Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

CZ

cs

menu

Pravomoci obecních úřadů v oblasti výkonu přenesené působnosti na úseku ochrany přírody a krajiny - kácení dřevin rostoucích mimo les

Jako poslední podklad pro činnost obecních úřadů v souvislosti s nedávnou novelizací zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, poskytl odbor životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Zlínského kraje obecním úřadům níže uvedenou metodiku:

Metodický pokyn k výkonu přenesené působnosti na úseku ochrany přírody a krajiny – povolování kácení dřevin rostoucích mimo les

Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství jako příslušný orgán ochrany přírody podle ust. § 75 odst. 1 písm. d) zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o ochraně přírody a krajiny), vydává na základě ust. § 67 odst. 1 písm. c) zák. č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tento metodický pokyn k aplikaci ust. § 8 zákona o ochraně přírody a krajiny:

Podle předchozí právní úpravy (§ 8 odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny) platné do 30. 11. 2009 byly fyzické osoby povinny před plánovaným kácením dřevin na svých pozemcích podat žádost o povolení kácení stromů s obvodem kmene 80 cm a více měřených ve výšce 130 cm nad zemí a keřových ploch nad 40 m2plochy. Právnické osoby a fyzické osoby podnikající musely mít povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les vždy, bez ohledu na velikost stromu či velikost keřové plochy. Výjimky z této povinnosti platily u kácení prováděného z důvodů pěstebních – tj. za účelem obnovy porostů nebo při provádění výchovné probírky, a z důvodů zdravotních nebo při výkonu oprávnění podle zvl. právních předpisů. Kácení prováděné z těchto důvodů ale muselo být nejméně 15 dnů předem oznámeno příslušnému orgánu ochrany přírody (obecnímu úřadu), který byl oprávněn jej pozastavit, omezit nebo zakázat, pokud odporovalo požadavkům na ochranu dřevin nebo rozsahu zvl. oprávnění (např. podle zákona o vodách, energetického zákona, zákona o telekomunikacích). V případech, kdy byl stavem dřeviny zřejmě a bezprostředně ohrožen život či zdraví, nebo hrozila-li škoda značného rozsahu, povolení nebylo třeba a ten, kdo kácení z těchto důvodů provedl, měl následně ve lhůtě do 15 dnů povinnost to oznámit orgánu ochrany přírody.

Na základě novely zákona o ochraně přírody a krajiny (zák. č. 349/2009 Sb.) platní od 1. 12. 2009 pro povolování kácení dřevin stejné podmínky jak pro fyzické osoby (občany), tak pro právnické osoby a fyzické osoby podnikající. O povolení kácení dřevin není vlastník pozemku, na němž se dřeviny nachází, povinen žádat orgán ochrany přírody v případě, že se jedná o dřeviny se stanovenou velikostí, popřípadě jinou charakteristikou uvedenou v § 8 odst. 2 vyhl. č. 395/1992 Sb. Povolení orgánu ochrany přírody tedy není třeba pro kácení stromů o obvodu kmene do 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí a souvislých keřových porostů do plochy 40 m2. Předchozí zákonem stanovené výjimky pro pěstební zásahy za účelem obnovy porostů nebo při provádění výchovné probírky, a z důvodů zdravotních nebo při výkonu oprávnění podle zvl. právních předpisů zůstávají v platnosti beze změn s výjimkou dřevin rostoucích na silničních pozemcích a u železničních drah.

Podle právní úpravy platné do 30. 11. 2009 ke kácení dřevin rostoucích mimo les na silničních pozemcích a u železničních drah nebylo třeba povolení orgánu ochrany přírody podle § 8 odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny. Vlastníci, případně správci pozemních komunikací a železničních drah, byli podle ust. § 8 odst. 2 zákona o ochraně přírody a krajiny povinni pouze zaslat orgánu ochrany přírody nejméně 15 dnů před plánovaným kácením dřevin písemné oznámení o záměru vykácet určité množství druhově určených dřevin rostoucích podél silniční komunikace nebo železniční dráhy. Pokud tento předem oznámený záměr kácení odporoval požadavkům na ochranu dřevin, byl orgán ochrany přírody oprávněn kácení pozastavit, omezit nebo zakázat, pokud tak neučinil, kácení mohlo být realizováno.

Podle nové právní úpravy platné a účinné od 1. 12. 2009 je u dřevin rostoucích mimo les s velikostí případně jinou charakteristikou vymezenou vyhl. č. 395/1992 Sb. pro kácení na silničních pozemcích nebo u železničních drah nezbytné povolení orgánu ochrany přírody vydané podle § 8 odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny na základě písemné žádosti, ve správním řízení, formou rozhodnutí. Orgán ochrany přírody může toto povolení ke kácení vydat jen po dohodě se silničním správním úřadem nebo po dohodě s drážním správním úřadem. Dohoda má povahu vyjádření. O toto vyjádření je povinen požádat orgán ochrany přírody u plánovaného kácení dřevin na silničních pozemcích u dálnic Ministerstvo dopravy, u silnic I. třídy krajský úřad, u silnic II. a III. třídy obec s rozšířenou působností. U místních a veřejně přístupných účelových komunikací vykonává působnost silničního správního úřadu obec, jejíž obecní úřad jako příslušný orgán ochrany přírody o povolení kácení rozhoduje, nemusí proto žádný jiný silniční správní úřad o vyjádření žádat. O vyjádření drážního správního úřadu lze pro záměry kácení dřevin u železničních drah požádat Drážní úřad se sídlem Wilsonova 300/8, 121 06 Praha 2.

V případě jakýchkoliv nejasností, potřeby konzultace či odborné pomoci v problematice související s ochranou životního prostředí budou pracovníci odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Zlínského kraje ochotni kdykoliv obecním úřadům vyhovět a být nápomocni.

Aktualizováno:

Krajský úřad Zlínského kraje © 2024

Cookie lišta

Nahoru