Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

CZ

cs

menu

Zákonem č. 68/2007 Sb., byl změněn § 15 odst. 1 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) tak, že se písm. e) zrušuje a současně se zrušuje čárka na konci písm. d).
Tedy od 4. dubna 2007 není krajský úřad speciálním stavebním úřadem pro povolování staveb podléhajících integrovanému povolení a tato řízení povedou obecné stavební úřady. Neukončená řízení ve smyslu ust. § 190 odst. 4 stavebního zákona dokončí obecný stavební úřad, který se stal příslušným k vedení řízení k dané věci podle stavebního zákona.

Zákonem č. 350/2012 Sb., došlo ke změně zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

 

Podstatné změny např. :

 • § 13a                    - kvalifikační požadavky pro výkon činnosti SÚ
 • § 21                       - územně plánování informace nenahrazuje územní rozhodnutí či     územní souhlas
 • § 78a                     - veřejnoprávní smlouva
 • § 79                       - rozšíření staveb, které nevyžadují územní rozhodnutí ani územní souhlas
 • § 80                       - rozšíření činností, které nevyžadují územní rozhodnutí ani územní souhlas
 • § 87                       - nemusí být vždy vedeno ústní jednání
 • § 94a                    - společné územní a stavební řízení
 • § 96                       - přesnější vymezení územního souhlasu
 • § 96a                    - společný územní souhlas a souhlas s provedením stavby
 • § 103, 104           - zjednodušení vymezení staveb
 • § 105                    - upřesnění ohlášení
 • § 106                    - úprava veřejnoprávní smlouva
 • § 117                    - úprava posouzení záměru autorizovaným inspektorem
 • Čl. II přechodná ustanovení

-          části územně plánovací dokumentace, které nemohou být její  součástí se nepoužijí          

aktualizováno: 28.11.2014

Aktualizováno:

Krajský úřad Zlínského kraje © 2024

Cookie lišta

Nahoru