Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

CZ

cs

menu

Pro dopravní politiku a koncepce v oblasti dopravy je základním rozvojovým dokumentem Generel dopravy Zlínského kraje.
Generel dopravy je základní strategii dopravní politiky Zlínského kraje, která stanovuje hlavní směry rozvoje všech druhů dopravy v oblasti dopravní infrastruktury (tj. silniční, železniční, letecké, vodní a cyklistické), bezpečnosti dopravy, mobility (dopravní obslužnosti území) za podpory chytrých řešení v dopravě.
Generel dopravy Zlínského kraje podrobně rozpracovávají navazující Koncepce v sektoru dopravy:

První Návrh výhledové koncepce Generelu dopravy Zlínského kraje byl zpracován již v letech 2001 – 2004 a schválen Zastupitelstvem Zlínského kraje dne 23. 6. 2004 (číslo usnesení 656/Z24/04) jako výchozí a závazný dokument při pořizování územně plánovací dokumentace a územně plánovacích podkladů na území Zlínského kraje.

V letech 2009 – 2011 byla zpracována a dne 14. 12. 2011 (číslo usnesení 0625/Z18/11) schválena jeho aktualizace. Generel dopravy slouží jako podklad pro rozhodování orgánů Zlínského kraje a jako podklad pro strategická rozhodnutí, týkající se rozvoje Zlínského kraje v oblasti dopravy.

V letech 2020 – 2021 byla zpracována (za přispění fondů EU z OP zaměstnanost MPSV) aktualizace Generelu dopravy ZK, který je základním rozvojovým dokumentem pro dopravní politiku a koncepce v oblasti dopravy.
Vizí GDZK pro následující období do roku 2050 je „Dostupná, udržitelná a bezpečná mobilita." Dokument je strukturovaný do 3 základních Tematických prioritních oblastí: Infrastruktura, Služby a Informace. Tyto oblasti dále prostřednictvím strategických a specifických cílů rozpracovány do jednotlivých karet Opatření. Všechny cíle a jednotlivá opatření uvedená v dokumentu sledují tři horizontální průřezová témata: Bezpečnost dopravy a dopravních systémů, Omezování negativních vlivů na životní prostředí a na zdraví, Ekonomická udržitelnost financování oblasti dopravy.
Schválením Generelu dopravy Zlínského kraje Radou Zlínského kraje dne 23. 8. 2021 (číslo usnesení 0608/R21/21) deklaruje Zlínský kraj směr rozvoje dopravy v následujících 10 letech.

Aktualizováno:

Krajský úřad Zlínského kraje © 2024

Cookie lišta

Nahoru