Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

CZ

cs

menu

Od 6. 9. 2019 do 12. 9. 2019 do 24:00 bude otevřena webová aplikace KISSoS pro výzvu pro podávání rozvojových záměrů (dále jen „RZ“) pro rok 2020.

Definice Základní sítě, Dočasné sítě a Zásobníku naleznete v dokumentech níže.

Zlínský kraj vyhlašuje mimořádnou výzvu pro podání rozvojových záměrů pro rok 2020.

Tato mimořádná výzva je zaměřena na řešení konkrétních situací.

Mimořádná výzva je vyhlášena pouze pro rozvojové záměry reagující na změnu potřeb, které vznikly po vyhodnocení předložených rozvojových záměrů ve standardní výzvě pro rok 2020. Vyvolaná změna potřeb musí být v souladu s částí 8.2 a 8.4 Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro období 2020 – 2022.
Nejedná se o další prostředky poskytnuté z Dotace MPSV.

Podávání rozvojových záměrů je umožněno všem poskytovatelům.

Mimořádná výzva reaguje na změnu potřeb a to:

 • změny, které se vážou na posun v realizaci reformy psychiatrické péče (Centra duševního zdraví, mobilní týmy atd.)
 • změny související s procesem transformace pobytových služeb pro osoby se zdravotním postižením
 • změny související s procesem transformace pobytových služeb pro seniory
 • nalezení řešení pro vznik dosud nerealizovaných kapacit, jejich náhrad nebo zachování dle opatření v Akčním plánu 2020
 • Strategie CLLD MAS
 • Strategie pro sociální začleňování dle Úřadu vlády ČR
 • Změna potřeb související s řešením problematiky dluhového poradenství pro osoby ohrožené sociálním vyloučením v SO ORP Otrokovice a Zlín
 • Změny potřeb vyvolávající snížení kapacity sociální služby
 • Strategie IPRÚ Zlín
 • Změna potřeb související se zřízením pobytové služby komunitního typu

Termíny:

6.9.2019 – 12.9.2019 podávání Rozvojových záměrů pro rok 2020 do webové aplikace KISSoS.

13.9.2019 – 19.9.2019 vyjádření SO ORP k souladu s komunitním plánem

20.9.2019 – 26.9.2019 stanovisko obce o podpoře záměru

Upozornění:

Posuzován nebude Rozvojový záměr podaný subjektem, který:

 • platně nevznikl a nemá IČ
 • nemá pravomocnou registraci k poskytování sociální služby, jejíž rozvojový záměr podává a ani o registraci nepožádal s výjimkou subjektů, které nepodléhají povinnosti registrace.

Posuzován bude Rozvojový záměr podaný subjektem, který byl již v předchozím období poskytovatelem jakékoliv sociální služby. Výjimkou je podání Rozvojového záměru obcemi a Rozvojový záměr pro sociální službu druhu Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče dle § 52 zákona o sociálních službách.

Pokud si subjekt o registraci sociální služby požádal, pak je třeba doložit Žádost o registraci jako přílohu.

Zásobník je vždy pouze na rok.

Pokud poskytovatel ví, kdy bude ukončeno financování dané kapacity z Dočasné sítě a chce usilovat o vstup do Základní sítě, je třeba v dostatečném předstihu plánovat podání rozvojového záměru a dodržet standardní proces pro vstup do Základní sítě. Bez podání RZ není vstup z Dočasné sítě do Základní sítě možný.

Struktura RZ v KISSoSu pro 2020 zůstane velmi podobná.

Změny jsou tyto:

 • Pro rok 2020 je nově doplněno: popište nepříznivou sociální situaci osob, na kterou chcete svým záměrem reagovat a popište, jakým způsobem toho bude předkladatelem dosaženo a co se realizací záměru změní; důraz na fakta“
 • Byla upravena krajská prioritní témata
 • Bylo doplněno čestné prohlášení

Pokud bude RZ nasedat na priorizované potřeby číslem 1 a 2 napříč cílovými skupinami ze strany SO ORP, tak bude bodově výrazně zvýhodněn. Tedy můžete vidět, kterou potřebu vnímá území jako nejzásadnější. Hodnota 1 znamená nejvyšší prioritu a pak je postupováno dále. Definice potřeb i krajských témat pro rok 2020 dle cílových skupin jsou uveřejněny níže.

Při Rozvojovém záměru na novou službu či rozšíření kapacity je nezbytné komunikovat s SO ORP o rozvoji SSL a jejich financování již při podání Rozvojového záměru.

Pokud se bude jednat o transformaci, tedy změna pobytové služby s ústavním charakterem pro osoby s postižením na bydlení a podporu v běžném prostředí a i proces snižování kapacity či úplného opuštění pobytové služby, pak je povinnou přílohou potvrzení statutárního zástupce o tom, že započala příprava transformačního procesu, tvorba a zpracování transformačního plánu a že jsou zmapovány potřeby klientů (nemusí být schválen Transformační plán).

V případě transformací, je nutné podávat RZ dva, jeden RZ na snížení kapacity stávající služby, a druhý RZ např. na vznik nové služby. Do RZ pak vybrat typ RZ transformace s uvedením provazby na druhý RZ.

V případě, že poskytovatel nemá zájem již provozovat sociální službu v rozsahu (v kapacitě, kterou má uvedenou v Základní síti), podává si RZ  na snížení kapacity.

U rozvojových záměrů vyvolaných změnou potřeb klientů budou respektovány tyto principy:

Cílová skupina Senioři

 • lůžko Domova pro seniory za lůžko Domova se zvláštním režimem

U RZ vyvolaných změnou potřeb, je nutné popsat nepříznivou sociální situaci osob, na které je RZ mířen a směřován. Vede-li změna potřeb ke snížení kapacity služby zařazené již v Základní síti a vzniku služby nové, dosud nezařazené, je nutné podat RZ dva. Poskytovatel RZ musí uvést do RZ provazbu na druhý RZ.

Proces podávání RZ je popsán v dokumentu níže.

Informace k hodnocení Rozvojových záměrů pro síť 2020

V rámci pracovní skupiny odboru SOC KÚZK budou jednotlivé rozvojové záměry vyhodnocovány dle oblastí hodnocení.

Postup pro vstup do Základní sítě a Dočasné sítě

Základním předpokladem pro vstup do Základní sítě je podání rozvojového záměru.

Mimo výše uvedené předpoklady pro vstup do Základní sítě a Dočasné sítě může být realizováno výběrové řízení.

Oblasti hodnocení a max. počet bodů za oblast

Soulad záměru se strategickými dokumenty (systémové priority, výklad vybraných pojmů, předložení subjektem se zkušenostmi, splnění formálních náležitostí) – eliminační kritérium

Dostupnost (max. 30 bodů)

Zde je hodnocen soulad záměru s komunitními plány, a to jaká je dostupnost dané SSL tam, kam daná SSL míří

Potřebnost (max. 40 bodů)

Zde je hodnocena priorizace potřeb ze strany jednotlivých SO ORP, zda se jedná o specifickou cílovou skupinu a další bodové zvýhodnění získají záměry, které budou reagovat na potřeby 1-2 daného SO ORP přes všechny cílové skupiny.

Předpoklady kvality (max. 35 bodů)

Zde se hodnotí soulad se zákonnými předpoklady, zkušenosti předkladatele RZ s cílovou skupinou a zda záměr reaguje na potřeby klientů.

Připravenost/reálnost záměru (max. 40 bodů)

Zde se hodnotí technická připravenost, reálnost rozpočtu a bezbariérovost SSL a srozumitelnost záměru

Stanovisko obce (max. 20 bodů)

Stanovisko kraje (max. 20 bodů) - v případě, že Rozvojový záměr splňuje již cílový stav na fungování uvedených sociálních služeb popsaných v krajských prioritních tématech na období 2020-2022, bude hodnocen 20 body. V případě, že je Rozvojový záměr v souladu s krajskými prioritními tématy na období 2020-2022, ale fungování sociální služby dosud nenaplňuje požadovaný cílový stav, pak bude hodnocen 10 body.

Všechny předložené Rozvojové záměry, které projdou Eliminačním kritériem (tedy naplní soulad se strategickými dokumenty - systémové priority, výklad vybraných pojmů, předložení subjektem se zkušenostmi, splnění formálních náležitostí) budou hodnoceny. Po hodnocení RZ budou přiřazeny body dle získaného počtu bodů z hodnocení.

Pracovním skupinám SO ORP bude předložen výsledný přehled z hodnocení služeb, a to ve struktuře RZ, které byly z hodnocení vyřazeny s uvedením důvodu vyřazení a přehled RZ s počtem získaných bodů.

PS SO ORP (v rámci okresů) – práce těchto skupin bude pro jednotlivé okresy (VS, KM, Zl a UH). Snahou je práci v těchto skupinách koncipovat tak, aby bylo na zajištění potřeb na tomto území nahlíženo přes potřeby cílových skupin, a to při zohlednění dostupnosti služeb v daném území. Cílem této práce je dopracovat se tak k náhledu na pokrytí potřeb pro danou cílovou skupinu přes větší území. A lépe tak zajistit územní dostupnost služeb s maximálním využitím stávajících zdrojů sociálních služeb v síti.

Finální podoba Základní sítě, Dočasné sítě či Zásobníku, které jsou přílohami Akčního plánu pro daný rok, je předložena na jednání Týmu pro dohodu a následně finální podoba je předložena ke schválení do orgánů kraje (Rada ZK a Zastupitelstvo ZK).

Důležité informace k podávání Rozvojových záměrů pro rok 2020

terénních sociálních služeb je zásadní dobře vyplnit informace o obcích, kde bude daná sociální služba poskytována. Tyto údaje v případě podpory rozvojového záměru budou zdrojem pro rozsah Pověření k poskytování služby obecného hospodářského zájmu.

U rozvojového záměru, který se týká pobytových a ambulantních sociálních služeb je třeba zajistit vyjádření obce, kde je místo poskytování (sídlo zařízení) a obce SO ORP, do kterého toto místo poskytování (sídlo zařízení) spadá. U terénních sociálních služeb, které jsou celokrajské, doporučujeme zajistit především soulad obcí SO ORP a případně dalších se kterými poskytovatel sociální služby již dlouhodobě spolupracuje (není třeba volit všech 307 obcí Zlínského kraje).

Relevantní údaje v RZ mají být vztaženy pouze k požadované změně, tedy kapacity, finanční zajištění i podpora obce.

V části Kapacita sociální služby, kde uvádíte stávající a plánovanou kapacitu, je třeba uvést hodnotu původní dle Základní sítě 2019, resp. poslední aktualizace a případně doplnit komentářem.

Doplnění k definicím potřeb pro Osoby se zdravotním postižením – u definice potřeby č. 4. Potřeba sebeuplatnění, osamostatnění, pracovního uplatnění a sociálních kontaktů (vyjma osob s duševním onemocněním) je pod touto potřebou zařazena i asistence pro osoby se zdravotním postižením. Rovněž se sem řadí i zajištění úkonů péče, kontaktu a osamostatnění poskytovaných v ambulantních formách služeb.

Pokud podáváte RZ, kterým žádáte o více změn a jedna z nich má dopad na kapacitu (např. změnu kapacitu a území), pak vyberte typ RZ „rozšíření kapacity sociální služby nebo snížení kapacity“. Důvodem je vazba na hodnocení a správné zařazení v aplikaci KISSoS.

Při uvádění poskytování časového rozsahu poskytování sociální služby můžete přestávku uvést do poznámky.

U stanovování % u cílových skupin bude sledován součet 100% napříč cílovými skupinami.

Do části „Zdroj o potřebách, ze kterých vychází“ je třeba uvést i informaci, že i když služba nemá odmítnuté klienty, tak jejich informace o potřebě navýšení kapacit vychází z toho, že nemohou stávajícím klientům rozšířit poskytování služby, i když jsou o to požádáni, a to z kapacitních důvodů.

V části „Materiálně technické zabezpečení“ je třeba popsat aktuální stav nikoliv plánované kroky pro zajištění služby.

Je vhodné zkontrolovat, že jsou správně vloženy soubory dokumentů o podpoře obce/obcí a vše v jednom souboru za obec. Pokud nebude správně nahráno, nebude moct být bodově zohledněno.

Poskytovatelé nebudou samostatně informováni o zařazení/nezařazení sociální služby do Základní sítě. Základní síť, Zásobník a Dočasná síť budou zveřejněny na webových stránkách kraje po jednání Zastupitelstva Zlínského kraje.

Také bychom Vám rádi doporučili co nejdříve kontaktovat obce s představením Vašeho rozvojového záměru, kterého se bude podpora obce týkat.

Jako poslední považujeme za důležité uvést, abyste plánovali podání Rozvojového záměru i v případě, že připravuje své vlastní projekty nebo jste zapojeni (případně zvažujete zapojení) Vaší SSL do strategií Agentury pro sociální začleňování nebo strategií Komunitně vedeného místního rozvoje Místních Akčních Skupin apod. RZ je možné podat, i když nereaguje na priorizované potřeby ze strany SO ORP.

V případě dotazů k podávání rozvojových záměrů pro mimořádnou výzvu můžete kontaktovat Ing. Lenku Lokajovou Hnilovou, tel.: 577 043 337, email: lenka.lokajovahnilova@kr-zlinsky.cz nebo Mgr. Šárku Vrbkovou, tel.: 577 043 309, email: sarka.vrbkova@kr-zlinsky.cz a v případě technických dotazů ke KISSoSu Ing. Michaelu Zahálkovou (tel.: 577 043 339, email: michaela.zahalkova@kr-zlinsky.cz).

Aktualizováno:

Krajský úřad Zlínského kraje © 2024

Cookie lišta

Nahoru