Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

CZ

cs

menu

 • Základní informace k životní situaci:

Krajský úřad v přenesené působnosti vydává dle ustanovení § 11 odst. 2 písm. b) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), závazná stanoviska k umístění stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší uvedených v příloze č. 2 k tomu zákonu. Tato závazná stanoviska se vydávají k řízením dle stavebního zákona s tím, že bez závazného stanoviska podle ustanovení § 11 odst. 2 písm. b) zákona nelze vydat územní rozhodnutí nebo rozhodnutí o stanovení dobývacího prostoru.

 • Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Právnická nebo fyzická osoba.

 • Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

Vydání závazného stanoviska dle ustanovení § 11 odst. 2 písm. b) zákona procesně probíhá dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“). Výstupem je souhlasné či nesouhlasné závazné stanovisko krajského úřadu (místně příslušného orgánu ochrany ovzduší) k umístění stacionárního zdroje znečišťování ovzduší uvedeného v příloze č. 2 k zákonu. Závazné stanovisko není rozhodnutím, obsah závazného stanoviska je však závazný pro výrokovou část meritorního rozhodnutí stavebního úřadu.

 • Jakým způsobem zahájit řešení životní situace:

Podáním písemné žádosti doručené krajskému úřadu osobně nebo zasláním. Zaslání je možné učinit prostřednictvím poštovní doručovací služby nebo datovou schránkou v elektronické podobě, podepsané uznávaným elektronickým podpisem.

 • Na které instituci životní situaci řešit:

Na Krajském úřadě Zlínského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství.

 • Kde, s kým a kdy můžete životní situaci řešit:

Odbor životního prostředí a zemědělství, oddělení technické ochrany prostředí a energetiky - úsek ochrany ovzduší, tř. T. Bati 21, Zlín, 11. podlaží, v úředních hodinách Krajského úřadu Zlínského kraje.

„kontakty viz. telefonní seznam oddělení technické ochrany prostředí a energetiky na www.kr-zlinsky.cz“

 • Jaké doklady je nutné mít s sebou, případně zaslat:
 • Vyplněný formulář žádosti o vydání závazného stanoviska dle ustanovení § 11 odst. 2 písm. b) zákona k umístění stacionárního zdroje znečišťování ovzduší uvedeného v příloze č. 2 k zákonu. Žádost musí být podepsána oprávněnou osobou - statutárním zástupcem.
 • Plnou moc - v případě zastupování žadatele je nutné doložit písemnou plnou moc pro zmocněného zástupce (úřední ověření není nutné).
 • Rozptylovou studii zpracovanou autorizovanou osobou. Seznam právnických a fyzických osob, kterým vydalo Ministerstvo životního prostředí rozhodnutí o autorizaci ke zpracování rozptylových studií je zveřejněn na webových stránkách: http://www.mzp.cz/cz/autorizovane_osoby_rozptylove_studie.
 • Odborný posudek zpracovanou autorizovanou osobou. Seznam právnických a fyzických osob, kterým vydalo Ministerstvo životního prostředí osvědčení o autorizaci ke zpracování odborných posudků je zveřejněn na webových stránkách:

http://www.mzp.cz/cz/autorizovane_osoby_odborne_posudky

 • Projektovou dokumentaci pro územní řízení, resp. její část popisující vlivy záměru na ovzduší a jeho ochranu.
 • S cílem urychlit vydání závazného stanoviska krajský úřad doporučuje předjednat problematiku umístění stacionárního zdroje s místně příslušným obecním úřadem (vyjádření obecního úřadu dle ustanovení § 11 odst. 4 zákona).
 • Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Formulář žádosti o vydání závazného stanoviska dle ustanovení § 11 odst. 2 písm. b) zákona je ve formátu Microsoft Word k dispozici na webových stránkách:

stránkách http://www.kr-zlinsky.cz/ochrana-ovzdusi-cl-2051.html

 • Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:

Správní poplatky se nevybírají.

 • Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Žádosti se vyřizují průběžně dle pořadí, v jakém byly zaregistrovány pro projednání, tj. dle data podání žádosti ve lhůtách dle § 71 správního řádu (zpravidla do 30 dnů, ve složitých případech do 60 dnů, ve zvláště složitých případech do 90 dnů).

 • Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace:

Jediným účastníkem řízení je žadatel o vydání závazného stanoviska. Dotčeným orgánem ochrany ovzduší je místně příslušný obecní úřad (§ 11 odst. 4 zákona).

 • Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány:

Další činnosti nejsou požadovány.

 • Elektronická služba, kterou lze využít:

podatelna@zlinskykraj.cz

 • Podle kterého právního předpisu se postupuje:

Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

 • Jaké jsou související předpisy:

Vyhláška č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů.

 • Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

Závazné stanovisko není rozhodnutí a odvolání proti obsahu závazného stanoviska není přípustné. Případné námitky lze uplatnit formou odvolání proti meritornímu rozhodnutí stavebního úřadu.

 • Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností:

Není sankciováno, bez závazného stanoviska podle ustanovení § 11 odst. 2 písm. b) zákona však nelze vydat územní rozhodnutí nebo rozhodnutí o stanovení dobývacího prostoru.

 • Nejčastější dotazy:

Kdo je provozovatelem stacionárního zdroje?

Provozovatelem stacionárního zdroje je právnická nebo fyzická osoba, která stacionární zdroj skutečně provozuje; není-li taková osoba známa nebo neexistuje, považuje se za provozovatele vlastník stacionárního zdroje.

Jak mohu urychlit vydání závazného stanoviska?

Pečlivě a přesně vyplnit formulář žádosti, doložit veškeré požadované přílohy, v případě požadavku ze strany orgánu ochrany ovzduší na doplnění podání, urychleně reagovat.

 • Další informace:

Formulář žádosti je univerzální, slouží pro potřeby vydání závazných stanovisek k umístění a provedení staveb vyjmenovaných stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší  a vydání povolení provozu těchto zdrojů. Proto je nutné v bodě „1) Věc:“ formuláře vybrat o jaký typ žádosti se jedná. V daném případě - Žádost o vydání závazného stanoviska dle ustanovení § 11 odst. 2 písm. b) zákona.

 • Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě:

Popisovaný postup vyplývá z platné právní úpravy oblasti ochrany ovzduší.

 • Související životní situace a návody, jak je řešit:

V případě, že stavební úřad vede sloučené územní a stavební řízení, vydává krajský úřad jedno závazné stanovisko dle ustanovení § 11 odst. 2 písm. b) a c) zákona k umístění a realizaci staveb stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší uvedených v příloze č. 2 k tomu zákonu.

 • Za správnost popisu odpovídá útvar:

Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství.

 • Kontaktní osoby:

Ing. Miriam Kubišová, vedoucí oddělení technické ochrany prostředí a energetiky,

tel. 577 043 382; e-mail: miriam.kubisova@zlinskykraj.cz

Ing. Marek Gazárek, tel. 577 043 378; e-mail: marek.gazarek@zlinskykraj.cz

Ing. Bohdana Pešková, tel. 577 043 387; e-mail: bohdana.peskova@zlinskykraj.cz

(ORP Kroměříž, Holešov, Bystřice pod Hostýnem)

Ing. Ivo Kunc, tel. 577 043 388; e-mail: ivo.kunc@zlinskykraj.cz

(ORP Uh. Hradiště, Uh. Brod)

Ing. Dagmar Mačková, tel. 577 043 352; e-mail: dagmar.mackova@zlinskykraj.cz

(ORP Zlín, Vizovice, Luhačovice, Valašské Klobouky, Otrokovice)

Úřední hodiny: pondělí a středa od 8:00 h do 17:00 h, úterý a čtvrtek od 8:00 h do 15:00 h, pátek od 8:00 h do 13:00 h.

 • Popis je zpracován podle právního stavu ke dni:

1.1.2017

 • Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace:

Jak z výše uvedeného vyplývá, v příloze žádosti o vydání závazného stanoviska podle ustanovení § 11 odst. 2 písm. b) zákona je nutné předložit rozptylovou studii a odborný posudek. Případy, na které se povinnost předložení těchto dokumentů nevztahuje, jsou specifikovány v ustanovení § 11 odst. 8 a 9 zákona.

Aktualizováno:

Krajský úřad Zlínského kraje © 2024

Cookie lišta

Nahoru