Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

CZ

cs

menu

 • Základní informace k dané životní situaci, předmětu žádosti apod.

Dle § 26 odst. 1 zákona č. 541/2021Sb., o odpadech (dále jen zákon o odpadech) lze obchodovat s odpady pouze na základě rozhodnutí orgánu kraje, vydaného v přenesené působnosti

 • Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
 • právnická osoba
 • fyzická osoba oprávněná k podnikání
 • Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

Podmínky:

 • obchodník musí mít sídlo podnikání na území Zlínského kraje

Postup:

 • zpracovat žádost o obchodování s odpady dle přílohy č. 3 odst. 6 zákona o odpadech
 • žádost zaslat elektronicky (DS), podat osobně nebo zaslat poštou na Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství
 • pokud bude žadatel vyzván k doplnění, tak doplnit žádost o požadované skutečnosti
 • Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Na základě písemné žádosti obchodníka.

 • Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit?

Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín

 • Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit?

Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín

Ing. Miriam Kubišová, tel. 577 043 382; e-mail: miriam.kubisova@zlinskykraj.cz (vedoucí oddělení)

Bc. Miroslava Švecová, tel. 577 043 381; e-mail: miroslava.svecova@zlinskykraj.cz

(ORP Kroměříž, Holešov, Bystřice pod Hostýnem, Zlín, Otrokovice, Luhačovice, Vizovice, Valašské Klobouky)

Bc. Magda Němečková, tel. 577 043 363; e-mail:  magda.nemeckova@zlinskykraj.cz

(ORP Vsetín, Valašské Meziříčí, Rožnov pod Radhoštěm, Zlín, Otrokovice, Luhačovice, Vizovice, Valašské Klobouky)

Ing. Jana Kukučková, tel. 577 043 354; e-mail: jana.kukuckova@zlinskykraj.cz

(ORP Uherské Hradiště, Uherský Brod)

Úřední hodiny: pondělí a středa od 8:00 h do 17:00 h, úterý a čtvrtek od 8:00 h do 14:00 h, pátek od 8:00 h do 13:00 h.

 • Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Žádost obsahující náležitosti uvedené v příloze č. 3 zákona o odpadech

 • Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Formulář je přílohou tohoto návodu.

 • Jaké jsou v této životní situaci správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit?

Správní poplatek 500,- Kč je možné uhradit v hotovosti na pokladně Krajského úřadu Zlínského kraje (13. etáž, dv. č. 1331) , bankovním převodem na účet č. 2786182/0800, variabilní symbol: 136130, specifický symbol 6010200000, případně složenkou

 • Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Žádosti se vyřizují průběžně dle pořadí, v jakém byly zaregistrovány, tj. dle data podání žádosti ve lhůtách dle § 71 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění zákona č. 413/2005 Sb. (zpravidla do 30 dnů, ve složitých případech do 60 dnů).

 • Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu:

Nejsou.

 • Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

Další činnosti nejsou po žadateli požadovány

 • Podle kterého právního předpisu se postupuje:

zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech

zákon č. 500/2004 Sb., správní řád

 • Jaké jsou související předpisy:

vyhláška č. 273/2021 Sb., o podrobnostech naklání s odpady

 • Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

Proti vydanému rozhodnutí se lze ve lhůtě 15 dnů odvolat podle ustanovení § 81 odst. 1 a § 83 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, k Ministerstvu životního prostředí ČR podáním u Krajského úřadu Zlínského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství.

 • Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:

1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle § 121 odstavce 2 písm.  e) bod 2 a písm. f) zákona o odpadech,

10 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle § 121 odstavce 2 písm.  c) a d), písm. e) bod 1, písm. f zákona o odpadech, 

 • Nejčastější dotazy veřejnosti na toto téma a odpovědi na ně:

Jaké náležitosti má mít žádost?

viz bod Jaké doklady a informace musíte mít s sebou

 • Související informace z pohledu resortu a daného území, umožňující se seznámit se širším kontextem řešené životní situace, běžnými lhůtami vyřízení apod., odkud jsou čerpány potřebné finanční zdroje atd.

Plán odpadového hospodářství ČR

Plán odpadového hospodářství Zlínského kraje

 • Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě, a to:

Nejsou známy.

 • Za správnost návodu odpovídá útvar:

Odbor životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Zlínského kraje

 • Za správnost návodu odpovídá:

Ing. Miriam Kubišová

 • Návod je zpracován podle právního stavu ke dni:

1.1.2021

 • Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost:

30.3.2023

 • Datum konce platnosti návodu:

Není znám

Aktualizováno:

Krajský úřad Zlínského kraje © 2024

Cookie lišta

Nahoru