Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

CZ

cs

menu

Základní informace o činnosti krajského úřadu na úseku silničního hospodářství (výkon přenesené působnosti):

 • Povoluje zvláštní užívání silnic  II. a III. třídy formou přepravy zvlášť těžkých nebo rozměrných předmětů a užívání vozidel, jejichž rozměry nebo hmotnost přesahují míru stanovenou zvláštními předpisy, pokud trasa přepravy nepřesahuje územní obvod kraje.
 • Rozhoduje o zařazení pozemní komunikace do kategorií silnice II. nebo III. třídy a o změnách těchto kategorií.
 • Rozhoduje o zrušení silnic II. a III. třídy po udělení souhlasu Ministerstvem obrany a Ministerstvem dopravy.
 • Vykonává působnost silničního správního úřadu a speciálního stavebního úřadu ve věcech silnic I. třídy s výjimkou věcí, ve kterých rozhoduje Ministerstvo dopravy.
 • Rozhoduje o opravných prostředcích proti rozhodnutím obecního úřadu obce s rozšířenou působností a proti rozhodnutím obcí.
 • Stanovuje místní a přechodnou úpravu provozu (dopravní značení) na silnicích I. třídy.
 • Vede územní řízení, jehož předmětem je stavba dopravní infrastruktury dle liniového zákona.

 

 

 

Významné kontakty, týkající se silnic I.třídy ve Zlínském kraji

 • Majetkový správce silnic I.třídy

Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 adresa pro doručování: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Zlín, Fügnerovo nábřeží 5476, 760 01 Zlín

 • Příslušný orgán policie ČR

Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, odbor služby dopravní policie, se sídlem J.A.Bati 5637, 760 01 Zlín  

vydává stanoviska:

 • k povolení připojení, úpravy připojení a zrušení připojení k silnici I.třídy,
 • k nadměrným nákladům na území kraje, které přecházejí hranice jednoho okresu,
 • ke stavbám dotýkajícím se silnic I.třídy,
 • k umístění reklamních poutačů sloužících k označení provozovny na silničním pozemku a v ochranném pásmu silnic I. třídy

Ve všech ostatních případech vydávají stanoviska místně příslušné územní odbory, dopravní inspektoráty (určeny okresem, ve kterém se úsek silnice nachází). Jsou to:

 • Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, územní odbor Zlín, se sídlem Nám. T.G.Masaryka 3218, 760 01 Zlín
 • Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, územní odbor Kroměříž, se sídlem Březinova 2819, 767 28 Kroměříž
 • Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, územní odbor Uherské Hradiště, se sídlem Velehradská třída 1217, 686 01 Uherské Hradiště
 • Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, územní odbor Vsetín, se sídlem Hlásenka 1516, 755 01 Vsetín

 

 

Aktualizováno:

Krajský úřad Zlínského kraje © 2024

Cookie lišta

Nahoru