Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

CZ

cs

menu

Svazky obcí jsou upraveny především ustanoveními § 49 až § 53 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, hospodaření svazků obcí upravuje zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
 
Obce mají právo být členy svazku obcí za účelem ochrany a prosazování svých společných zájmů. Obce mohou vytvářet svazky obcí, jakož i vstupovat do svazků obcí již vytvořených. Členy svazku obcí mohou být jen obce.
 
Svazek obcí je právnickou osobou, která vede účetnictví podle zákona o účetnictví.
 
Předmětem činnosti svazku obcí mohou být zejména
 1. úkoly v oblasti školství, sociální péče, zdravotnictví, kultury, požární ochrany, veřejného pořádku, ochrany životního prostředí, cestovního ruchu a péče o zvířata,
 2. zabezpečování čistoty obce, správy veřejné zeleně a veřejného osvětlení, shromažďování a odvozu komunálních odpadů a jejich nezávadného zpracování, využití nebo zneškodnění, zásobování vodou, odvádění a čištění odpadních vod,
 3. zavádění, rozšiřování a zdokonalování sítí technického vybavení a systémů veřejné osobní dopravy k zajištění dopravní obslužnosti daného území,
 4. úkoly v oblasti ochrany ovzduší, úkoly související se zabezpečováním přestavby vytápění nebo ohřevu vody tuhými palivy na využití ekologicky vhodnějších zdrojů tepelné energie v obytných a jiných objektech ve vlastnictví obcí,
 5. provoz lomů, pískoven a zařízení sloužících k těžbě a úpravě nerostných surovin,
 6. správa majetku obcí, zejména místních komunikací, lesů, domovního a bytového fondu, sportovních, kulturních zařízení a dalších zařízení spravovaných obcemi.
Svazek obcí se zakládá smlouvou o vytvoření svazku obcí. Smlouva je účinná dnem přijetí jejího návrhu všemi účastníky, nestanoví-li smlouva jinak (jinak – tj. později, nikoli dřív). Smlouva by měla obsahovat obecné náležitosti smluv, tedy vymezení jednotlivých účastníků smlouvy (název, sídlo, identifikační číslo) včetně uvedení osob oprávněných jednat jménem zakladatelů (obvykle starostové), projev vůle založit svazek obcí včetně vymezení názvu, sídla a předmětu činnosti svazku, datum a podpisy. Součástí této smlouvy nebo stanov je také určení, kdo jsou první členové statutárního orgánu.
Přílohou smlouvy o vytvoření svazku obcí jsou jeho stanovy, v nichž musí být uvedeno:
 1. název a sídlo členů svazku obcí,
 2. název a sídlo svazku obcí a předmět jeho činnosti,
 3. orgány svazku obcí, způsob jejich ustavování, jejich působnost a způsob jejich rozhodování včetně určení nejméně tříčlenného orgánu svazku obcí, který schvaluje účetní závěrku svazku obcí sestavenou k rozvahovému dni podle zákona o účetnictví,
 4. majetek členů svazku obcí, který vkládají do svazku obcí,
 5. zdroje příjmů svazku obcí,
 6. práva a povinnosti členů svazku obcí,
 7. způsob rozdělení zisku a podíl členů na úhradě ztráty svazku obcí,
 8. podmínky přistoupení ke svazku obcí a vystoupení z něj, včetně vypořádání majetkového podílu,
 9. obsah a rozsah kontroly svazku obcí obcemi, které svazek obcí vytvořily.
Smlouva o vytvoření svazku obcí včetně stanov musí být schválena zastupitelstvy všech členských obcí.
 
Svazek obcí nabývá právní osobnosti zápisem do rejstříku svazků obcí vedeného u krajského úřadu příslušného podle sídla svazku obcí.
Návrh na zápis do rejstříku svazků obcí podává osoba zmocněná obcemi, které jsou členy svazku obcí. K návrhu na zápis se přikládá smlouva o vytvoření svazku obcí spolu se stanovami.
Do rejstříku svazků obcí se zapisuje den vzniku svazku obcí, den jeho zrušení s uvedením právního důvodu, den jeho zániku, název a sídlo svazku obcí, identifikační číslo osoby svazku obcí poskytnuté správcem základního registru právnických osob, podnikajících fyzických osob a orgánů veřejné moci, předmět činnosti svazku obcí, orgány, kterými svazek obcí jedná, a jméno, příjmení a adresa bydliště osob vykonávajících jejich působnost spolu s uvedením způsobu, jakým tento orgán svazek obcí zastupuje, a údaje o dni vzniku nebo zániku jejich funkce.
 
Pro úspěšné provedení zápisu nového svazku obcí do rejstříku je třeba Krajskému úřadu Zlínského kraje, odboru právnímu a Krajský živnostenský úřad, předložit
 • návrh na zápis svazku obcí do rejstříku svazků obcí podepsaný osobou, která je k podání návrhu zmocněna zakladateli,
 • zmocnění osoby, která je oprávněna podat návrh na zápis svazku obcí do rejstříku (může být i součástí zakladatelských dokumentů),
 • smlouvu o vytvoření svazku obcí a stanovy s podpisy osob oprávněných jednat jménem zakladatelů,
 • doklad o oprávněnosti osoby k jednání jménem člena (obvykle usnesení zastupitelstva o zvolení starosty obce),
 • usnesení zastupitelstev všech členských obcí o schválení smlouvy a stanov,
 • určení osob vykonávajících působnost orgánů, jimiž svazek obcí jedná, s uvedením jejich jména, příjmení, adresy trvalého pobytu a data narození.
K oznamování změn v zapisovaných údajích v průběhu činnosti svazku obcí je třeba připojit
 • v případě změny údajů obsažených ve stanovách doklad o změně stanov, usnesení zastupitelstev členských obcí a usnesení orgánu svazku obcí příslušného ke schválení této změny,
 • v případě údajů osob doklad o ustanovení osob vykonávajících působnost orgánů, kterými svazek obcí jedná, v souladu se stanovami, s uvedením jejich jména, příjmení, adresy trvalého pobytu, data narození a údaje o dni vzniku nebo zániku jejich funkce.
Dle § 49 odst. 5 zákona o obcích návrh změn údajů zapisovaných do rejstříku svazků obcí podává svazek obcí do jednoho měsíce ode dne, kdy změna nastala.
 
Svazek obcí zaniká dnem výmazu z rejstříku svazku obcí.
Před zánikem svazku obcí se vyžaduje likvidace, jestliže jmění svazku obcí nepřechází na právního nástupce – pro likvidaci svazku obcí se přiměřeně použijí ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, o likvidaci – § 187 a následující občanského zákoníku.
Od okamžiku vstupu svazku obcí do likvidace musí svazek obcí užívat svůj název s dovětkem „v likvidaci“ a tuto skutečnost je třeba vyznačit též v rejstříku včetně zapsání osoby likvidátora. K oznámení vstupu svazku obcí do likvidace je třeba připojit
 • usnesení zastupitelstev všech členských obcí o schválení zrušení svazku obcí s likvidací,
 • doklad o jmenování likvidátora.
Likvidátor podá do třiceti dnů od skončení likvidace návrh na výmaz svazku obcí z rejstříku. K výmazu svazku obcí z rejstříku je třeba předložit
 • konečnou zprávu o průběhu likvidace,
 • souhlas správce daně s výmazem (§ 238 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád),
 • návrh likvidátora na výmaz svazku obcí z rejstříku.
Vzhledem k absenci podrobnější úpravy zrušení svazku obcí bez likvidace doporučuje Krajský úřad Zlínského kraje, odbor právní a Krajský živnostenský úřad, vždy volit postup zrušení svazku obcí s likvidací.
 
Pro návrh na zápis ani výmaz z rejstříku nejsou vytvořeny žádné zvláštní formuláře.
Úkony spojené se zápisy ani výmazy z rejstříku nepodléhají správním poplatkům.
Správní poplatek za výpis z rejstříku svazků obcí (na základě písemné žádosti) činí 30,- Kč za první stránku a 10,- Kč za každou další i započatou stránku (správní poplatek je stanoven položkou 3 písm. a) sazebníku zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů).
 
Všechny doklady se předkládají v originále nebo ověřené kopii. Z důvodu právní jistoty doporučuje Krajský úřad Zlínského kraje, odbor právní a Krajský živnostenský úřad, opatřit podpisy na zakladatelských dokumentech ověřovací doložkou.
 

Kontaktní osoba:

Ing. Mgr. Bc. Sandra Slobodian

Odbor právní a Krajský živnostenský úřad

sandra.slobodian@zlinskykraj.cz

tel. 577 043 553

Aktualizováno:

Krajský úřad Zlínského kraje © 2024

Cookie lišta

Nahoru