Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

CZ

cs

menu

 • Základní informace o činnosti krajského úřadu na úseku ochrany přírody:
 • zajišťování péče o přírodní parky, přírodní rezervace, přírodní památky a jejich ochranná pásma
 • výkon přenesené působnosti vymezené zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
 • výkon přenesené působnosti vymezené zákonem č. 100/2004 Sb., o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně některých zákonů (zákon o obchodování s ohroženými druhy), ve znění pozdějších předpisů
 • výkon přenesené působnosti vymezené zákonem č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy, ve znění pozdějších předpisů
 • environmentální výchova, osvěta a vzdělávání
 • vymezování a hodnocení nadregionálních a regionálních územních systémů ekologické stability
 •  
 • Seznam právních předpisů vztahujících se k činnosti krajského úřadu na úseku ochrany přírody:
 • zákony
 • číslo 100/2004 Sb., o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně         některých zákonů (zákon o obchodování s ohroženými druhy), ve znění pozdějších předpisů
 • číslo 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
 • číslo 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy, ve znění pozdějších předpisů
 • nařízení vlády
 • číslo 318/2013 Sb., o stanovení národního seznamu evropsky významných lokalit, ve znění pozdějších předpisů
 • číslo 687/2004 Sb., kterým se vymezuje Ptačí oblast Beskydy
 •  
 • vyhlášky
 • číslo 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, ve znění pozdějších předpisů
 • číslo 45/2018 Sb., o péči a podkladech k vyhlašování chráněných území
 • číslo 166/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti s vytvářením soustavy NATURA 2000, ve znění pozdějších předpisů
 • číslo 360/2000 Sb., o stanovení způsobu výpočtu výše náhrady škody způsobené vybranými zvláště chráněnými živočichy na vymezených domestikovaných zvířatech, psech sloužících k jejich hlídání, rybách, včelstvech, včelařském zařízení, nesklizených polních plodinách a na lesních porostech
 • číslo 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
 • číslo 468/2004 Sb., o autorizovaných osobách podle zákona o ochraně přírody a krajiny
 • číslo 667/2004 Sb., kterou se stanoví obsah a rozsah dokumentace jeskyní

Aktualizováno:

Krajský úřad Zlínského kraje © 2024

Cookie lišta

Nahoru