Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

CZ

cs

menu

[pro územní plány či jejich změny, které nemusí být zpracovány v jednotném standardu dle vyhlášky č. 418/2022 Sb. (účinná od 01.01.2023), tzn. že se na ně vztahují přechodná ustanovení vyhlášky]

 • předmětem metodiky SZdÚP 2023 jsou: katalog jevů obsažených v územním plánu (v rozsahu jejich max. výčtu možností existence), datové modely pro zpracování datové části územního plánu v prostředí GIS, resp. CAD (MicroStation), technologické a topologické předpisy zpracování datové části územních plánů, vzorová data pro zpracování v prostředí GIS, resp. CAD (MicroStation) reflektující kompletní obsah katalogu jevů obsažených v územním plánu
 • datové modely metodiky SZdÚP 2023 jsou za účelem zpětné kompatibility s existujícími daty územních plánů propojeny s datovými modely ZdÚP 2012 (prostřednictvím polí ENTITA_IDn 🔗 ENTITA_ID v cílovém GIS prostředí) a jsou komplexní (obsahující minimální obsah Jednotného standardu + "Zlínskou" metodikou určené další nezbytné náležitosti územního plánu.

Dokumenty ke stažení:

download.png (647 b) katalog jevů SZdÚP 2023 

download.png (647 b) Převodník ploch s rozdílným způsobem využití (PRZV) mezi metodikami ZdÚP 2012 <> SZdÚP 2023

download.png (647 b) vzorový VÝKRES ZÁKLADNÍHO ČLENĚNÍ ÚZEMÍ

download.png (647 b) vzorový HLAVNÍ VÝKRES

download.png (647 b) vzorový VÝKRES VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB A OPATŘENÍ

download.png (647 b) vzorový VÝKRES PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁBORŮ PŮDNÍHO FONDU

download.png (647 b) datový model GIS SZdÚP 2023

download.png (647 b) datový model CAD SZdÚP 2023

 

základní předpoklad: Všechny prvky v územním plánu musí být řešeny plošně (např. existující plocha, plocha pro umístění záměru, ...) >>> prerekvizitou jsou plochy s rozdílným způsobem využití s následným průmětem do souborů fv*.dgn, resp. do třídy prvků up_polygon.shp. Liniová vrstva č.59 v souboru fv_1d.dgn, resp. třída prvků up_line.shp existuje pouze jako pomocná. Všechny další plošné prvky (např. VPS, plochy s předkupním právem, plochy přestavby, ...) jsou z těchto ploch odvozeny, přebírají (kopírují) se z ploch s rozdílným způsobem využití v podobě 1:1. Upozornění: u kontrolního nástroje KaK+ je z důvodu kompatibility dat s ETL kontrolním nástrojem Standardu nastavena "nulová tolerance" přesnosti existence dat (porovnání ploch probíhá na základě jejich výměr s přesností souřadnic jednotlivých bodů příslušných prvků na centimetry, viz. níže), je tedy bezpodmínečně nutné z důvodu eliminace chyb tento způsob tvorby dat ("kopírováním") používat.

Vybrané technologické podmínky zpracování dat (nad rámec standardních obecně platných podmínek pro vytváření vektorových dat, uvedených např. v dokumentu Pravidla pro zpracování geodat a souvisejících dokumentů):

 • body v obvodových liniích prvků je z důvodu eliminace chyb v jejich geometrii a z důvodu jejich max. možného sesouladění s podkladovými daty Katastru nemovitostí a s výstupními daty určenými pro kontrolu v ETL nástroji Standardu nutné udržovat v zaokrouhlení na centimetry (tzn. zobrazené např. v souřadnicovém systému S-JTSK/Krovak East North do podoby souřadnic X: -######,##0000 a Y: -#######,##0000)
 • šrafování plošných prvků v CAD prostředí (MicroStation) smí existovat pouze jako asociativní
 • v obvodových liniích prvků by až na výjimky neměly existovat duplicitní body (potenciálně způsobující chybu samoprotínání prvků). Upozornění: v CAD prostředí (MicroStation) vznikají tyto duplicitní body změnou orientace obvodové linie plochy s přiřazeným asociativním vzorováním, nebo při editaci specifických případů typů prvků (např. complex shape tvořený jen jednou linií) s využitím překryvných prostorových operací (clip, erase, ...) a do GIS prostředí (kde probíhá příslušná kontrola) se duplicitní body mohou ve výjimečných případech dostat importní linkou KaK v kroku opravy geometrie nestandardních prvků.
 • na hranách významově sousedících prvků (např. ploch s rozdílným způsobem využití nebo prvků ÚSES) musí existovat společné vrcholy, tzn. hrany na styku těchto prvků musí být identické, a to včetně "okrajových" hran, kde nesmí mezi nimi docházet ke vzniku špic (úhel mezi liniemi < 0,5°)
 • plochy s rozdílným způsobem využití by optimálně měly mít společné body s hranicí řešeného území (= hranicí obce z předaných mapových podkladů), pouze při neexistenci "blízkého bodu negenerujícího špice" lze napojení plochy realizovat mimo vertex na hranici řešeného území

Pozn.: Implementaci výše uvedených technologických zásad [99% "začištění" s výjimkou automaticky neopravitelných záležitostí (např. souladu PRZV s hranicí obce)] do datových sad zpracovatelů zajistí na vyžádání oddělení územně-technických informací odboru ÚP Krajského úřadu Zlínského kraje ještě před zahájením zpracování změny územního plánu (příp. nového územního plánu) nad vstupními daty účinného územního plánu, případně před první kontrolou datové sady předpokládané podoby územního plánu po vydání změny (příp. nového územního plánu), přičemž platí, že GIS dat se výše uvedené týká bez jakýchkoliv omezení, u CAD (DGN MicroStation) dat výše uvedené platí bez omezení pouze pro verzi V8 a "začištění" dat ve verzi DGN V7 probíhá z důvodu známých problémů s geometriemi komplexních prvků pouze experimentálně, negarantovaně a v omezeném režimu. Současně je obecně pro CAD (DGN) data doporučené z důvodu maximálně možné eliminace neošetřených výjimek v procesu jejich "začištění" dodržovat konvenci pojmenování vrstev výběrem z možností. Zpracovatel posléze používá už takto "začištěná" data a dodržování výše uvedených technologických zásad se v doplňcích KaK+ i nadále sleduje.

Nad podle výše uvedených zásad vytvořenými/začištěnými vektorovými daty (pozn. "surovými", s přehlédnutím symboliky) územního plánu probíhají kontroly v kontrolním a konverzním nástroji Zlínského kraje KaK+, resp. jeho dalšími doplňky:

1) kontroly "úplnosti" datové sady, "pokrytí" řešeného území a překryvů v rámci vrstev

 • vrstva "hranice řešeného území" musí v datech existovat
 • plochy s rozdílným způsobem využití, kultury (druhy a způsoby využití pozemků) a BPEJ nesmí obsahovat (v rámci příslušné vrstvy, či skupiny vrstev) mezery mezi plochami, tzn. celé řešené území musí být těmito plochami 100% pokryto
 • s výjimkou kultur (tj. druhů a způsobů využití pozemků) a BPEJ nesmí žádný prvek datové sady přesahovat přes řešené území 
 • v rámci jedné vrstvy (např. VPS), či skupiny vrstev (např. prvky ÚSES) nesmí existovat překryvy

2) topologické kontroly vztahů mezi vrstvami

 • plochy VPS musejí být pokryty návrhovými PRZV
 • plochy VPO musejí být pokryty návrhovými PRZV
 • plochy asanací musejí být pokryty návrhovými PRZV
 • plochy VPS musejí být pokryty plochami s možností uplatnění předkupního práva (s výjimkou situace, kdy pro ně postačuje zřízení věcného břemene) nebo vyvlastnění
 • plochy VPO se nesmějí překrývat s plochami s možností uplatnění předkupního práva; upozornění: v místech "průsečíku" VPS (s předkupním právem) × VPO se kontrola neuplatňuje
 • plochy asanací musejí být pokryty plochami s možností vyvlastnění (pro asanaci)
 • navržená veřejná prostranství musejí být pokryta plochami s možností uplatnění předkupního práva (s výjimkou situace, kdy předkupní právo není/nebude vymezeno v ÚPD)
 • plochy územních rezerv se nesmějí až na odůvodněné případy (např. územní rezerva z nadřazené dokumentace) překrývat s návrhovými PRZV
 • plochy územních rezerv se nesmějí navzájem překrývat; pokud v naprosto výjimečném případě existuje potřeba vymezení dvou nebo více územních rezerv v jednom místě (např. v kombinaci s územní rezervou z nadřazené dokumentace), situaci je nutno řešit jednou společnou plochou územní rezervy
 • plochy územních rezerv musejí být pokryty příslušnými územními studiemi ("vyhledávacími", prověřujícími možnosti budoucího využití území, ne: "regulačními")
 • biokoridory (překryvná vrstva) se musejí nacházet na vybraných přírodních PRZV (ZK, LU, LX, NU, WT, WU, ZS, ZP); upozornění: v místech "průsečíku" biokoridoru × VPS se kontrola neuplatňuje
 • navržené přírodní plochy (NP) musejí být pokryty plochami VPO
 • návrhové "zastavitelné" PRZV musejí být překryty zastavitelnou plochou nebo plochou přestavby; upozornění: u ploch technické infrastruktury v extravilánu, u kterých není účelné z důvodu jejich předpokládaného malého % zastavěnosti vymezovat zastavitelné plochy (což by v následné praxi vedlo mj. i k vyloučení plochy z obvodu KPÚ), se kontrola neuplatňuje a plochy "propadají" do kategorie změn v krajině
 • plochy určené k rozlivu povodně by se neměly překrývat se zastavitelnými plochami, s výjimkou vybraných typů infrastruktury
 • plochy určené k rozlivu povodně mohou být vymezeny pouze nad vybranými přírodními (ZK, LU, LX, NU, AU, AX, WT, WU, MU) či stabilizovanými dopravními plochami (DS, DD, DL, DV)
 • plochy určené k rozlivu povodně se musejí nacházet mimo zastavěné území
 • vybrané PRZV (ZK, LU, LX, NU, MU, AU, AX) se musejí nacházet mimo zastavěné území, s výjimkou judikaturou "určených" ploch
 • stabilizované biokoridory se musejí nacházet mimo návrhové PRZV
 • plochy sídelní zeleně se nesmějí vyskytovat mimo zastavěné území, s výjimkou situace přímé návaznosti na zastavěné území mezi návrhovými "zastavitelnými" PRZV
 • stabilizované PRZV se musejí nacházet mimo zastavitelné plochy
 • návrhové biokoridory se musejí nacházet mimo stabilizované PRZV
 • stabilizovaná biocentra se nesmějí vyskytovat mimo vybrané stabilizované PRZV (NU, WT)
 • návrhová biocentra se nesmějí vyskytovat mimo vybrané návrhové PRZV (NU, WT)
 • vybrané stabilizované PRZV (BU, BH, BI, BX, OV, OV.s, OV.p, OV.z, OV.k, OV.v, OV.o, OH, OK, OL, PU, PX, SC, SM, SV, SX, HX, VT, VD, VS, VZ, VU, ZS) se musejí nacházet uvnitř zastavěného území
 • plochy s možností vyvlastnění musejí být pokryty některou z ploch VPS, VPO nebo asanací
 • plochy s možností uplatnění předkupního práva musejí být pokryty některou z ploch VPS nebo návrhových veřejných prostranství
 • plochy s možností vyvlastnění nesmějí být pokryty plochami veřejných prostranství
 • plochy VPS, VPO nebo asanací nesmějí být pokryty plochami veřejných prostranství
 • plochy přírodní (NU) a biokoridory ÚSES se nesmějí až na odůvodněné výjimky (např. trasování biokoridoru přes I. nebo II. zónu CHKO) vzájemně překrývat
 • prvky stabilizovaných PRZV se nesmí vzájemně překrývat
 • stabilizované PRZV se nesmí překrývat s návrhovými PRZV
 • prvky ÚSES se nesmí vzájemně překrývat
 • prvky návrhových PRZV se nesmí vzájemně překrývat
 • plochy kultur (druhů a způsobů využití pozemků) se nesmí vzájemně překrývat
 • vybrané PRZV (ZK, LU, LX, NU, MU, AU, AX) se musejí nacházet mimo zastavitelné plochy
 • zastavitelné plochy nemohou být překryty plochami přestaveb
 • zastavitelné plochy nemohou být překryty plochami změn v krajině
 • plochy přestaveb nemohou být překryty plochami změn v krajině
 • plochy a koridory s možností vyvlastnění (pro ÚSES) musejí být pokryty návrhovými prvky ÚSES
 • plochy přestaveb se nesmějí vyskytovat mimo zastavěné území
 • plochy změn v krajině se musejí nacházet mimo zastavěné území
 • v zastavěném území nesmí být navrhovány prvky ÚSES, tzn. mohou zde existovat pouze jako prvky stavové, v případě "náhrady" návrhového prvku optimálně nad stavovou PRZV s číselným identifikátorem

3) kontroly naplnění atributů

 • každá stabilizovaná, návrhová a rezervní plocha s rozdílným způsobem využití musí mít uveden kód využití (výběrem z katalogu jevů) "na druhé (nebo třetí) úrovni územního plánu" (např. BH, RZ, DL, OV.z, ...), přičemž třetí úroveň (danou řetězci ".s", ".p", ".z", ".k", ".v" nebo ".o") nelze uplatnit pro územní rezervy, a kódy AX a LX nelze použít pro návrhové plochy či územní rezervy
 • každá návrhová a rezervní plocha s rozdílným způsobem využití musí mít uveden v rámci územního plánu obce jedinečný číselný identifikátor > 0 (např. 1, 3, 4, 5, 11, 13, 101, ...), nesmí existovat duplicity v identifikátorech, číselná řada nemusí být spojitá. Pokud existuje potřeba použít identifikátor i u stavových ploch s rozdílným způsobem využití, platí i zde zachování jedinečnosti v číselné řadě v celém územním plánu obce.
 • každá rezervní plocha s rozdílným způsobem využití musí mít uveden v rámci územního plánu obce textový identifikátor R.####, kde #### je číslo shodné s číselným identifikátorem příslušné plochy
 • všechny prvky BPEJ musejí mít vyplněn pětimístný nebo dvoumístný číselný kód BPEJ (1. část textu) - např. 35800, 30200, 99, ...
 • prvky BPEJ s číselným kódem jiným než 99 musejí mít správně vyplněn stupeň ochrany (2. část textu) - římská číslice s tečkou, např. I., V., ...
 • prvky zastavěného území musí být opatřeny datumem vymezení (ve třech možnostech formátu textového atributu: d. m. yyyy, d.m.yyyy nebo dd.mm.yyyy), příklady správného vyplnění: 5. 2. 2021, 5.2.2021 nebo 05.02.2021
 • VPS, VPO, asanace: všechny prvky musejí mít vyplněn textový popis; popisy několika ploch VPS, VPO a asanací se mohou shodovat v případě, že se jedná o soubor ploch přerušený jinými plochami; u VPS nebo VPO přebíraných ze ZÚR musí textový popis obsahovat řetězec "(ZÚR)"; popis ploch VPS, VPO a asanací v místě "průsečíku" musí obsahovat separátor "×" (slovy: matematické krát), popis ploch VPS, VPO a asanací nesmí obsahovat řetězec "x" nebo "X", resp. speciální znaky typu "|", "*", "°" užívané pro jiné účely. Příklady textových popisů VPS, VPO, asanací: DS1(ZÚR)×plynovod15×K5 ; komunikace11 ; TE1×LBK1(ZÚR) ; ...
 • VPS, VPO, asanace: všechny prvky musejí mít vyplněn číselný popis (identifikátor) shodný s číselným identifikátorem příslušné návrhové plochy
 • biocentra a biokoridory ÚSES musejí být v CAD prostředí (MicroStation) popsány textovými řetězci NRBC/NRBC.*, NRBK/NRBK.*, RBC/RBC.*, RBK/RBK.*, LBC/LBC.* nebo LBK/LBK.*, kde * je libovolný další popis/označení; pro GIS prostředí platí obdobný princip popisu prvků ÚSES (obsahu polí Typ a Oznaceni) mimo CADovský separátor "/"
 • vrstvy řešené území a zastavěné území musejí mít uveden 6místný kód obce z RUIAN
 • zastavitelné plochy, plochy přestaveb a plochy změn v krajině musejí být popsány ve vyjmenovaném pořadí podle vzoru Z.####, P.####, K.####, kde #### je číslo shodné s číselným identifikátorem příslušné návrhové plochy
 • plochy pro zpracování územních studií a plochy pro vydání regulačního plánu (+ s účinností novely Stavebního zákona: plochy pro uzavření plánovací smlouvy) musejí mít uvedeno datum zpracování/vydání (požadovaný datový formát dd.mm.yyyy); příklad správného vyplnění: 30.06.2022
 • plochy pro zpracování územních studií, plochy pro zpracování dohody o parcelaci, plochy pro vydání regulačního plánu, plochy pro zpracování územní studie a dohody o parcelaci, plochy pro vydání regulačního plánu a dohody o parcelaci (+ s účinností novely Stavebního zákona: plochy pro uzavření plánovací smlouvy, plochy pro vydání regulačního plánu a uzavření plánovací smlouvy, plochy pro zpracování územní studie a uzavření plánovací smlouvy) musejí být popsány ve vyjmenovaném pořadí podle vzoru US.*, DO.*, RP.*, DU.*, DR.*, (PS.*, PR.*, PU.*), kde * je libovolný další popis/označení (v doporučené podobě "odvozené" od čísla/čísel příslušných ploch); příklady vhodného použití atributu: US.1, US.12_13, DO.2, RP.3, DU.44, DR.6&20
 • části územního plánu s prvky regulačního plánu musejí být popsány podle vzoru U.*, kde * je libovolný další popis/označení ; příklady vhodného použití atributu: U.centralni_cast_obce , U.s prvky RP 1
 • plochy a koridory s možností vyvlastnění, plochy a koridory s možností uplatnění předkupního práva, plochy a koridory s možností vyvlastnění i uplatnění předkupního práva musejí být popsány (označeny) podle vzoru: VD.* (vyvlastnění pro DI), VT.* (vyvlastnění pro TI), VK.* (vyvlastnění pro protipovodňovou ochranu), VR.* (vyvlastnění pro retenční schopnosti území), VU.* (vyvlastnění pro ÚSES), VG.* (vyvlastnění pro archeologii), VB.* (vyvlastnění pro obranu), VA.* (vyvlastnění pro asanace), PD.* (předkupní právo pro DI), PT.* (předkupní právo pro TI), PO.* (předkupní právo pro občanskou vybavenost), PP.* (předkupní právo pro veřejná prostranství), VPD.* (vyvlastnění i předkupní právo pro DI) nebo VPT.* (vyvlastnění i předkupní právo pro TI), kde * je další popis, vycházející z popisu příslušných VPS, VPO, AO, VP. Pozn.: Označení veřejné prospěšnosti v místě konjunkcí více účelů stejného typu musí v textovém řetězci obsahovat vizuální oddělovač "|" , např. VPD.D55|VPD.silnice1
 • další textové atributy (např. POPIS1, Etapizace, ...) a technické předpisy jejich používání jsou uvedeny v dokumentacích aktuálních datových modelů, a tyto atributy existují z důvodu zachování relací s daty územních plánů v předchozích datových modelech, resp. jako nepovinné jsou jen uplatňovanou možností v územních plánech a nejsou vždy předmětem kontrol

 

4) propojení samostatných "souborů regulativů funkcí/ploch & popisných souborů" s datovou částí

 • soulad výčtu samostatných "souborů regulativů..." (povolené formáty DOC, DOCX, RTF nebo HTML) s výčtem kódů stávajících ploch s rozdílným způsobem využití a s výčtem identifikátorů návrhových ploch s rozdílným způsobem využití (resp. stavových ploch v případě potřeby odlišení) a identifikátorů územních rezerv v grafické/datové části územního plánu

 

Výstupem po výše uvedených kontrolách jsou úplná, technologicky a topologicky čistá data územního plánu, plně kompatibilní s požadavky jednotného standardu, připravená pro import do prostředí Národního geoportálu ÚP (s garancí úspěšného průchodu kontrolním ETL nástrojem, tzn. bezchybná), a současně zajišťující všechny potřeby územně plánovacích činností na území Zlínského kraje.

 

 

Aktualizováno:

Krajský úřad Zlínského kraje © 2024

Cookie lišta

Nahoru