Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

CZ

cs

menu

Od 30. 6. 2023 do 16. 8. 2023 bude možné provést sběr/aktualizaci informací o nepokrytých potřebách na jednotlivých územích Zlínského kraje pro účely tvorby Akčního plánu rozvoje sociálních služeb pro rok 2025, a to zasláním informací o této potřebě za území obce.

Definice Potřeb pro tvorbu SPRSS 2023-2025 naleznete v textu níže.

 

V případě dotazů k vyplňování dotazníků upřednostňujeme PÍSEMNOU FORMU a můžete kontaktovat Mgr. Martinu Strýčkovou, tel.: 577 043 314, email: martina.stryckova@zlinskykraj.cz nebo Mgr. Magdu Šimonkovou tel.: 577 043 305, email: magda.simonkova@zlinskykraj.cz.

 

KDY VYPLNIT informaci o potřebě a jak?

 1. V případě, že nedošlok zásadní změně v popisu potřeby dle popisu ve strategickém dokumentu Akčního plánu rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok 2024 a jiná nová potřeba na území obce není, obec DOTAZNÍKY NEVYPLŇUJE - potřebu NENÍ nutné popisovat.
 2.  V případě, že došlok zásadní změně v popisu informací o nepokrytých potřebách dle popisu ve strategickém dokumentu Akčního plánu rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok 2024 na území obce, obec VYPLŇUJE DOTAZNÍKY – Aktualizace informací k potřebě daného čísla – potřebu obec VYPLŇUJE.
 3.  V případě, že byla oproti popisu ve strategickém dokumentu Akčního plánu rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok 2024 zjištěna na území obce NOVÁ potřeba, obec VYPLŇUJE DOTAZNÍKY – Sběr informací k potřebě daného čísla – potřebu obec VYPLŇUJE.

Detailní postup pro jednotlivé typy obcí je rozepsán níže v textu.

 

KDO ZASÍLÁ informace k potřebě č. 1 - 13 na Zlínský kraj (dále ZK)

 • Obec I. typu
 • Obec II. typu
 • Obec III. typu– zohledňuje informace k potřebám za celé území správního obvodu obce s rozšířenou působností.
 • Krajský úřad

Všechny informace jsou zpracovatelským týmem/krajem shromážděny a v případě potřeby jsou získané informace zaslány k sumarizaci na obec III. typu.

 

 Podmínky pro vyplnění dotazníku pro jednotlivé obce

Jakým způsobem se může zapojit obec I. typu:

V případě, že obec I. typu má k dispozici informaci o nepříznivé sociální situaci/nepokryté potřebě občana své obce, má možnost se v tomto období zapojit do sběru informací k potřebě, vyplněním Dotazníku – Sběr informací o Potřebě č. 1-13.

Informace o potřebách obec I. typu sama neaktualizuje - dotazník – Aktualizace informací o Potřebě - nevyplňuje.

 

POSTUP ke sběru informace k potřebě:

1)  Obec shromáždí informace o nepokryté potřebě za obec.

2)  Obec před vyplněním musí informace o zjištěné potřebě správně přiřadit k jedné ze 13 vydefinovaných potřeb SPRSS 2023-2025.

https://zlinskykraj.cz/sprss-ve-zk-pro-obdobi-2023-2025

3)  Obec následně vybere Dotazník – Sběr informací k Potřebě č. 1 – 13, ten vyplní (viz. odkazy na dotazníky jsou umístěny na konci tohoto textu) a odešle.

4)  Vyplněním je informace o potřebě odeslána na KÚZK.

 

V případě, že by se obec I. typu chtěla podílet na aktualizaci informace o potřebách, dotýkajících se dané obce, informaci předá území správního obvodu obce s rozšířenou působností, který tuto v rámci sociální práce zohlední ve sběru informací o potřebách za území SO ORP.

Obec I. typu sama neaktualizuje – Dotazník – Aktualizace informací k Potřebě - nevyplňuje.

 

Jakým způsobem se může zapojit obec II. typu:

V případě, že obec II. typu má k dispozici informaci o nepříznivé sociální situaci/nepokryté potřebě občana své obci, má možnost se v tomto období zapojit do sběru informací o nepokrytých potřebách, přičemž ve sběru nesmí opomenout rovněž i informace o potřebě vyplývající z realizace výkonu sociální práce. Informace z obou zdrojů obec zohlední jako jednu informaci a tuto vyplní pouze jednou do Dotazníku – Sběr informací k Potřebě č. 1-13.

Obec II. typu se rovněž může zapojit do aktualizace informací k potřebě, tzn. že doplní nové informace, které zásadně mění obsah v již popsané potřebě uvedené ve strategickém dokumentu – Akčního plánu rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok 2024, přičemž v aktualizaci nesmí opomenout rovněž i informace o potřebě vyplývající z realizace výkonu sociální práce. Informace z obou zdrojů obec zohlední jako jednu informaci a tuto vyplní pouze jednou do Dotazníku – Aktualizace informací k Potřebě č. 1 - 13.

Informace o potřebách obec II. typu může aktualizovat dvěma variantami

1)  aktualizaci realizuje sama a sama vyplní Dotazník – Aktualizace informací k Potřebě  a odešle na KÚZK – nebo

2)  na aktualizaci spolupracuje v rámci realizace výkonu sociální práce s ORP, které informaci předá a ta ji zapracuje. Poté obec II. typu Dotazník – Aktualizace informací k Potřebě – nevyplňuje.

 

POSTUP ke sběru/aktualizaci informací k potřebě:

1)  Obec shromáždí informace o nepokryté potřebě za obec.

2)  Obec k informaci o nepokryté potřebě připojí i informace o potřebě vyplývající z realizace výkonu sociální práce.

3)  Obec před vyplněním musí informace o zjištěné potřebě správně přiřadit k jedné ze 13 vydefinovaných potřeb SPRSS 2023-2025.

https://zlinskykraj.cz/sprss-ve-zk-pro-obdobi-2023-2025

4)  Následně obec vybere Dotazník – Sběr informací k Potřebě č. 1 – 13 anebo Aktualizace informací k Potřebě č. 1 - 13 (viz. odkazy na dotazníky jsou umístěny na konci tohoto textu), ten vyplní a odešle.

5)  Vyplněním Dotazníků jsou informace k potřebě odeslány na KÚZK.

 

Jakým způsobem se může zapojit obec III. typu:

V případě, že obec III. typu má k dispozici informaci o nepříznivé sociální situaci/nepokryté potřebě občana své obce, má možnost se v tomto období zapojit do sběru informací o nepokrytých potřebách, přičemž ve sběru nesmí opomenout rovněž i informace o potřebě vyplývající z realizace výkonu sociální práce.

Informace z obou zdrojů obec shromáždí a připojí k souhrnným informacím za celé území správního obvodu (dále jen „SO ORP“), vyplývající z jednání v rámci Komunitního plánování sociálních služeb území SO ORP/MAS/Mikroregionu, z komunikace s poskytovateli SSL, občany anebo z vlastního mapování nepokrytých potřeb aj.

V případě, že by byla oproti obsahu ve strategickém dokumentu Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro období 2023-2025 zjištěna na území obce NOVÁ nepokrytá potřeba, obec VYPLŇUJE DOTAZNÍKY – Sběr informací k potřebě č. 1 - 13.

V případě, že by došlo k zásadní změně v popisu potřeby v obsahu strategického dokumentu Akčního plánu rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok 2024, na území obce, obec VYPLŇUJE DOTAZNÍKY – Aktualizace informací k potřebě č. 1 - 13.

 

POSTUP ke sběru/aktualizaci informací k potřebě:

1)  Obec shromáždí dostupné informace ze všech zdrojů za území SO ORP

2)  Obec před vyplněním musí informace o zjištěné potřebě správně přiřadit k jedné ze 13 vydefinovaných potřeb SPRSS 2023-2025

https://zlinskykraj.cz/sprss-ve-zk-pro-obdobi-2023-2025

3)  Následně vybere Dotazník – Sběr informací k Potřebě č. 1 – 13 anebo Aktualizace informací k Potřebě č. 1 - 13 (viz. odkazy na dotazníky jsou umístěny na konci tohoto textu), ten vyplní a odešle.

4)  Vyplněním Dotazníků jsou informace k potřebě odeslány na KÚZK.

5) V případě, zaslání Dotazníku samostatně za obec II. anebo I. typu budou tyto zaslány na obec III. typu k sumarizaci zjištěných informací o nepokrytých potřebách, tzn. ke kontrole, zda již jsou zohledněny v rámci celého území SO ORP.

 

Další informace ke sběru/aktualizaci informací o nepokrytých potřebám

 • Do sběru/aktualizace se může zapojit každá obec na území Zlínského kraje.
 • Sběr/aktualizace nově probíhá v on-line prostředí vyplněním dotazníku.
 • Pro sběr/aktualizaci informací o potřebách je nutné mít zřízen Google účet (e-mailová adresa)
 • Vyplněný a odeslaný dotazník je až do ukončení sběru, tj. do dne 16. 08. 2023, stále volně přístupný a korespondent v něm může provádět změny. Po uplynutí dané lhůty budou dotazníky uzamčeny/znepřístupněny.
 • Vyplněný dotazník je rovněž korespondentovi zaslán v uvedeném e-mailu v kopii.
 • Zdrojem pro posouzení, zda se jedná o sběr nebo aktualizaci informace k nepokryté potřebě, je strategický dokument Akčního plánu rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok 2024, část 2.1 Potřeby – popis daného území SO ORP.

Aktualizováno:

Krajský úřad Zlínského kraje © 2024

Cookie lišta

Nahoru