF, doplněny aureoly ke kódům návrhových PRZV

- ve všech výkresech opraveny vizuální podoby vložených tabulek

- v Hlavním výkresu opraven symbol retenčních prostorů (s odsazením od obvodu plochy)

- do všech výkresů doplněná česká severka

- doplněny popisky do Výkresu základního členění u regulačních plánů, územních studií, asanací a přestaveb

- doplněny plochy přestavby do míst překryvů zastavěného a zastavitelného území

- opravena symbolika zastavěného území a zastavitelného území (tak aby se linie na styku nepřekrývaly)

- ve Výkresu základního členění opravena chyba v pojmenování vrstvy: urbanistická studie >>> územní studie

- z Výkresu VPS/VPO odebrány duplicitní popisky identifikátorů vrstvy veřejných prostranství

 

Aktualizováno:

Krajský úřad Zlínského kraje © 2024

Cookie lišta

Nahoru