Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

CZ

cs

menu

 • Základní informace k životní situaci:

Krajský úřad v přenesené působnosti vydává dle ustanovení § 11 odst. 2 písm. d) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), povolení provozu stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší uvedených v příloze č. 2 k tomu zákonu. Povolení provozu obsahuje závazné podmínky pro provoz stacionárního zdroje (§ 12 odst. 4 zákona).

 • Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Právnická nebo fyzická osoba.

 • Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

Vydání povolení provozu stacionárního zdroje dle ustanovení § 11 odst. 2 písm. d) zákona procesně probíhá dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“). Výstupem je rozhodnutí krajského úřadu (místně příslušného orgánu ochrany ovzduší), kterým se povoluje (nepovoluje) provoz stacionárního zdroje znečišťování ovzduší uvedeného v příloze č. 2 k zákonu.

 • Jakým způsobem zahájit řešení životní situace:

Podáním písemné žádosti doručené krajskému úřadu osobně nebo zasláním. Zaslání je možné učinit prostřednictvím poštovní doručovací služby nebo datovou schránkou v elektronické podobě, podepsané uznávaným elektronickým podpisem.

 • Na které instituci životní situaci řešit:

Na Krajském úřadě Zlínského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství.

 • Kde, s kým a kdy můžete životní situaci řešit:

Odbor životního prostředí a zemědělství, oddělení technické ochrany prostředí a energetiky - úsek ochrany ovzduší, tř. T. Bati 21, Zlín, 11. podlaží, v úředních hodinách Krajského úřadu zlínského kraje.

„kontakty viz. telefonní seznam oddělení technické ochrany prostředí a energetiky na www.kr-zlinsky.cz“

 • Jaké doklady je nutné mít s sebou, případně zaslat:
 • Žádost o vydání povolení provozu stacionárního zdroje znečišťování ovzduší uvedeného v příloze č. 2 k zákonu dle ustanovení § 11 odst. 2 písm. d) zákona musí obsahovat veškeré náležitosti uvedené v Příloze č. 7 k zákonu. Pro základní informace je vymezen prostor ve zpracovaném formuláři.
 • Vyplněný formulář žádosti o vydání rozhodnutí dle ustanovení § 11 odst. 2 písm. d) zákona ve věci povolení provozu stacionárního zdroje znečišťování ovzduší uvedeného v příloze č. 2 k zákonu. Žádost musí být podepsána oprávněnou osobou - statutárním zástupcem.
 • Plnou moc - v případě zastupování žadatele je nutné doložit písemnou plnou moc pro zmocněného zástupce (úřední ověření není nutné).
 • Projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby, resp. její část popisující vlivy záměru na ovzduší a jeho ochranu (doložit technická data instalovaných zařízení).
 • Návrh provozního řádu, stanoví-li tak zákon. Povinnost zpracovat a předložit ke schválení provozní řád vyplývá z přílohy č. 2 k zákonu s tím, že se vztahuje na stacionární zdroje, u nichž je v sloupci C uveden symbol „ x “. Obsahové náležitosti provozního řádu jsou stanoveny v Příloze č. 12 k vyhlášce č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů. Návrh provozního řádu doporučujeme předložit v konceptu (1 vyhotovení nejlépe v elektronické podobě ve formátu Microsoft Word), po odsouhlasení orgány ochrany ovzduší pak předložit čistopis provozního řádu (2 vyhotovení).
 • V případě stávajících stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší protokoly z posledního autorizovaného měření emisí těchto zdrojů.
 • Bezpečnostní listy používaných surovin u stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší, kde dochází k manipulaci s těkavými organickými látkami (v případě většího počtu bezpečnostních listů doporučujeme předložit bezpečnostní listy v elektronické podobě).
 • Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Formulář žádosti o vydání rozhodnutí dle ustanovení § 11 odst. 2 písm. d) zákona je ve formátu Microsoft Word k dispozici na webových stránkách:

http://www.kr-zlinsky.cz/ochrana-ovzdusi-cl-2051.html

 • Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:

Správní poplatky se nevybírají.

 • Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Žádosti se vyřizují průběžně dle pořadí, v jakém byly zaregistrovány pro projednání, tj. dle data podání žádosti ve lhůtách dle § 71 správního řádu (zpravidla do 30 dnů, ve složitých případech do 60 dnů, ve zvláště složitých případech do 90 dnů).

 • Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace:

Jediným účastníkem řízení je žadatel o vydání povolení provozu stacionárního zdroje znečišťování ovzduší uvedeného v příloze č. 2 k zákonu. Dotčeným orgánem ochrany ovzduší je Česká inspekce životního prostředí, v daném případě Oblastní inspektorát Brno (§ 12 odst. 2 zákona).

 • Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány:

Další činnosti nejsou požadovány.

 • Elektronická služba, kterou lze využít:

podatelna@zlinskykraj.cz

 • Podle kterého právního předpisu se postupuje:

Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

 • Jaké jsou související předpisy:

Vyhláška č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů.

 • Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

Řádným opravným prostředkem je odvolání (dle § 81 správního řádu). Odvolání je možno podat do 15 dnů od obdržení rozhodnutí k Ministerstvu životního prostředí, podáním učiněným u vydávajícího krajského úřadu.

 • Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností:

V případě, že provozovatel zdroje provozuje stacionární zdroj uvedený v příloze č. 2 k zákonu bez povolení provozu, rozhodne Česká inspekce životního prostředí o zastavení provozu tohoto zdroje. Česká inspekce životního prostředí současně dle ustanovení § 25 odst. 7 písm. a) zákona uloží provozovateli zdroje (právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě) pokutu až do výše 10 000 000 Kč.

 • Nejčastější dotazy:

Kdo je provozovatelem stacionárního zdroje?

Provozovatelem stacionárního zdroje je právnická nebo fyzická osoba, která stacionární zdroj skutečně provozuje; není-li taková osoba známa nebo neexistuje, považuje se za provozovatele vlastník stacionárního zdroje.

Jak mohu urychlit vydání rozhodnutí - povolení provozu?

Pečlivě a přesně vyplnit formulář žádosti, doložit veškeré požadované přílohy, v případě požadavku ze strany orgánu ochrany ovzduší na doplnění podání, urychleně reagovat.

 • Další informace:

Formulář žádosti je univerzální, slouží pro potřeby vydání závazných stanovisek k umístění a provedení staveb vyjmenovaných stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší a vydání povolení provozu těchto zdrojů. Proto je nutné v bodě „1) Věc:“ formuláře vybrat o jaký typ žádosti se jedná. V daném případě - Žádost o vydání rozhodnutí dle ustanovení § 11 odst. 2 písm. d) zákona.

 • Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě:

Popisovaný postup vyplývá z platné právní úpravy oblasti ochrany ovzduší.

 • Související životní situace a návody, jak je řešit:

V případě, že dojde ke změně okolností, které byly rozhodné pro stanovení závazných podmínek pro provoz stacionárního zdroje, krajský úřad, který vydal povolení provozu dle ustanovení § 11 odst. 2 písm. d) zákona, toto povolení změní dle ustanovení § 13. Na tato změnová řízení se v plném rozsahu vztahuje postup uvedený v tomto dokumentu.

 • Za správnost popisu odpovídá útvar:

Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství.

 • Kontaktní osoby:

Ing. Miriam Kubišová, vedoucí oddělení technické ochrany prostředí a energetiky,

tel. 577 043 382; e-mail: miriam.kubisova@zlinskykraj.cz

Ing. Marek Gazárek, tel. 577 043 378; e-mail: marek.gazarek@zlinskykraj.cz

Ing. Bohdana Pešková, tel. 577 043 387; e-mail: bohdana.peskova@zlinskykraj.cz

(ORP Kroměříž, Holešov, Bystřice pod Hostýnem)

Ing. Ivo Kunc, tel. 577 043 388; e-mail: ivo.kunc@zlinskykraj.cz

(ORP Uh. Hradiště, Uh. Brod)

Ing. Dagmar Mačková, tel. 577 043 352; e-mail: dagmar.mackova@zlinskykraj.cz

(ORP Zlín, Vizovice, Luhačovice, Valašské Klobouky, Otrokovice)

Úřední hodiny: pondělí a středa od 8:00 h do 17:00 h, úterý a čtvrtek od 8:00 h do 15:00 h, pátek od 8:00 h do 13:00 h.

 • Popis je zpracován podle právního stavu ke dni:

1.1.2017

 • Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace:

Povolení provozu stacionárního zdroje dle ustanovení § 11 odst. 2 písm. d) zákona může krajský úřad vydat na dobu časově omezenou, přičemž vychází z obvyklé doby životnosti stacionárního zdroje.

Aktualizováno:

Krajský úřad Zlínského kraje © 2024

Cookie lišta

Nahoru