Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

CZ

cs

menu

Radou Zlínského kraje dne 22. 08. 2022, usnesením č. 0649/R22/22 byl schválen dokument „Výzva k podání Žádostí o poskytnutí návratné finanční výpomoci poskytovatelů sociálních služeb pro rok 2023" (viz Příloha č. 1) a dokument „Program pro poskytování návratné finanční výpomoci poskytovatelům sociálních služeb pro rok 2023“ (viz Příloha č. 2).

V souvislosti s výše schválenými dokumenty Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Zlínského kraje sděluje, že je možno podávat „Žádosti poskytovatelů sociálních služeb o návratnou finanční výpomoc z rozpočtu Zlínského kraje pro rok 2023“ prostřednictvím webové aplikace KISSoS (www.kissos.cz), a to v termínu od 26. 09. 2022 do 30. 09. 2022 včetně (webová aplikace pro zpracování Žádostí bude zpřístupněna v druhé polovině září 2022, ve stejném termínu bude zveřejněn "Seznam poskytovatelů sociálních služeb, kteří mohou požádat o návratnou finanční výpomoc včetně maximální možné výše NFV").

Pro vyúčtování návratné finanční výpomoci slouží poskytovatelům Závěrečná zpráva (Příloha č. 4) včetně Přílohy za jednotlivé identifikátory (Příloha č. 5). Závěrečnou zprávu vyplní poskytovatel za IČO, v Příloze řádky za jednotlivé služby. Poskytovatel dále přiloží výpis z bankovního účtu dokládající přijetí a odeslání návratné finanční výpomoci.

V případě, že poskytovatel porušil povinnost uvedenou v článku III., bodu 3.2 Veřejnoprávní smlouvy/Rozhodnutí – „Příjemce není oprávněn návratnou finanční výpomoc převést na účet, který generuje zisk.“ – uvede tuto skutečnost do Přílohy za jednotlivé identifikátory (Příloha č. 5) včetně vyčíslení případného úroku/zisku. Tato částka následně vstoupí do posouzení vyrovnávací platby za rok 2023.

Doručení požadovaných dokumentů je možné prostřednictvím datové schránky, osobně na podatelnu Krajského úřadu Zlínského kraje, prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb nebo e-mailem s elektronickým podpisem statutárního zástupce. 

 

Aktualizováno:

Krajský úřad Zlínského kraje © 2024

Cookie lišta

Nahoru