Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

CZ

cs

menu

nahled_predani3.jfif (154 KB)

 • DGN soubory - soubory (ve formátu V8) v metodice SZdÚP 2023 kontrolované v nástroji KaK+, ostatní DGN soubory nekontrolované v nástroji KaK+ (pomocné soubory, rámečky tisku, tiskové sestavy apod., použité pro tvorbu výkresů ÚP), umístěné do složek pojmenovaných podle vzoru: 003_dgn_SZdÚP, resp. 003_dgn_ostatni, kde 003 = třímístné číslo obce
 • SHP soubory poskytnuté oddělením územně-technických informací odboru ÚP KÚZK po bezchybném výsledku kontroly vstupních DGN souborů v nástroji KaK+ (nebo data zpracovaná přímo v prostředí ESRI podle datového modelu GIS a z hlediska technologické čistoty a topologie vztahů mezi vrstvami a "uvnitř" jednotlivých vrstev zkontrolovaná v nástroji KaK+), resp. SHP soubory převedené do datového modelu Standardu vybraných částí ÚP (= data určená pro Národní geoportál územního plánování, překontrolovaná v ETL nástroji dat, tj. včetně protokolů o bezchybnosti) v podobě vzorového balíčku DUP_######.zip, kde ###### = šestimístný ICOB_RUIAN kód obce, umístěné do složek pojmenovaných podle vzoru: 003_shp_SZdÚP, resp. 003_shp_Standardizace, kde 003 = třímístné číslo obce
 • Textová část územního plánu nebo jeho změny (včetně úplného znění po vydaní změny). Soubory v otevřených formátech (pozn. PDF soubory textových částí ÚP nebo jeho změn nejsou součastí předávání podle tohoto předpisu a jejich předávání na oddělení územního plánování odboru ÚP KÚZK se řeší jiným postupem) pojmenované podle vzoru:
  003_text_navrh.*
  003_text_oduvodneni.*
  příp.
  003_text_navrh_zmeny_c##.*
  003_text_oduvodneni_zmeny_c##.*
  003_text_navrh_ve_zneni_zmeny_c##.*
  kde 003 = třímístné číslo obce, ## = číslo změny, * = formát DOC, DOCX, RTF nebo HTML, umístěné do složky 003_text, kde 003 = třímístné číslo obce
 • Samostatné "soubory regulativů funkcí" s příslušným popisem (= regulativem z Výrokové části textu + odůvodněním z části textu Odůvodnění + dalšími náležitostmi z textové části ÚP (např. definice příslušných použitých pojmů, apod.)) pro všechny typy stavových ploch s rozdílným způsobem využití použitých v konkrétním ÚP. Soubory pojmenované podle vzoru: 003_AB.* nebo 003_AB.c.*, kde 003 = třímístné číslo obce, AB, resp. AB.c = kód plochy s rozdílným způsobem využití, * = formát DOC, DOCX, RTF nebo HTML, umístěné do složky/podsložky 003_regulativy/stav, kde 003 = třímístné číslo obce
 • Pro každou návrhovou plochu (nebo stavovou plochu s jedinečným číselným identifikátorem) samostatný "soubor regulativů ploch" s příslušným popisem (= regulativem z Výrokové části textu + podrobným odůvodněním plochy z části textu Odůvodnění + dalšími náležitostmi z textové části ÚP (např. definice příslušných použitých pojmů, apod.)) a pro každou plochu územní rezervy samostatný "popisný soubor" s příslušným kompendiem z Výrokové části textu (+ volitelně z části Odůvodnění). Soubory pojmenované podle vzoru: 003_####.*, kde 003 = třímístné číslo obce, #### = číselný identifikátor (jedinečný a max. čtyřčíselný) stavové, návrhové nebo rezervní plochy, * = formát DOC, DOCX, RTF nebo HTML, umístěné do složek/podsložek 003_regulativy/stav_s_indexem, 003_regulativy/navrh, 003_regulativy/rezerva, kde 003 = třímístné číslo obce
 • Metadata k územnímu plánu obsahující informace shodné s informacemi ze systému ILAS (o zpracovateli, o pořizovateli, o použitých měřítcích, o podkladové mapě, o datumu nabytí účinnosti ÚP, atd.). Soubory pojmenované podle vzoru: 003-metadata-up.*, kde 003 = třímístné číslo obce, * = formát XLS nebo XLSX, umístěné do složky 003_metadata, kde 003 = třímístné číslo obce
 • PDF/PLT soubory výkresů územního plánu. PDF soubory (předávané vždy) systematicky pojmenované podle vzoru umístěné do složky 003_pdf a PLT soubory (předávané volitelně) umístěné do složky 003_plt, kde 003 = třímístné číslo obce

 

související odkazy:

Standard jednotného zpracování datové části územně plánovacích dokumentací Zlínského kraje
Číselník obcí Zlínského kraje (+ vybraných obcí jiných krajů)
Systém pojmenování souborů předávaných územně plánovacích dokumentací

Aktualizováno:

Krajský úřad Zlínského kraje © 2024

Cookie lišta

Nahoru