Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

CZ

cs

menu

Výzva pro podávání rozvojových záměrů pro rok 2022 do Základní sítě, Dočasné sítě a Zásobníku rozvojových záměrů pro rok 2022 a pro opětovný vstup do Základní sítě.

Od 19. 11. 2020 do 3. 12. 2020 bude otevřena aplikace KISSoS pro výzvu pro rozvojové záměry (dále jen „RZ“) pro rok 2022 typu A a B a do 26. 11. 2020 pro typ C.

Definice Základní sítě, Dočasné sítě a Zásobníku naleznete v dokumentech níže.

V případě dotazů k podávání RZ akceptujeme pouze PÍSEMNOU FORMU a můžete kontaktovat Ing. Lenku Lokajovou Hnilovou, email: lenka.lokajovahnilova@kr-zlinsky.cz nebo Mgr. Šárku Vrbkovou, email: sarka.vrbkova@kr-zlinsky.cz a v případě technických dotazů ke KISSoSu Ing. Michaelu Zahálkovou, email: michaela.zahalkova@kr-zlinsky.cz.

Harmonogram výzvy pro podávání RZ pro rok 2022

Zpřístupnění webové aplikace KISSoS od 19. 11. 2020

Termíny podávání RZ ze strany poskytovatelů ssl:

C – RZ pro opětovný vstup do Základní sítě beze změny (zde je třeba reflektovat závěry z jednání se Zlínským kraje, pokud byla výstupem změna kapacity Základní sítě).

19. 11. 2020 – 26. 11. 2020

 

A – RZ, které jsou v souladu s výzvou a/nebo reagují na opatření Akčního plánu rozvoje sociálních služeb ve ZK pro rok 2021

19. 11. 2020 – 3. 12. 2020

 

B – RZ, které nenasedají na výzvu a nereagují na opatření, ale reagují na zjištěnou potřebu v území

19. 11. 2020 – 3. 12. 2020

U RZ typu A a B je v termínu od 4. 12. 2020 – 15. 12. 2020 požadováno vyjádření SO ORP k souladu s komunitním plánem.

Termíny pro rozřazení, hodnocení RZ a jednání pracovních skupin budou stanoveny na základě harmonogramu Rady a Zastupitelstva ZK, který ještě není vytvořen. Po jeho vyhotovení budou poskytovatelé včas informováni.

Podmínky pro podání RZ

Posuzován nebude RZ podaný subjektem, který:

 • platně nevznikl a nemá IČ
 • nemá pravomocnou registraci k poskytování sociální služby, jejíž RZ podává a ani o registraci nepožádal s výjimkou subjektů, které nepodléhají povinnosti registrace.

Posuzován bude RZ podaný subjektem, který byl již v předchozím období poskytovatelem jakékoliv sociální služby. Výjimkou je podání RZ obcemi a RZ pro sociální službu druhu Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče dle § 52 zákona o sociálních službách.

Hodnoceny budou i RZ podané obcí a RZ pro sociální službu druhu Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče dle § 52 zákona o sociálních službách.

Pokud si subjekt o registraci sociální služby požádal, pak je třeba doložit Žádost o registraci jako přílohu.

Zásobník je vždy pouze na rok. Pokud je RZ nyní v Zásobníku na rok 2021, a poskytovatel má úmysl RZ stále realizovat, musí být RZ opět podán, případně mohou být upřesněny údaje v RZ, například o požadované kapacitě.

Pokud poskytovatel ví,  že bude v roce 2022 ukončeno financování dané kapacity z Dočasné sítě a chce usilovat o vstup do Základní sítě pro rok 2022, je třeba v dostatečném předstihu plánovat podání RZ typu A a dodržet standardní proces pro vstup do Základní sítě. Bez podání RZ není vstup z Dočasné sítě do Základní sítě možný.

RZ je také třeba podat, pokud poskytovatel sociální služby plánuje realizovat investiční projekt a bude potřeba vydat na tyto kapacity souhlasné stanovisko či úmysl pověřit. Podaný RZ bude posuzován v pracovních skupinách, v Týmu pro dohodu a v orgánech ZK. Kapacity požadované v RZ se mohou stát opatřením Akčního plánu pro daný rok.

 

Poskytovatel sociální služby podá RZ typu A v případě, že:

-        je shoda na priorizaci za Zlínský kraj a území SO ORP. Toto je popsáno níže dle jednotlivých území 13 SO ORP

-        a/nebo se jedná o realizaci opatření dle Akčního plánu 2021

-        a/nebo je nyní zařazen v Dočasné síti a chce žádat o zařazení do Základní sítě 2022

 

RZ typu A pro rok 2022

O podpoře RZ typu A bude jednáno a to především s ohledem na hodnocení a disponibilní finanční zdroje.

 

RZ typu A budou zaměřeny: 

 • Změny služeb v základní síti na základě změny potřeb uživatelů a zájemců.

Jedná se o potřebu:

Může se jednat o všechny potřeby uvedené v RZ pro všechny CS.

Území SO ORP:

Může se jednat o všechna území SO ORP 

 • Transformace ústavních zařízení sociální péče (DZP, DZR) – jedná se o ústavní zařízení pro osoby se zdravotním postižením, které zahájily procesy transformace a na základě vyhodnocení potřeb stávajících uživatelů, snižují kapacitu DZP vůči službám, které více odpovídají potřebám klientů a jsou v souladu s principy normality. Je podporován vznik takových sociálních služeb, které bezprostředně souvisí s probíhající transformací a rozšiřují tak komplex následných služeb pro osoby s jakýmkoli zdravotním postižením, včetně duševního onemocnění.

Jedná se o potřebu:

Osoby se zdravotním postižením:

6.   Potřeby klientů v pobytových zařízeních, začlenění do běžné společnosti v souvislosti s transformací

Území SO ORP:

Kroměříž; Uherské Hradiště; Vsetín 

 • Deinstucionalizace zdravotnických zařízení (Psychiatrická nemocnice, Kojenecké ústavy) – ve Zlínském kraji byla před několika lety zahájena transformace kojeneckých ústavů. Tato zařízení mají zpracovaný Transformační plán, jehož realizaci je potřeba dokončit.

Dále probíhá Reforma psychiatrické péče. Zlínský kraj pro rok 2021 zařadil pilotní služby – Center duševního zdraví (CDZ), konkrétně sociální rehabilitace do Základní sítě v celkovém objemu 10 úvazků v PP. Nicméně je dále nutné řešit potřeby osob s duševním onemocněním v návaznosti na reformu.

Jedná se o potřebu:

Osoby se zdravotním postižením:

 1. Podpora při sociálním začleňování osob s duševním onemocněním a potřeba dostupného bydlení pro tyto osoby
 2. Zajištění celodenní péče pro osoby s duševním postižením, a to bez ohledu na věk
 3.       Odpočinek pro pečující osoby

Území SO ORP:

Otrokovice (pouze potřeba 1 a 2); Uherské Hradiště (pouze potřeba 1 a 2); Uherský Brod (pouze potřeba 1); Valašské Meziříčí (pouze potřeba 1 a 5); Vsetín (pouze potřeba 1); Zlín (pouze potřeba 1) 

 • Dočasná síť - Sociální rehabilitace, Odlehčovací služby (pilotní program ZK) a další sociální služby zařazené v Dočasné síti sociálních služeb Zlínského kraje, které budou mít v roce 2022 (nebo dříve) ukončeno financování z jiných zdrojů.

Jedná se o potřebu:

Dle Dočasné sítě

Území SO ORP:

Dle Dočasné sítě 

 • Odlehčovací služby – Záměrem je podpořit vznik nové kapacity odlehčovacích služeb, a to pouze v pobytové formě a u jednotlivých území, které se k dané potřebě vyjádřily, je uvedena cílová skupina, pro kterou má být odlehčovací služba řešena.

Jedná se o potřebu:

Senioři:

 1. Odpočinek pro pečující osoby

Osoby se zdravotním postižením

 1. Odpočinek pro pečující osoby

Území SO ORP:

Kroměříž (pobytová forma pro OZP); Otrokovice (pobytová forma pro seniory a OZP); Rožnov pod Radhoštěm (pobytová forma pro OZP), Uherské Hradiště (pobytová forma pro seniory a OZP); Valašské Meziříčí (pobytová forma pro seniory); Vsetín (pobytová forma pro seniory); Zlín (pobytová forma pro seniory)

 

 • Služby, které budou nasedat na realizaci opatření, které jsou již uvedené v AP 2021- již v rámci Akčního plánu pro rok 2021 jsou uvedena opatření, která se opakované převádí z roku na rok. Bude primární snaha tyto nepokryté potřeby realizovat. Jedná se o opatření, kde není uveden poskytovatel. 

       

  

OPATŘENÍ

  
  

Popis

  
  

VÝSTUP    / zadání pro RZ

  
  

Území

  

2.1.14

Zajistit dostatečnou kapacitu pobytových sociálních   služeb pro osoby se zdravotním postižením umožňující zůstat pečujícím osobám   ekonomicky aktivní

Zachování kapacity 10 lůžek sociální služby Sociální   služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče

SO ORP Zlín

2.1.15

Zajistit dostatečnou kapacitu ambulantních   sociálních služeb

Zachování kapacity 4 lůžek sociální služby   noclehárny

SO ORP Kroměříž

2.1.16

Zajistit dostatečnou kapacitu odlehčovacích   pobytových sociálních služeb

Zachování kapacity 4 lůžek sociální služby   odlehčovací služby

SO ORP Zlín

2.4.8

Zachování počtu 23 lůžek pobytových služeb pro   seniory v ORP Uherský Brod (víceletá realizace)

Zachování 23 lůžek pobytových služeb pro seniory v   SO ORP Uherský Brod. Jedná se o kapacitu z Domova pro seniory Nezdenice, kde   v roce 2017 mělo dojít k poklesu kapacit ze 165 o 50 lůžek domova pro seniory   a vzniku 27 lůžek domova se zvláštním režimem. V průběhu roku 2018 došlo k   upřesnění kapacit domova pro seniory na 133 lůžek a k posunutí termínu   realizace vzniku domova se zvláštním režimem na 1. 2. 2019. K 1. 2. 2019 je   cílová kapacita domova pro seniory 115 (pokles o 18 lůžek) a vzniklo 27 lůžek   kapacity v domově se zvláštním režimem - pro osoby s Alzheimerovou chorobou a   jinými typy demencí. Rozdíl dosud nenahrazené kapacity je 23 lůžek.

SO ORP Uherský Brod

2.4.10

Zachování kapacity pobytových služeb pro seniory   komunitního typu ve SO ORP Holešov (víceletá realizace)

Zachování kapacity 2 lůžek pobytových služeb pro   seniory komunitního typu. Jedná se o 2 lůžka, která byla zrušena z důvodu   humanizace v Centrum pro seniory, příspěvková organizace, KOPRETINA, Domovy   se zvláštním režimem - pro osoby s Alzheimerovou chorobou a jinými typy   demencí.

SO ORP Holešov

2.4.11

Podpora záměru vzniku kapacit pobytových služeb pro   seniory komunitního typu ve Valašské Polance* - v SO ORP Vsetín

Náhrada lůžek za zrušení Podlesí – podpořený   investiční záměr vzniku 20 lůžek pobytové sociální služby (náhrada kapacit   utlumeného Domova pro seniory Podlesí) + 5 lůžek pobytové odlehčovací služby   + 5,00 úvazků pracovníků v PP v druhu sociální služby denní stacionář

SO ORP Vsetín

2.4.12

Zachování počtu 15 lůžek pobytových služeb pro   seniory v SO ORP Uherské Hradiště (víceletá realizace)

•             8 lůžek za snížení DS v roce 2018 v ORP UH původně   kapacita DS Domov pro seniory Uherské Hradiště (ID 8332631) 152 a pokles na   112, tedy o 40 lůžek a vznik 32 lůžek domova se zvláštním režimem.

•             7   lůžek za snížení DS v ORP UH původně kapacita v Domov pro seniory Uherské   Hradiště (ID 8332631) v roce 2020 (RZ 360 a 315) – jedná se o snížení   kapacity o 35 lůžek z celkové kapacity 112 na 77 a vznik dalších 28 lůžek v   domově se zvláštním režimem na celkovou kapacitu 60.

SO ORP Uherské Hradiště

 

RZ typu B pro rok 2022

Mimo rozvojové záměry typu A může podat poskytovatel sociální služby RZ typu B, a to buď na jím identifikované potřeby nebo na potřeby vyslané ze strany SO ORP (viz. příloha níže), tzn. na ty, které nejsou v souladu se zaměřením RZ typu A (viz výše).

Podávání RZ do aplikace KISSOS

Konkrétní postup pro vyplnění jednotlivých typů RZ je součástí návodu ve webové aplikaci KISSoS, www.kissos.cz a odkaz je zde.

Vyplňujte pouze barevně označené části RZ dle typu RZ A / B / C – možnost editace všech polí bez ohledu na typ RZ.

Plné hodnocení bude u RZ typu A.

Pouze ty RZ, které budou plně hodnoceny, mohou být podpořeny do max. absorpční kapacity 15,123 mil. Kč za všechny zdroje krytí nákladů.

V případě, že dojde k poklesu předpokládaných zdrojů od jednotlivých donátorů a byla by tím ohrožena finanční udržitelnost Základní sítě, pak nebude možné podpořit rozvoj kapacit sociálních služeb a využít plně absorpční kapacity Základní sítě.

Pokud se bude jednat o transformaci, tedy změna pobytové služby s ústavním charakterem pro osoby s postižením na bydlení a podporu v běžném prostředí a i proces snižování kapacity či úplného opuštění pobytové služby, pak je povinnou přílohou potvrzení statutárního zástupce o tom, že započala příprava transformačního procesu, tvorba a zpracování transformačního plánu a že jsou zmapovány potřeby klientů (nemusí být schválen Transformační plán).

Poskytovatel sociální služby, který má sociální službu zařazenou v Základní sítí sociálních služeb, pak podá na každou sociální službu (každé ID) RZ typu C dle informací v Základní síti.

Příklady dalších typů RZ:

-        V případě transformací, je nutné podávat 2 RZ typu A, a to 1 RZ na snížení kapacity stávající sociální služby, a 2 RZ např. na vznik nové sociální služby.

-        Pokud RZ nemá finanční dopad na Základní síť (např. pouze územní dopad) pak je potřeba podat RZ typu A, aby mohl být plně hodnocen.

-        V případě, že poskytovatel nemá zájem již provozovat sociální službu v rozsahu (v kapacitě, kterou má uvedenou v Základní síti), podává RZ  na snížení kapacity typ A.

-        U RZ vyvolaných změnou potřeb, je nutné popsat nepříznivou sociální situaci osob, na které je RZ mířen a směřován. Vede-li změna potřeb ke snížení kapacity sociální služby zařazené již v Základní síti a vzniku služby nové, dosud nezařazené, je nutné podat RZ dva. Poskytovatel RZ musí uvést do RZ provazbu na druhý RZ.

 

Při RZ na novou službu či rozšíření kapacity je nezbytné komunikovat s SO ORP o rozvoji SSL a jejich financování již při podání RZ. Zajištění vícezdrojového financování je zásadní pro možnost zařazení do Základní sítě.

Proces podávání RZ je popsán v dokumentu níže v samostatných dokumentech pro stažení.

Informace k hodnocení RZ pro síť 2022

Hodnocení RZ provádějí pracovníci odboru SOC KÚZK vždy dvoukolově a hodnoceny jsou jednotlivé oblasti RZ, které jsou popsány níže.

Postup pro vstup do Základní sítě a Dočasné sítě

Základním předpokladem pro vstup do Základní sítě je podání RZ.

Mimo výše uvedené předpoklady pro vstup do Základní sítě a Dočasné sítě může být realizováno výběrové řízení.

 

Oblasti hodnocení a max. počet bodů za oblast

Základní hodnocení, tedy oblast, která bude hodnocena vždy, je soulad RZ se strategickými dokumenty. Tedy část, která bude hodnocena vždy.

Soulad záměru se strategickými dokumenty (systémové priority, výklad pojmů, předložení subjektem se zkušenostmi, splnění formálních náležitostí) je eliminačním kritériem základního hodnocení.

Plné hodnocení

RZ poskytovatele je hodnocen v následujících oblastech:

-        Soulad RZ se strategickými dokumenty (systémové priority, výklad pojmů, předložení subjektem se zkušenostmi s poskytováním sociální služby, splnění formálních náležitostí – eliminační kritérium).

-        Dostupnost (max. 30 bodů) – zde bude hodnocen soulad RZ s komunitními plány, a to jaká je dostupnost dané ssl tam, kam daná ssl míří.

-        Potřebnost (max. 40 bodů) – Zde bude hodnoceno, zda RZ řeší potřeby specifické CS a to na základě jakých zjištění reaguje na potřeby klientů (stávajících či potenciálních).

-        Předpoklady kvality (max. 35 bodů) – zde bude hodnocen soulad se zákonnými předpoklady, zkušenosti předkladatele RZ s cílovou skupinou.

-        Připravenost/reálnost RZ (max. 40 bodů) – zde bude hodnocena  připravenost materiálně technického zázemí, reálnost rozpočtu, bezbariérovost ssl a srozumitelnost obsahu RZ.

 

Hodnocení jednotlivých typů RZ může být rozloženo v čase.

Všechny předložené RZ typu B (nebo tak budou vyhodnoceny), které projdou Eliminačním kritériem (tedy naplní soulad se strategickými dokumenty - systémové priority, výklad pojmů, předložení subjektem se zkušenostmi, splnění formálních náležitostí) budou zařazeny do Zásobníku RZ pro rok 2022.

Předložené RZ typu A (nebo tak budou vyhodnoceny), které projdou Eliminačním kritériem (tedy naplní soulad se strategickými dokumenty - systémové priority, výklad pojmů, předložení subjektem se zkušenostmi s poskytováním sociální služby, splnění formálních náležitostí) budou plně hodnoceny.

Po hodnocení RZ budou přiřazeny body dle získaného počtu bodů z hodnocení. Pokud nebude RZ typu A zařazen do základní sítě, bude zařazen do Zásobníku RZ pro rok 2022 případně do Dočasné sítě.

Výstupem hodnocení RZ je stanovisko kraje v podobě návrhů variantních řešení  RZ k podpoře v Základní síti. Jedná se o pohled ZK jako gestora sítě zodpovědného za dostupnost sociálních služeb, tzn. pohled na celokrajskou síť jako celek sociálních služeb pro uspokojování potřeb ve Zlínském kraji.

 

Pracovním skupinám SO ORP bude předložen výsledný přehled hodnocení sociálních služeb, a to ve struktuře RZ, které byly z hodnocení vyřazeny s uvedením důvodu vyřazení a přehled RZ s počtem získaných bodů.

Nedosažení určitého počtu bodů není důvodem pro vyřazení RZ či jeho  nepodporu.

 

Návrhy Základní sítě, Dočasné sítě a Zásobníku jsou přílohami Akčního plánu pro daný rok, který je předložen Týmu pro dohodu a následně orgánům Zlínského kraje (Rada ZK a Zastupitelstvo ZK) ke schválení.

 

Poskytovatelé nebudou samostatně informováni o zařazení/nezařazení sociální služby do Základní sítě. Základní síť, Zásobník a Dočasná síť budou zveřejněny na webových stránkách kraje po jednání Zastupitelstva Zlínského kraje.

 

Připravované rozvojové záměry je vhodné co nejdříve představit obcím, v jejich územním obvodu se předpokládá realizace rozvojového záměru a tudíž by mělo ze strany této obce dojít k finanční podpoře.

 

Podání RZ je potřeba i v případě, že se připravuje rozvoj ssl v rámci vlastních projektů nebo např. projektů  rámci  strategií Agentury pro sociální začleňování nebo strategií Komunitně vedeného místního rozvoje Místních Akčních skupin apod. RZ je možné podat i když nereagují na priorizované potřeby ze strany SO ORP.

Aktualizováno:

Krajský úřad Zlínského kraje © 2024

Cookie lišta

Nahoru