Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

CZ

cs

menu

Tento článek popisuje požadavky a způsob ověření podpisu provedeného veřejnoprávním podepisujícím. Pro ostatní podepisující subjekty, například soukromé nebo právnické osoby, mohou platit jiná, mírnější pravidla, popsaná v článku Jak ověřit podpis fyzické a právnické osoby VŮČI veřejnoprávnímu podepisujícímu.

Podpis veřejnoprávního podepisujícího

Nařízení eIDAS (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu a o zrušení směrnice 1999/93ES) kvalifikovanému elektronickému podpisu přiznává stejný právní účinek jako vlastnoručnímu podpisu (čl. 25 odst. 2 nařízení eIDAS). Jedním z požadavků na elektronické podpisy je zajistit, aby k datům, která jsou tímto podpisem podepsána, byl elektronický podpis připojen takovým způsobem, že je možné zjistit jakoukoliv následnou změnu dat (čl. 26 nařízení eIDAS). Jinými slovy - pokud je dokument podepsán elektronickým podpisem, je možné zjistit jeho následnou změnu.
Co z toho pro veřejnoprávního podepisujícího - tedy mimo jiné pro územní samosprávné celky, pro organizace zřizované či zakládané samosprávami - vyplývá:

  • Pro podpis dokumentu, na základě kterého je činěn úkon nebo právně jednáno, který má být podepsán elektronicky, musí veřejnoprávní podepisující použít POUZE kvalifikovaný elektronický podpis (založený na kvalifikovaném certifikátu uloženém na kvalifikovaném prostředku - obvykle čipová karta, nebo token) – požadavek vyplývající z §5 zákona č. 297/2016 Sb.
  • Současně musí být takový elektronicky podepisovaný dokument opatřen kvalifikovaným elektronickým časovým razítkem splňujícím požadavky podle § 11 zákona č. 297/2016 Sb..

Jak zjistit/ověřit, že VEŘEJNOPRÁVNÍ PODEPISUJÍCÍ pro podpis použil „správný podpis“ – v aplikaci Acrobat Reader

Správným podpisem se rozumí použití POUZE kvalifikovaného elektronického podpisu (založeného na kvalifikovaném certifikátu uloženém na kvalifikovaném prostředku.
V aplikaci použijte volbu Podpisy/Panel Podpisu - výběrem ikonu symbolu psacího pera:

overovani_verejnopravni_01.jpg (7 KB)Aplikace zobrazí panel s výchozí informací o všech podpisech připojených k danému dokumentu:
overovani_verejnopravni_02.jpg (14 KB)Každý informační řádek lze rozbalit do většího detailu s textovou informací popisující daný podpis – zde s popisem základních sdělení:

overovani_verejnopravni_03.jpg (52 KB)Volba „Podrobnosti certifikátu“ je podstatná – umožňuje mimo jiné zjistit:

  • kdo podpisový certifikát vydal,
  • o jaký typ certifikátu jde a zda je/nebo není uložen na kvalifikovaném prostředku,
  • jaká je platnost certifikátu.

overovani_verejnopravni_04.jpg (130 KB)Na záložce „Přehled“ je:

  • v červeném rámečku informace, že certifikát vydala kvalifikovaná certifikační autorita a je v souladu s Nařízením eIDAS
  • v oranžovém rámečku je informace, že je soukromý (privátní) klíč uložen v kvalifikovaném zařízení – jinými slovy že je splněna podmínka „pro podpis byl použit kvalifikovaný certifikát uložený na kvalifikovaném prostředku“.

Zda je certifikát uložen na kvalifikovaném prostředku je možné najít také v záložce „Podrobnosti“:
overovani_verejnopravni_05.jpg (137 KB)

Zde v poli „Výpisy QC“ je informace, že privátní klíč je umístěn na QSCD – opět potvrzení toho, že „pro podpis byl použit kvalifikovaný certifikát uložený na kvalifikovaném prostředku“.

Shrnuto a podtrženo:

Pokud v okně „Přehled“ nebo „Podrobnosti certifikátu“ NENAJDU tuto informaci

overovani_verejnopravni_06.jpg (9 KB)nebo overovani_verejnopravni_07.jpg (75 KB)
Pak není splněna shora opakovaně uvedená podmínka platná pro veřejnoprávní podepisující = podpis nesplňuje zákonný požadavek umístění certifikátu na kvalifikovaném prostředku, a tedy se NEJEDNÁ o KVALIFIKOVANÝ ELEKTRONICKÝ PODPIS!

Jak zjistit/ověřit, že VEŘEJNOPRÁVNÍ PODEPISUJÍCÍ  k podpisu připojil kvalifikované časové razítko  – v aplikaci Acrobat Reader

Účelem je zjistit, zda k podpisu bylo připojeno kvalifikované časové razítko.  Výchozí informace je již obsažena v základní přehledu:
 overovani_verejnopravni_08.jpg (52 KB)

Další související informace lze postupně najít následujícím způsobem:
Volbou „Zobrazit vlastnosti podpisu“ v kontextovém menu u vybraného podpisu (nabídka po stisku pravého tlačítka myši)

overovani_verejnopravni_09.jpg (33 KB)

Zobrazí se okno „Vlastnosti podpisu“ které mimo jiné obsahuje slovní vyjádřen, že podpis obsahuje vložené časové razítko a k tomu příslušné časové údaje – viz horní žluté vyznačení:

overovani_verejnopravni_10.jpg (89 KB)

Volbou nabídky „Další vlastnosti“ lze pak zobrazit rozšiřující informace o vlastním časovém razítku – opět vyznačeno žlutým orámováním:

overovani_verejnopravni_11.jpg (66 KB)Konečně volbou tlačítka „Zobrazit certifikát“ se zobrazí detailní informace o vloženém časovém razítku, zvýrazněny jsou důležité informace o vystaviteli časového razítka (certifikační autoritě) a o platnosti certifikátu časového razítka. 

overovani_verejnopravni_12.jpg (54 KB)Shrnuto a podtrženo:

Pokud v popsaných oknech nebo hlášení aplikace nenajdu informaci o vloženém časovém razítku a neověřím si, že časové razítko bylo k daném okamžiku platné = podpis nesplňuje zákonný požadavek.

Časové razítko se k elektronickému podpisu připojuje většinou současně s vytvořením elektronického podpisu. Nicméně je možné časové razítko připojit k již podepsanému dokumentu dodatečně. Zde je příklad zobrazení tohoto případu v Acrobat Readeru:
overovani_verejnopravni_13.jpg (33 KB)

Aktualizováno:

Krajský úřad Zlínského kraje © 2024

Cookie lišta

Nahoru