Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

CZ

cs

menu

Úvod:

 • zpracování změn ÚP probíhá po obsahové (katalog jevů) a datové stránce ve stejném režimu jako zpracování nových územních plánů, tzn. podle metodického předpisu "Standard jednotného zpracování datové části územně plánovacích dokumentací Zlínského kraje", postup a formální stránka změn ÚP je obsahem tohoto předpisu
 • předmětem tohoto metodického předpisu jsou z hlediska grafické části pouze 3 výkresy výrokové části změny ÚP (Změnové výkresy) a jim odpovídající 3 výkresy předpokládané podoby ÚP po vydání změny, přičemž platí, že Změnové výkresy se zpracovávají pro celou obec nebo výjimečně pro výřezy obce a Výkresy předpokládané podoby ÚP po vydání změny se zpracovávají pro celou obec, a současně jsou Změnové výkresy odvozovány z průběžně udržované datové sady pro Výkresy předpokládané podoby ÚP po vydání změny
 • z důvodu aktualizace zastavěného území obce se změny ÚP zpracovávají nad aktuálním mapovým podkladem (viz. níže)
 • obsahem grafické části změny ÚP jsou pouze náležitosti s územním dopadem (tj. vše, co se jakkoliv prostorově či obsahově mění), ostatní náležitosti (např. změna podmínek využití ploch, změna data vymezení zastavěného území, apod.) jsou obsahem textové části změny ÚP
 • do obsahu změny ÚP se musí promítnout všechny záměry územně vymezené v Zásadách územního rozvoje Zlínského kraje
 • níže uvedené postupy zpracování změn předpokládají existenci už standardizovaných úplných znění územních plánů, pokud tomu tak doposud není, je třeba před změnou ÚP provést transformaci označování (kódování, popisy, identifikátory, ... bez změny obsahu) prvků v jejich účinné podobě územního plánu
 
 
 
Postup zpracování změn územních plánů:
1) zpracovatel si vyžádá z Portálu JUAP aktuální verzi mapy KN pro území řešené změnou územního plánu, veškeré dále zmíněné úpravy dat musí probíhat už vůči tomuto podkladu se zajištěním návazností na území změnou územního plánu neřešené
2) zpracovatel si stáhne vektorová data územního plánu celé obce ve formátu DGN/SHP a soubory regulativů (v balíčku SHP Standardu) z přehledu vydaných ÚP obcí Zlínského kraje
3a) pokud se změny v územním plánu týkají celé obce, postupuje zpracovatel podle bodu 4b
3b) pokud se změny v územním plánu netýkají celé obce, zpracovatel podle rozsahu změn vyřízne těchto datech otvor, resp. otvory v případě, že jde o více částí obce současně, dále zpracovatel postupuje podle bodu 4a
4a) do otvoru(ů) zpracovatel zakresluje měněná/nová data, do dat mimo otvor(y) nezasahuje, po dokončení musí být daty pokryta kompletně celá obec
4b) data zpracovatel aktualizuje pro celou obec
5) stejným způsobem podle bodů 3 až 4 zpracovatel připraví komplet všech souborů regulativů. Výčet kódů stávajících ploch s rozdílným způsobem využití a číselných indexů návrhových ploch s rozdílným způsobem využití musí odpovídat výčtu kódů a číselných indexů v datové sadě ÚP. Do území obce, kde neprobíhají změny, zpracovatel co se týče "regulativů" nezasahuje a regulativy stávajících ploch (pozn. netýká se ploch s číselným indexem) s rozdílným způsobem využití v měněných plochách musí být shodné s regulativy ploch s rozdílným způsobem využití na ostatním území obce.
6) vektorová data a soubory regulativů celé obce (tzn. data "předpokládaného úplného znění ÚP") posílá zpracovatel průběžně během zpracování na kontrolu v kontrolním nástroji KaK na odbor územního plánování a stavebního řádu KÚZK
7) po závěrečném bezchybném výsledku kontroly dat a souborů regulativů v kontrolním nástroji KaK je dílo z hlediska dat považováno za dokončené, KÚZK zasílá (před vydáním změny ÚP!) potvrzení pořizovateli a data jsou po vydání změny ÚP importována formou výměny celé datové sady územního plánu obce do prostředí Portálu JUAP
 
 

Předpis podoby souborů změny ÚP a úplného znění ÚP po vydání změny předávaných na oddělení územně-technických informací odboru územního plánování a stavebního řádu KÚZK
 • Kompletní textová část (formát DOC, DOCX, RTF nebo HTML). Soubory pojmenované podle vzoru: 025_text_navrh_zmeny_c09.doc (text Výrokové části změny), 025_text_oduvodneni_zmeny_c09.doc (text Odůvodnění změny) a 025_text_navrh_ve_zneni_zmeny_c09.doc (text úplného znění ÚP po vydání změny), kde 025 = třímístné číslo obce, c09 = číslo změny. Pozn.: Každá verze textové části (ať už konečná, či ve stavu rozpracovanosti pro potřeby projednání) musí obsahovat informace o datu a účelu (etapě) zpracování.
 • Pro každou návrhovou plochu (nebo stavovou plochu s jedinečným číselným identifikátorem) samostatný soubor (formát DOC, DOCX, RTF nebo HTML) s příslušným popisem (regulativem z Výrokové části textu + podrobným odůvodněním plochy z části textu Odůvodnění) a pro každou plochu územní rezervy samostatný soubor (formát DOC, DOCX, RTF nebo HTML) s příslušným popisem z Výrokové části textu. Soubory pojmenované podle vzoru: 304_10.doc, kde 304 = třímístné číslo obce a 10 = číselný identifikátor stavové, návrhové nebo rezervní plochy (stejné číslo jako ve výkresové části).
 • Samostatné soubory (formát DOC, DOCX, RTF nebo HTML) s příslušným popisem (regulativem) z textové části pro celý územní plán pro všechny typy stávajících ploch s rozdílným způsobem využití (bez číselného identifikátoru) použité v konkrétní obci. Soubory pojmenované podle vzoru: 025_BO.doc, kde 025 = třímístné číslo obce a BO = kód plochy s rozdílným způsobem využití.
 • Metadata (formát DOC, DOCX, RTF nebo HTML) ke změně územního plánu obsahující informace: o zpracovateli, o použitých měřítcích pro jednotlivé výkresy, o podkladové mapě, nad kterou byla změna ÚP zpracovávána (datum použité katastrální mapy), o datu nabytí účinnosti změny ÚP. Soubory pojmenované podle vzoru: 025_metadata_zmena_c09.doc, kde 025 = třímístné číslo obce, c09 = číslo změny
 • Všechny DGN soubory (ve formátu V7 nebo V8) - soubory v metodice automaticky generující výkresové sestavy územního plánu, i další soubory nekontrolované v kontrolním nástroji KaK a soubory pomocné (rámečky tisku, tiskové sestavy apod.) použité pro tvorbu výkresů změny ÚP umístěné do složky pojmenované podle vzoru: 025_DGN, kde 025 = třímístné číslo obce
 • SHP soubory poskytnuté odborem územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Zlínského kraje po bezchybném výsledku kontroly DGN souborů v kontrolním nástroji KaK (nebo data zpracovaná přímo v prostředí ESRI podle datového modelu GIS a z hlediska topologie vztahů mezi vrstvami a "uvnitř" jednotlivých vrstev zkontrolovaná v kontrolním nástroji KaK) umístěné do složky pojmenované podle vzoru 304_SHP , kde 304 = třímístné číslo obce

 


Obsah grafických částí změn územních plánů

hlavní zásady zpracování:

Aktualizováno:

Krajský úřad Zlínského kraje © 2024

Cookie lišta

Nahoru