Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

CZ

cs

menu

Dle Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro období 2020 – 2022 bude v rámci systému hodnocení sociálních služeb realizováno hodnocení Základní a Dočasné sítě sociálních služeb Zlínského kraje dle definovaných parametrů – parametr efektivity, parametr dostupnosti a potřebnosti a parametr předpokladů kvality.

S ohledem na pandemickou situaci a opatření vlády, které se týkaly roku 2020, bylo ze strany Zlínského kraje přistoupeno ke snížení hranice potřebných bodů pro vstup do Základní či Dočasné sítě na rok 2022 z 60 bodů na 30.

Zlínský kraj k tomuto kroku přistoupil podle stejného principu jako u plnění indikátorů v rámci Veřejnoprávních smluv, kde snížil hranici požadované minimální hodnoty naplnění.

Pro rok 2022 bude tedy hranice pro zařazení sociálních služeb do Základní či Dočasné sítě stanovena na 30 bodů. Tato změna bude předložena s návrhem Akčního plánu na rok 2022 současně jako Příloha Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb ke schválení orgánům Zlínského kraje.

V případě, že sociální služba nezíská 30 bodů, budou poskytovatelé vyzváni k obhajobě specifik.

Ve Střednědobém plánu rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro období 2020 – 2022 je uvedeno, že pokud na základě hodnocení sociálních služeb pro zařazení do Základní sítě nebo Dočasné sítě na následující rok, sociální služba nenaplní stanovené parametry do minimální výše 60 bodů ze 100 možných, je poskytovatel vyzván k vysvětlení mimořádných okolností (obhajoba specifik), které vedly k nenaplnění hodnocených parametrů, a to prostřednictvím formuláře ve formě a struktuře stanovené odborem SOC KÚZK. Pokud je služba plně hrazena na základě stanovené vyrovnávací platby jiným subjektem, než Zlínským krajem, poskytovatel nebude vyzván k obhajobě specifik v případě nesplnění parametrů hodnocení. Nyní je hranice snížena z 60 na 30 bodů.

Tento formulář není zasílán těm poskytovatelům, jejichž sociální služby v průběhu daného roku vznikly nebo zanikly, a těm, jejichž sociální služby nejsou součástí Základní sítě nebo Dočasné sítě pro daný rok, a ani prostřednictvím rozvojového záměru o vstup do Základní sítě nebo Dočasné sítě nezažádali.

Vyhodnocení specifik probíhá na úrovni pracovních skupin SO ORP a na úrovni odboru SOC KÚZK.

V případě, že sociální služba nezíská dodatečné body v rámci daného ukazatele, který obhajovala, a po vyhodnocení specifik nedosáhne minimálně 60, resp. 30 bodů, je zařazení sociální služby do Základní nebo Dočasné sítě projednáváno Týmem pro dohodu.

Hodnocení sociálních služeb dle parametrů – Efektivita, Dostupnost a potřebnost a Předpoklad kvality - probíhá automatizovaně na základě výstupů z dat poskytovatelů, uvedených ve webové aplikaci KISSoS.

Každý z parametrů je tvořen ukazateli, v rámci jednoho parametru je nastaveno i více ukazatelů.

Pro každý druh sociální služby jsou v rámci dané cílové skupiny nastaveny individuální ukazatele včetně minimálních nebo maximálních hodnot, které musí služba v daném ukazateli splnit. Každý ukazatel v rámci parametru má svoji váhu. Součet vah za všechny ukazatele činí 100 %.

Parametr efektivity (max. 30 %):

Parametr zohledňuje ekonomické ukazatele jednotlivých služeb.

V rámci parametru efektivity jsou v závislosti na druhu sociální služby sledovány ukazatele:

-        Náklady na lůžko

-        Náklady na průměrný přepočtený úvazek pracovníka v přímé péči

-        Náklady na kontakt      

-        Náklady na intervenci 

-        Náklady na hodinu poskytnutých intervencí    

-        Náklady na hodinu přímé péče

-       Náklady na hodinu přímé péče včetně cesty                                             

Parametr dostupnosti a potřebnosti (max. 45 %):

Pro hodnocení jsou využity ukazatele:

-        Finanční podpora od obce (včetně finančních darů), zřizovatele (obec, kraj) nebo z   individuálního projektu   

-        Využití kapacity (pobytové služby)

-        Počet kontaktů na průměrný přepočtený úvazek pracovníka v přímé péči/den                             

-        Počet hodin přímé péče na průměrný přepočtený úvazek pracovníka v přímé péči/den

-        Počet hodin přímé péče včetně cesty na průměrný přepočtený úvazek pracovníka v přímé péči/den

-        % podíl počtu hodin přímé péče (pracovníků v sociálních službách) včetně cesty z celkového počtu skutečně odpracovaných hodin pracovníků v přímé péči (sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách)

-        Počet hodin poskytnutých intervencí na průměrný přepočtený úvazek pracovníka v přímé péči/den

-        % uživatelů ve III. a IV. stupni PnP

Parametr předpokladů kvality (max. 25 %):

V současnosti parametr předpokladů kvality kvantitativním způsobem hodnotí to, jak se pracuje s uživateli jednotlivých služeb.

Pro hodnocení jsou využity ukazatele:

-        Počet lůžek na průměrný přepočtený úvazek pracovníka v přímé péči

-        Počet intervencí na lůžko/den

-        Počet intervencí na průměrný přepočtený úvazek pracovníka v přímé péči/den           

-        % podíl času stráveného v přímé péči včetně cesty z času stráveného v přímé péči včetně cesty a času stráveného dovozem a donáškou jídla

-        % hodin poskytnutých intervencí terénní formou z celkového počtu hodin poskytnutých intervencí                                                 

Přestože tyto ukazatele nemohou postihnout kvalitu služby v celé její šíři, vypovídají o tom, jaké jsou ve službě předpoklady k tomu, aby uživateli byla poskytnuta kvalitní služba, která mu pomůže řešit  jeho nepříznivou sociální situaci.

Na základě podané Žádosti o vstup do základní sítě a provedeného hodnocení budou sociální služby zařazeny do Základní a/nebo Dočasné sítě sociálních služeb Zlínského kraje pro rok 2022.

Parametr specifik

Parametr je v rámci celého systému doplňující, protože již za základní parametry (efektivity, dostupnosti a potřebnosti a předpokladů kvality) může služba získat hodnocení ve výši 100 %.

Parametr specifik služby umožňuje v hodnocení zohlednit skutečnost, že některé služby mohou v rámci kvantitativních ukazatelů získat „nízké“ hodnocení, které je však odůvodněno jejími určitými specifiky. Pokud byla specifika k dané sociální službě uznána jako relevantní, má se za to, že služba splnila nastavený ukazatel v rámci parametru. Obhajuje-li služba více ukazatelů, je postupováno stejným způsobem.

Aktualizováno:

Krajský úřad Zlínského kraje © 2024

Cookie lišta

Nahoru