Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

CZ

cs

menu

Textová část územního plánu musí být upravena do podoby odpovídající formě a požadavkům na územní plán jako opatření obecné povahy (opatření obecné povahy je správní akt na rozhraní mezi právním předpisem a rozhodnutím, a je třeba tedy zajistit soulad mezi formou a náležitostmi územního plánu dle stavebního zákona a požadavky předpisů správního práva).
 
 

 
- textová část NÁVRHU (výroková část) obsahuje pouze to, co se navrhuje a to v podrobnosti územního plánu (tj. ploch) - je závazná!
- je stručná (v podstatě v ,,paragrafové podobě“), přehledná, umožňující jednoznačný výklad grafické části a použitých pojmů
 
a) neobsahuje podmínky a konstatování vyplývající z právních předpisů a norem (např. při řešení zástavby bude nutné respektovat požadavky orgánu SSL aj.)
b) neobsahuje návrh konkrétních řešení nad podrobnost ÚP (např. plocha č. 1 bude napojena na stávající trafostanici TR3, jsou navrženy úpravy drobných vodních toků v …, je navržena šířková úprava profilu na kategorii MO 8/50 ...)
c) ÚP navrhuje, neobsahuje obraty typu: mělo by se ..., je žádoucí ..., nesmí dojít ..., je nutno ... (např. v rámci ploch výroby a skladování je nutno zřídit plochy zeleně ..., realizací zástavby nesmí dojít k narušení stávajícího krajinného rázu, apod.; správně např.: projektant navrženým řešením zohledňuje … , návrhem koncepce je zohledněn ..., řešení respektuje ..., jsou vytvořeny podmínky pro ...)
 
 

 
 
- textová část ODŮVODNĚNÍ se věcně vztahuje k návrhové části, blíže opodstatňuje navržené řešení, vyhodnocuje ho a odůvodňuje, jak byly zohledněny závazné podklady (zadání, nadřazená dokumentace (PÚR, ZÚR), ÚAP (RURÚ), pokyny pro zpracování návrhu, stanoviska DO ...), případně proč zohledněny nebyly.
- odůvodnění obsahuje odborné úvahy a reflexe vedoucí k navrženému řešení (musí mimo jiné obsahovat také dostatečné odůvodnění každé navržené plochy)
 
a) neobsahuje popisné informace P+R (historie obce, vývoj počtu obyvatelstva, popis stavu technické a dopravní infrastruktury apod.)
b) neobsahuje informace bez zjevné vazby na navržená řešení a podrobnost (možnosti) řešení územního plánování(např. podrobné technické parametry sítí, výčet uvažovaných opatření bez dopadů do návrhu a vůbec možností územního plánování apod. )
c) neobsahuje popis dokumentů, ze kterých projektant vycházel (např. PÚR, koncepce a strategické dokumenty apod.)
 

Pozn.:
Formě a podrobnosti textové části ÚP musí odpovídat také grafická část.
Formální podoba výkresů územního plánu je definována v dokumentu "Předpis podoby výkresů územního plánu"

 

autor metodické pomůcky:

RNDr. Jiří Švarc
Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy
Městský úřad Vsetín
 

 
aktualizováno: 22.3.2013
 

Aktualizováno:

Krajský úřad Zlínského kraje © 2024

Cookie lišta

Nahoru