Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

CZ

cs

menu

Od 3. 11. 2023 do 21. 11. 2023 je otevřena webová aplikace KISSoS pro podávání rozvojových záměrů (dále jen „RZ“) pro rok 2025 typu A a B.

 Definice Základní sítě, Dočasné sítě a Zásobníku naleznete v dokumentech níže.

V případě dotazů k podávání RZ upřednostňujeme PÍSEMNOU FORMU a můžete kontaktovat:

Mgr. Evu Kvapilovou, tel.: 577 043 337, email: eva.kvapilova@zlinskykraj.cz nebo Mgr. Magdu Šimonkovou, tel.: 577 043 305, email: magda.simonkova@zlinskykraj.cz a v případě technických dotazů ke KISSoSu Ing. Michaelu Zahálkovou, tel.: 577 043 339, email: michaela.zahalkova@kr-zlinsky.cz.

 Harmonogram Výzvy pro podávání RZ pro rok 2025 (dále jen "Výzva pro rok 2025")

 Termíny podávání RZ ze strany poskytovatelů ssl:

Zpřístupnění webové aplikace KISSoS od 3. 11. 2023 do 21. 11. 2023

 • A – RZ, které jsou v souladu s Výzvou pro rok 2025
 • B - RZ, reagující na zjištěnou potřebu v území dle sběru informací o potřebách pro AP 2025 (příloha Přehled potřeb za jednotlivá území SO ORP pro rok 2025)

U RZ typu A a B je v termínu od 22. 11. 2023 – 5. 12. 2023 požadováno vyjádření SO ORP k souladu RZ s komunitním plánem.

RZ typu C (žádost o opětovný vstup do sítě ZK) se v rámci Výzvy pro rok 2025 nepodávají. Základní síť byla vytvořena a je schválena na období tří let, 2023 – 2025.

Tato výzva se netýká služeb sociální péče v terénní formě, které jsou zařazeny do Dočasné sítě Zlínského kraje a jsou financovány pouze z rozpočtu Zlínského kraje a obcí. Pro tyto služby již byla vyhlášena mimořádná výzva na období 2024–2025.

 Podmínky pro podání RZ

Základním předpokladem pro vstup do Základní sítě 2023-2025, Dočasné sítě a Zásobníku rozvojových záměrů pro rok 2025 (dále jen "Zásobník pro rok 2025") je podání RZ. Současně ho musí podávat i poskytovatel ssl, který požaduje provést změny u stávajících služeb, zařazených v sítích Zlínského kraje.

Posuzován v hodnocení nebude RZ podaný subjektem, který:

  • platně nevznikl a nemá IČO
  • nemá pravomocnou registraci k poskytování sociální služby, jejíž RZ podává a ani o registraci nepožádal s výjimkou subjektů, které nepodléhají povinnosti registrace.

Posuzován bude RZ podaný subjektem, který byl již v předchozím období poskytovatelem jakékoliv sociální služby. Výjimkou je podání RZ těmito subjekty:

  • obcí nebo její příspěvkovou organizací zřízenou za účelem poskytování sociálních služeb
  • krajem nebo jeho příspěvkovou organizací zřízenou za účelem poskytování sociálních služeb
  • pro sociální službu druhu Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče dle § 52 zákona o sociálních službách.

Hodnoceny tedy budou i RZ podané obcí, krajem, příspěvkovými organizacemi zřízenými za účelem poskytování sociálních služeb obcí nebo krajem, a RZ podané pro sociální službu druhu Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče dle § 52 zákona o sociálních službách.

Podaný RZ je nepřenositelný na jinou právnickou/fyzickou osobu a předkladatel rozvojového záměru bude jeho realizátorem. Výjimkou je RZ podaný obcí nebo krajem, kdy realizace rozvojového záměru může být přenesena na příspěvkovou organizaci zřízenou za účelem poskytování sociálních služeb obcí nebo krajem, anebo na poskytovatele sociálních služeb, který byl již v předchozím období poskytovatelem jakékoliv sociální služby zařazené do sítě sociálních služeb Zlínského kraje. Změna realizátora rozvojového záměru musí být předem projednána s odborem sociálních věcí KÚZK.

Pokud si subjekt o registraci sociální služby požádal, pak je třeba doložit Žádost o registraci jako přílohu.

Zásobník je vždy pouze na rok. Pokud je RZ nyní v Zásobníku na rok 2024 a poskytovatel ssl má úmysl RZ stále realizovat, musí být RZ opět podán, případně mohou být upřesněny údaje v RZ, například o požadované kapacitě.

RZ není nutné podávat v případě, pokud je na již podaný RZ v předchozích letech vytvořeno opatření v Akčním plánu pro rok 2023 nebo Akčním plánu pro rok 2024. Jedná se o opatření s uvedením konkrétního poskytovatele SSL, vymezením územní působnosti a určenou kapacitou. Pokud dochází ke změně v realizaci opatření (např. posun termínu), tyto změny jsou v dokumentech prováděny na základě zaslané Žádosti o změny poskytovatelem SSL do datové schránky Zlínského kraje.

Pokud se bude jednat o transformaci, tedy změnu pobytové služby s ústavním charakterem pro osoby s postižením na bydlení a podporu v běžném prostředí a i proces snižování kapacity či úplného opuštění pobytové služby, pak je povinnou přílohou potvrzení statutárního zástupce o tom, že započala příprava transformačního procesu, tvorba a zpracování transformačního plánu a že jsou zmapovány potřeby klientů (pokud je transformační plán či jiný strategický dokument zpracován - nemusí být schválen, bude přílohou podaného RZ).

V případě, že RZ bude podáván na bod výzvy 2b) nebo 2c), pak je povinnou přílohou RZ doložení vyplněné tabulky „Program Podpora a rozvoj vybraných druhů SSL“ v aplikaci KISSoS.

 RZ typu A pro rok 2025

O podpoře RZ typu A bude jednáno, a to především s ohledem na hodnocení a disponibilní finanční zdroje.

RZ typu A budou zaměřeny:

1)  Sociální služby, které budou reagovat na realizaci opatření, které jsou již uvedené v AP 2024, a které se doposud nepodařilo zrealizovat. Jedná se o opatření bez uvedení poskytovatele. 

Kapacita bude poptávána pro Základní síť 2023–2025.

1a)

OPATŘENÍ

POPIS

CÍL

Území

2.1.3.2

Zajištění dostupnosti sociálních služeb v pobytové formě pro cílovou skupinu osob ohrožených sociálním vyloučením.

Vznik kapacit pobytových sociálních služeb reagujících na potřebnost na území Zlínského kraje v rámci alokované částky, k zajištění péče pro osoby ohrožené sociálním vyloučením.

Zlínský kraj

Požadavky:

Druh sociální služby:    Domovy se zvláštním režimem, Azylové domy, Pečovatelská služba poskytována v zařízeních sociálních služeb

Forma:                                   pobytová, terénní

Kapacita:                            není určeno (na realizaci opatření je alokovaná částka; na základě uvedené kapacity a nastavení sociální služby v RZ bude proveden nápočet nákladovosti SSL)

Cílová skupina:                osoby ohrožené sociálním vyloučením (osoby se závislostmi na návykových látkách a osoby bez přístřeší se sníženou soběstačností, které vyžadují pravidelnou pomoc jiné osoby)

Území:                                  Zlínský kraj

Zaměření SSL:                 cílem této služby má být pomoc osobám, které nejsou umístitelné v jiné službě z důvodu zdravotního stavu a své sociální situace

 

1b)

2.1.4.11

Zachování 23 lůžek pobytových služeb pro seniory v SO ORP Uherský Brod.

Kapacita z domova pro seniory „Domov pro seniory Nezdenice“, kde k 1. 2. 2019 došlo k poklesu kapacit domova pro seniory o 50 lůžek na cílovou kapacitu 115 lůžek a vzniku 27 lůžek v domově se zvláštním režimem – pro osoby s Alzheimerovou chorobou a jinými typy demencí. Rozdíl dosud nenahrazené kapacity je 23 lůžek.

SO ORP Uherský Brod

Požadavky:

Druh sociální služby:    Domovy pro seniory, Domovy se zvláštním režimem

Forma:                                  pobytová

Kapacita:                             23 lůžek

Cílová skupina:                senioři

Území SO ORP:               Uherský Brod

 

1c)

2.1.4.12

Zachování 8 lůžek pobytových služeb pro seniory v ORP Uherské Hradiště

Kapacita z domova pro seniory „Domov pro seniory Uherské Hradiště“ (ID 8332631), kde v roce 2018 došlo k poklesu kapacit ze 152 o 40 lůžek a vzniku 32 lůžek domova se zvláštním režimem. Rozdíl dosud nenahrazené kapacity je 8 lůžek.

SO ORP Uherské Hradiště

Požadavky:

Druh sociální služby:     Odlehčovací služby, Domovy pro seniory, Domovy se zvláštním režimem

Forma:                                   pobytová

Kapacita:                                8 lůžek

Cílová skupina:                 senioři, osoby se zdravotním postižením

Území SO ORP:                 Uherské Hradiště

Nastavení SSL:                  v případě RZ na Odlehčovací služby dle přílohy č. 6 Požadavky na odlehčovací služby (SPRSS 2023–2025)

 

2)    Rozšíření kapacit u stávajících sociální služeb, které budou reagovat na vyhlášený Program „Podpora a rozvoj vybraných druhů sociálních služeb ve Zlínském kraji III“ pro osoby se zdravotním postižením v terénní/ambulantní formě.

Kapacita je poptávána pro Dočasnou síť.

2a)

Potřeba č. 2 – Potřeba klientů v pobytových zařízeních, začleněných do běžné společnosti zejména v souvislosti s transformací sociálních či zdravotnických zařízení.

Požadavky:

Druh sociální služby:     Sociální rehabilitace

Forma:                                   terénní

Kapacita:                              2,0 úvazek v PP

Cílová skupina:                 osoby se zdravotním postižením

Území SO ORP:                 Bystřice pod Hostýnem

 

2b)

Potřeba č. 2 – Potřeba klientů v pobytových zařízeních, začleněných do běžné společnosti zejména v souvislosti s transformací sociálních či zdravotnických zařízení.

Požadavky:

Druh sociální služby:     Podpora samostatného bydlení

Forma:                                   terénní

Kapacita:                                2,00 úvazky v PP

Cílová skupina:                  osoby se zdravotním postižením

Území SO ORP:                  Bystřice pod Hostýnem, Kroměříž, Luhačovice, Otrokovice,    Uherské Hradiště, Uherský Brod, Valašské Klobouky, Valašské Meziříčí, Vizovice, Vsetín, Zlín

Příloha k RZ:                          doložení vyplněné tabulky „Program Podpora a rozvoj vybraných druhů SSL

 

 2c)

Potřeba č. 2 – Potřeba klientů v pobytových zařízeních, začleněných do běžné společnosti zejména v souvislosti s transformací sociálních či zdravotnických zařízení.

Požadavky:

Druh sociální služby:       Osobní asistence

Forma:                                    terénní

Kapacita:                                1,50 úvazky v PP

Cílová skupina:                   osoby se zdravotním postižením

Území SO ORP:                  Bystřice pod Hostýnem, Kroměříž, Luhačovice, Otrokovice, Uherské Hradiště, Uherský Brod, Valašské Klobouky, Valašské Meziříčí, Vizovice, Vsetín, Zlín.

Příloha k RZ:                          doložení vyplněné tabulky „Program Podpora a rozvoj vybraných druhů SSL

 

3)    Vznik 4 lůžek pobytové odlehčovací služby pro osoby se zdravotním postižením v SO ORP Vsetín z důvodu zrušení sociální služby Domov Jitka o.p.s., Odlehčovací služby.

Požadavky:

Druh sociální služby:     Odlehčovací služby

Forma:                                   pobytová

Kapacita:                              4 lůžka

Cílová skupina:                 senioři a zároveň osoby se zdravotním postižením

Území SO ORP:                 Vsetín

Nastavení SSL:                  dle přílohy č. 6 Požadavky na odlehčovací služby (SPRSS 2023–2025)

 

RZ typu B pro rok 2025

Prostřednictvím RZ typu B může poskytovatel ssl:

  • Avizovat změnu potřeb ve svých službách (např. snížení, zvýšení kapacit, změny druhu služeb na základě potřeb uživatelů, změny v rozsahu územní působnosti).
  • Podat RZ na transformační procesy, které vychází z transformačních plánů a jejich realizace se plánují teprve uskutečnit.
  • Podat RZ pokud poskytovatel SSL plánuje realizovat investiční projekt a bude potřebovat vydat na tyto kapacity souhlasné stanovisko či pověření za účelem umožnění poskytnutí investiční dotace jiným subjektem s dílčími náležitostmi.

U RZ vyvolaných změnou potřeb je nutné popsat nepříznivou sociální situaci osob, na které je RZ směřován. Vede-li změna potřeb ke snížení kapacity sociální služby zařazené již v Základní síti a vzniku služby nové, dosud nezařazené, je nutné podat RZ dva s popisem vzájemné provazby RZ.

V případě podání RZ na druh SSL Pečovatelské služby je nezbytné věnovat pozornost Harmonogramu naplňování požadavků pro Pečovatelskou službu, který je součástí Akčního plánu rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok 2024 jako příloha č. 7.

Podané RZ typu B budou po provedení Základního hodnocení zařazeny do Zásobníku pro rok 2025. Před případnou podporou RZ proběhnou jednání s územím a bude dokončeno plné hodnocení RZ. Po splnění podmínek vycházejících z platného strategického dokumentu může být RZ na základě žádosti poskytovatele SSL přeřazen do sítí ZK.

 

 Podávání RZ do webové aplikace KISSOS

Konkrétní postup pro vyplnění jednotlivých typů RZ je součástí návodu ve webové aplikaci KISSoS, www.kissos.cz. Vyplňujte pouze barevně označené části RZ dle typu RZ A / B dle návodu.

V případě, že poskytovatel SSL reaguje na více bodů v rámci vyhlášené Výzvy, je nezbytné, aby podal RZ typu A samostatně na každý bod Výzvy (příklad: poskytovatel SSL reaguje na bod 1a) a bod 2b) - podá 2 RZ typu A).

Plné hodnocení bude u RZ typu A.

V případě, že dojde k poklesu předpokládaných zdrojů od jednotlivých aktérů financování sociálních služeb a byla by tím ohrožena finanční udržitelnost Základní sítě 2023-2025, pak nebude možné podpořit rozvoj kapacit sociálních služeb a využít plně absorpční kapacity Základní sítě 2023-2025.

Při RZ na novou sociální službu či rozšíření kapacity sociální služby, případně avizovaného útlumu či zrušení, je nezbytné komunikovat s SO ORP o této změně. V případě rozvoje sociální služby je nutné komunikovat o spoluúčasti obcí při jejich financování již při podání RZ. Zajištění vícezdrojového financování je zásadní pro možnost zařazení do sítí Zlínského kraje.

Proces podávání RZ je popsán v přílohách Výzvy.

 

Informace k hodnocení RZ pro síť 2025

Hodnocení RZ provádějí pracovníci odboru SOC KÚZK vždy dvoukolově.

Postup hodnocení pro RZ typu A a B

1)    Eliminační kritérium

Základní hodnocení, tedy oblast, která bude hodnocena vždy.

Soulad záměru s výkladem pojmů, předložení subjektem se zkušenostmi, splnění formálních náležitostí, je eliminačním kritériem základního hodnocení.

Zde končí hodnocení RZ typu B.

2)    První krok hodnocení

Hodnocení bude posuzováno v RZ typu A, a jedná se o typ hodnocení ANO / NE.

Jsou splněny požadavky ke konkrétnímu bodu výzvy:

Soulad RZ s komunitními plány (za soulad se považuje vyjádření obce ANO/JINÉ) ANO / NE

Druh sociální služby:     ANO / NE

Forma:                                    ANO / NE

Kapacita:                              ANO / NE

Cílová skupina:                 ANO / NE

Území SO ORP:                 ANO / NE

V případě, že v některém z výše uvedených hodnoticích kritérií, bude výsledek hodnocen jako NE, bude poskytovatel ssl e-mailem vyzván k vysvětlení s lhůtou 5 kalendářních dnů. V případě, že bude vysvětlení akceptováno a výsledné hodnocení bude ANO, bude RZ dále hodnocen. V případě, že vysvětlení akceptováno nebude a výsledné hodnocení bude NE (v kterémkoli kritériu), pak bude hodnocený RZ vyřazen.

3)    Druhý krok hodnocení

Pokud bude podáno více RZ na stejný bod výzvy (1 - 3) a budou splněna všechna kritéria, pak bude přistoupeno k zaslání RZ vůči dotčeným ORP pro stanovení pořadí podaných RZ k podpoře.

RZ s nejvyšší mírou podpory bude přiděleno 10 bodů.

RZ s nižší mírou podpory bude přiděleno 5 bodů

Všem ostatním RZ bude přidělena 0.

Body mohou být přiděleny pouze jednomu RZ, nikoliv více.

4)   Hodnocení RZ, které budou reagovat na bod výzvy 2b) nebo 2c)

Tyto RZ budou hodnoceny dle výše uvedeného postupu. V případě, že na body Výzvy 2b) nebo 2c) bude podáno více RZ pro různá území SO ORP a dojde k překročení poptávané kapacity, bude navíc přistoupeno k doplňujícímu bodovému hodnocení jednotlivých RZ dle následujících kritérií:

Bod Výzvy 2b) Podpora samostatného bydlení

Jednotlivé body hodnocení budou sečteny a bude stanoveno pořadí podaných RZ navržených k podpoře.

 • Počet žadatelů zařazených v evidenci odmítnutých žadatelů z kapacitních důvodů k termínu 31. 10. 2023 (tento údaj poskytovatel SSL uvede v příloze k RZ „Program Podpora a rozvoj vybraných druhů SSL“):

0 žadatelů                   0 bodů

1 žadatel                     1 bod

2 žadatelé                   2 body

3 žadatelé                   3 body

4 a více žadatelů     4 body

 • Počet hodin přímé péče včetně cesty na průměrný přepočtený úvazek pracovníka v přímé péči/den k 30. 9. 2023 (bude ověřeno pracovníky KÚZK z dat uvedených v aplikaci KISSoS):

4,4 h a méně přímé péče včetně cesty/den             0 bodů

4,5 h až 7,5 h přímé péče včetně cesty/den             5 bodů

7,6 h a více přímé péče včetně cesty/den                 0 bodů

 • Počet hodin přímé péče bez cesty na průměrný přepočtený úvazek pracovníka v přímé péči/den k 30. 9. 2023 (bude ověřeno pracovníky KÚZK z dat uvedených v aplikaci KISSoS):

3,2 h a méně přímé péče bez cesty/den                   0 bodů

3,3 h až 3,9 h přímé péče bez cesty/den                  1 bod

4 h až 7,5 h přímé péče bez cesty/den                      2 body

7,6 h a více přímé péče bez cesty/den                      0 bodů

 • Reálnost poskytování péče (tyto údaje poskytovatel SSL uvede v příloze k RZ „Program Podpora a rozvoj vybraných druhů SSL“):
  • Počet nových klientů, kteří potřebují využívat sociální službu podpora samostatného bydlení (klienti v terénu, ve stávajících SSL, v psychiatrické nemocnici) a pro tyto klienty zatím není zajištěno bydlení = 3 body
  • Počet nových klientů, kteří potřebují využívat sociální službu podpora samostatného bydlení (klienti v terénu, ve stávajících SSL, v psychiatrické nemocnici) a je pro tyto klienty zajištěno bydlení = 10 bodů
  • Rozšíření péče pro stávající klienty – o kolik hodin se navýší výkon pracovníka v PP u stávajících klientů sociální služby v závislosti na rozvoji kapacit = 7 bodů

 

Bod Výzvy 2c) Osobní asistence

Jednotlivé body hodnocení budou sečteny a bude stanoveno pořadí podaných RZ navržených k podpoře.

 • Počet žadatelů zařazených v evidenci odmítnutých žadatelů z kapacitních důvodů k termínu 31. 10. 2023 (tento údaj poskytovatel SSL uvede v příloze k RZ „Program Podpora a rozvoj vybraných druhů SSL“):

0-5 žadatelů                0 bodů

6-10 žadatelů              1 bodů

11-15 žadatelů            2 body

16-20 žadatelů          3 body

21 a více žadatelů     4 body

 • Počet hodin přímé péče včetně cesty na průměrný přepočtený úvazek pracovníka v přímé péči/den k 30. 9. 2023 (bude ověřeno pracovníky KÚZK z dat uvedených v aplikaci KISSoS):

4,4 h a méně přímé péče včetně cesty/den             0 bodů

4,5 h až 7,5 h přímé péče včetně cesty/den             5 bodů

7,6 h a více přímé péče včetně cesty/den                 0 bodů

 • Počet hodin přímé péče bez cesty na průměrný přepočtený úvazek pracovníka v přímé péči/den k 30. 9. 2023 (bude ověřeno pracovníky KÚZK z dat uvedených v aplikaci KISSoS):

3,2 h a méně přímé péče bez cesty/den       0 bodů

3,3 h až 3,9 h přímé péče bez cesty/den       1 bod

4 h až 7,5 h přímé péče bez cesty/den          2 body

7,6 h a více přímé péče bez cesty/den          0 bodů

 

Další informace k hodnocení RZ:

Hodnocení jednotlivých typů RZ může být rozloženo v čase.

Rozvojové záměry budou hodnoceny podle obsahu, tzn., že po formálním hodnocení mohou být hodnotitelem přeřazeny do odpovídajícího typu (typ A nebo typ B).

Předložené RZ typu A, které projdou Eliminačním kritériem, budou plně hodnoceny.

A pokud nebude RZ typu A zařazen do Základní sítě 2023-2025 případně do Dočasné sítě, bude zařazen do Zásobníku pro rok 2025.

Všechny předložené RZ typu B, které projdou Eliminačním kritériem, budou zařazeny do Zásobníku pro rok 2025.

Výstupem hodnocení RZ bude seznam RZ k podpoře v Základní síti 2023-2025 a v Dočasné síti pro rok 2025.

U RZ hodnocených i ve druhém kroku není nedosažení určitého počtu bodů důvodem pro vyřazení RZ.

Návrhy Základní sítě, Dočasné sítě a Zásobníku jsou přílohami Akčního plánu pro daný rok, který je předložen orgánům Zlínského kraje (Rada ZK a Zastupitelstvo ZK) ke schválení.

Poskytovatelé SSL nebudou samostatně informováni o zařazení/nezařazení sociální služby do Základní nebo Dočasné sítě. Základní síť 2023-2025, Dočasná síť a Zásobník pro rok 2025 budou zveřejněny na webových stránkách kraje po schválení Zastupitelstvem Zlínského kraje.

Připravované rozvojové záměry je vhodné co nejdříve představit obcím, v jejichž územním obvodu se předpokládá realizace rozvojového záměru, a tudíž by mělo ze strany této obce dojít k finanční podpoře.

 

Aktualizováno:

Krajský úřad Zlínského kraje © 2024

Cookie lišta

Nahoru