Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

CZ

cs

menu

AKTUALITY rok 2024

Ministerstvo zemědělství a Ministerstvo životního prostředí připravilo v souladu s § 25 odst. 1 písm. a) bod 2 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, časový plán a program prací pro zpracování plánů povodí a plánů pro zvládání povodňových rizik pro roky 2027 až 2033 (ČP+PP).

V souladu s § 20 odst. 2 a 3 vyhlášky č. 50/2023 Sb., o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik, zveřejňujeme ČP+PP k připomínkám uživatelů vody a veřejnosti na šest měsíců v termínu od 1. 4. 2024 do 30. 9. 2024.

ČASOVÝ PLÁN A PROGRAM PRACÍ pro zpracování plánů povodí a plánů pro zvládání povodňových rizik pro roky 2027 až 2033

Oznámení o zveřejnění časového plánu a programu prací pro zpracování plánů povodí a plánů pro zvládání povodňových rizik k písemným připomínkám uživatelů vody a veřejnosti a o termínu pro uplatnění připomínek.

Plánování v oblasti vod do roku 2027

V rámci plánování v oblasti vod se v souladu s § 23 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, pořizují plány povodí a plány pro zvládání povodňových rizik. Tyto plány jsou v jednotlivých obdobích podkladem pro výkon veřejné správy, zejména pro územní plánování a vodoprávní řízení. Proces plánování v oblasti vod byl navržen na období let 2004 – 2027 a rozdělen do 3. období:
 
III. plánovací období pro období 2021 – 2027:
 
Národní plán povodí Dunaje byl schválen Usnesením Vlády České republiky č. 31 z 19. 1. 2022 a vydán Opatřením obecné povahy Ministerstva zemědělství z 28. 1. 2022 s č. j. MZE-70001-2021-15120.
 
Souhrn pro Zlínský kraj popisuje základní informace o Plánech dílčích povodí a programech opatření. Pro lepší orientaci v obsáhlých dokumentech jednotlivých plánů dílčích povodí slouží stručný souhrn PDP.
 
Plán dílčího povodí Moravy a přítoků Váhu
 
Plán dílčího povodí Dyje 

Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Dunaje byl schválen Usnesením Vlády České republiky č. 30 z 19. 1. 2022 a vydán Opatřením obecné povahy Ministerstva životního prostředí z 27. 1. 2022 s č. j. MZP/2022/610/171.

Dokumentace oblastí s významným povodňovým rizikem dílčího povodí Moravy a přítoků Váhu jsou dostupné na internetových stránkách Povodí Moravy, s. p. Mapy povodňového nebezpečí, ohrožení a povodňových rizik těchto oblastí najdete ve formátu pdf na stránkách Ministerstva životního prostředí a dále jsou dostupné v interaktivní podobě v Centrálním datovém skladu (pozn. pro období 2021 - 2027 platí mapy II. plánovacího období). Na území Zlínského kraje se nenacházejí oblasti s významným povodňovým rizikem v dílčím povodí Dyje.

Metodická pomůcka nejen pro ORP: Seznamy navrhovaných a konkrétních obecných opatření v dílčím povodí Moravy a přítoky Váhu a seznam oblastí s významným povodňovým rizikem na území Zlínského kraje pro období 2021 – 2027.

 
II. plánovací období – dokumenty platné pro období 2015 – 2021:
 
Národní plán povodí Dunaje (Usnesení Vlády České republiky č. 1083 z 21. 12. 2015Opatření obecné povahy Ministerstva zemědělství z 12. 1. 2016 s č.j. 154/2016-MZE-15120)
 
Plán dílčího povodí Moravy a přítoků Váhu
 
Plán dílčího povodí Dyje 
 

Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Dunaje (Usnesení Vlády České republiky č. 1082 z 21. 12. 2015Opatření obecné povahy Ministerstvo životního prostředí z 22. 12. 2015 s č.j. 90992/ENV/15)

 
I. plánovací období – dokumenty platné pro období 2009 – 2015:

 Plán oblasti povodí Moravy

 
Plán oblasti povodí Dyje
 
Nařízení Zlínského kraje č. 1/2010, kterým se vydává závazná část Plánu oblasti povodí Moravy pro území Zlínského kraje a závazná část Plánu oblasti povodí Dyje pro území Zlínského kraje (zrušeno k 11. 6. 2016)
 

Aktualizováno:

Krajský úřad Zlínského kraje © 2024

Cookie lišta

Nahoru