Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

CZ

cs

menu

Název projektu:

Krajský akční plán rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje

Registrační číslo žádosti:

CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_0020000007

Operační program:

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Prioritní osa:

02.3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání

Období realizace:

1. 1. 2016 – 31. 12. 2021

Příjemce dotace:

Zlínský kraj

Celkový rozpočet:

20.660.855,- Kč

Financování:

OP Výzkum, vývoj a vzdělávání - 85 %, Státní rozpočet ČR – 10 %, Zlínský kraj - 5 %

Všeobecný cíl:

Krajský akční plán rozvoje vzdělávání pro území ZK (KAP) stanovuje priority a jednotlivé kroky nutné k osažení cílů vzdělávací politiky v území na základě potřebnosti, naléhavosti, přínosů, podloženosti reálnými daty a analýzami. KAP bude prioritně zaměřen na ty oblasti vzdělávání, které se přímo dotýkají regionálního trhu práce a inovací. Z pohledu školské soustavy jsou to zejména SŠ, VOŠ, organizace zájmového a neformálního vzdělávání. Vybrané oblasti budou podporovány i na úrovni MŠ a ZŠ.

Specifický cíl:

 • zavedení priorit vzdělávací politiky MŠMT a kraje do praxe škol,
 • systémovému zlepšení řízení škol a zvýšení kvality ve vzdělávání, orientace na kvalitu      vzdělávání,
 • začlenění dlouhodobého plánování jako nástroje ke kvalitnímu řízení škol,
 • vzdělávání vedení škol a zřizovatelů škol v oblasti akčního plánování,
 • sdílení zkušeností mezi vedením škol navzájem – toto vzdělávání probíhá v rámci      workshopů v aktivitách, které vykonává realizační tým, a jde o vzdělávání formou výměny dobrých zkušeností, příkladů dobré praxe,
 • dostupnosti kvalitního vzdělávání pro každého žáka,
 • rozvoj funkčních partnerství v území, která umožní/usnadní realizaci dalších      náročných intervencí v území (inkluze, podpora marginalizovaných skupin, kvalita vzdělávání),
 • spolupráce škol a trhu práce – propojení škol a dalších subjektů, které se následně      mohou zapojit jako partneři do realizace aktivit v projektech jednotlivých škol.

Stručný obsah: 

KAP pro území Zlínského kraje stanovuje priority a jednotlivé kroky nutné k dosažení cílů vzdělávací politiky v území na základě potřebnosti, naléhavosti, přínosů, podloženosti reálnými daty a analýzami. KAP bude prioritně zaměřen na ty oblasti vzdělávání, které se přímo dotýkají regionálního trhu práce a inovací. Tomuto zaměření odpovídá i výběr partnerů pro realizaci KAP a zaměření sběru dat. Z pohledu školské soustavy jsou to zejména střední a vyšší odborné školy, organizace zájmového a neformálního vzdělávání mládeže. Mezi těmito tématy je i oblast polytechnického vzdělávání, kariérového poradenství a podpory podnikavosti, tyto uvedené oblasti je důležité podporovat i v ZŠ, MŠ, neformálním a zájmovém vzdělávání. Doporučení z programového období 2007 - 2013 a doporučení EK směřují do oblasti nutné koncentrace podpory v novém programovém období.

S ohledem na výše uvedené, má KAP přispět k řešení problémů v oblasti vzdělávání jako: 

 • nástroj pro zlepšení řízení škol, hodnocení kvality a plánování strategických kroků vedoucích ke zvýšení kvality vzdělávací soustavy kraje i jednotlivých škol (od úrovně jednotlivých škol bez rozdílu zřizovatele, přes spolupráci s lokální, krajskou až po národní a evropskou úroveň),
 • nástroj podpory inkluze ve vzdělávání,
 • nástroj pro řízení/cílení intervencí/výzev z OP VVV, z IROP s tím, že v IROP je soulad s akčními plány rozvoje vzdělávání specifickým kritériem přijatelnosti.

Povinná témata:

 • Podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě (relevantní také pro oblast ZŠ, minoritně MŠ);
 • Podpora polytechnického vzdělávání (přírodovědné, technické a environmentální vzdělávání, včetně podpory STEM, a to pro MŠ i ZŠ – včetně potřeb infrastrukturních – relevantní pro ZŠ);
 • Podpora odborného vzdělávání včetně spolupráce škol a zaměstnavatelů;
 • Rozvoj kariérového poradenství (relevantní také pro ZŠ);
 • Rozvoj škol jako center dalšího profesního vzdělávání, centrum celoživotního vzdělávání;
 • Podpora inkluze;
 • Infrastruktura SŠ a VOŠ (oblast podpory přírodovědného a technického vzdělávání, podpora center odborného vzdělávání, podpora cizích jazyků, konektivity škol a digitálních kompetencí, sociální inkluze, celoživotního vzdělávání, zájmového a neformálního vzdělávání).

Témata nepovinná:

 • Rozvoj výuky cizích jazyků;
 • ICT kompetence;
 • Čtenářská a matematická gramotnost

Aktivity projektu: 

 • Příprava 1. KAP
 • Analýza potřeb v území
 • Analýza potřeb ve školách
 • Prioritizace potřeb na území kraje
 • Stanovení cílů rozvoje škol (ve spolupráci s odborným garantem MŠMT)
 • Tvorba 1. KAP
 • Schválení 1. KAP
 • Tvorba 2. KAP
 • Tematická setkávání a monitoring realizace KAP
 • Evaluace projektu
 • Řízení projektu
 • Spolupráce s Individuálními projekty systémovými (IPs), spolupráce s MŠMT)

Cílové skupiny projektu:

 • pedagogičtí pracovníci,
 • rodiče dětí a žáků,
 • zaměstnanci veřejné správy a zřizovatelů škol působící ve vzdělávací politice,
 • pracovníci organizací působících ve vzdělávání, výzkumu a poradenství,
 • pracovníci a dobrovolní pracovníci organizací působících v oblasti vzdělávání nebo asistenčních služeb a v oblasti neformálního a zájmového vzdělávání dětí a mládeže,
 • pracovníci popularizující vědu a kurikulární reformu,
 • vedoucí pracovníci škol a školských zařízení,
 • studenti VŠ (budoucí pedagogičtí pracovníci),
 • veřejnost.

Výstupy projektu: 

 • Počet pracovníků ve vzdělávání, kteří v praxi uplatňují nově získané poznatky a dovednosti, cílová hodnota: 50 osob
 • Počet platforem pro odborná tematická setkání, cílová hodnota: 5 platforem
 • Počet podpořených osob - pracovníci ve vzdělávání, cílová hodnota: 2300 osob
 • Počet podpořených spoluprací, cílová hodnota: 1 spolupráce
 • Počet regionálních systémů, cílová hodnota: 2 regionální systémy
 • Celkový počet účastníků, cílová hodnota: 100 osob

Kontaktní osoby: 

Aktualizováno:

Krajský úřad Zlínského kraje © 2024

Cookie lišta

Nahoru