Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

CZ

cs

menu

Od 12. 11. 2019 do 2. 12. 2019 bude otevřena aplikace KISSoS pro výzvu pro rozvojové záměry (dále jen „RZ“) pro rok 2021.

Definice Základní sítě, Dočasné sítě a Zásobníku naleznete ve Střednědobém plánu rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro období 2020 - 2022.

Harmonogram výzvy pro podávání RZ pro rok 2021:

Zpřístupnění webové aplikace KISSoS od 12. 11. 2019

Termíny podávání ze strany poskytovatelů ssl:

 

C – RZ pro opětovný vstup do Základní sítě beze změny

19. 11. 2019 – 26. 11. 2019

 

A – RZ, které nasedají na priorizaci potřeb a/nebo reagují na opatření

19. 11. 2019 – 2. 12. 2019

 

B – RZ, které nenasedají na priorizaci potřeb a nereagují na opatření, ale vysílají potřebu

19. 11. 2019 – 2. 12. 2019

 

3. 12. 2019 – 17. 12. 2019 vyjádření SO ORP k souladu s komunitním plánem pro typ RZ A a B

 

Upozornění:

Posuzován nebude RZ podaný subjektem, který:

  • platně nevznikl a nemá IČ
  • nemá pravomocnou registraci k poskytování sociální služby, jejíž RZ podává a ani o registraci nepožádal s výjimkou subjektů, které nepodléhají povinnosti registrace.

Posuzován bude RZ podaný subjektem, který byl již v předchozím období poskytovatelem jakékoliv sociální služby. Výjimkou je podání RZ obcemi a RZ pro sociální službu druhu Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče dle § 52 zákona o sociálních službách.

Hodnoceny tedy budou i RZ podané obcí a RZ pro sociální službu druhu Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče dle § 52 zákona o sociálních službách.

Pokud si subjekt o registraci sociální služby požádal, pak je třeba doložit Žádost o registraci jako přílohu.

Zásobník je vždy pouze na rok. Pokud je RZ nyní v Zásobníku na rok 2020, a poskytovatel má úmysl RZ stále realizovat, musí být RZ opět podán, případně mohou být upřesněny údaje v RZ, například o požadované kapacitě.

Pokud poskytovatel ví, kdy bude ukončeno financování dané kapacity z Dočasné sítě a chce usilovat o vstup do Základní sítě, je třeba v dostatečném předstihu plánovat podání RZ a dodržet standardní proces pro vstup do Základní sítě. Bez podání RZ není vstup z Dočasné sítě do Základní sítě možný.

RZ je také třeba podat, pokud poskytovatel sociální služby plánuje realizovat investiční projekt a bude potřeba vydat na tyto kapacity souhlasné stanovisko či úmysl pověřit. Podaný RZ bude posuzován v pracovních skupinách, v Týmu pro dohodu a v orgánech ZK. Kapacity požadované v RZ se mohou stát opatřením Akčního plánu pro daný rok.

Podávané RZ reagující na priorizaci potřeb za SO ORP, musí respektovat priorizaci potřeb za dané území, které priorizaci potřeby označilo. Tzn., že podaný RZ např. na rozšíření kapacity dané služby v určitém SO ORP, musí nasedat na priorizaci dané potřeby za dané území.

Priorizace potřeb za SO ORP viz.příloha

U RZ, které nasedají na priorizaci ZK, které jsou uvedeny níže, nejsou vymezeny žádným územím. Tzn.  RZ nasedající na priorizaci potřeb viz níže, nejsou omezeny žádným územím ZK, a nasedat na tuto priorizaci bude každý RZ řešící danou potřebu v jakékoli části ZK.

Priorizace potřeb za ZK:

Senioři:

      2. Odpočinek pro pečující osoby

      3. Setrvání a péče v domácím prostředí

Osoby se zdravotním postižením

  1. Podpora při sociálním začleňování osob s duševním onemocněním a potřebadostupného bydlení pro tyto osoby
  2. Zajištění celodenní péče pro osoby s duševním onemocněním, a to bez ohledu na věk
  3. Zajištění celodenní péče pro osoby s mentálním postižením, a to bez ohledu na věk
  4. Potřeba sebeuplatnění, osamostatnění, pracovního uplatnění a sociálních kontaktů
  5. Odpočinek pro pečující osoby
  6. Potřeby klientů v pobytových zařízeních, začlenění do běžné společnosti v souvislosti s transformací

Osoby ohrožené sociálním vyloučením

       5. Odborná rada a pomoc osobám ohroženým sociálním vyloučením

Doplnění k definicím potřeb pro Osoby se zdravotním postižením – u definice potřeby č. 4. Potřeba sebeuplatnění, osamostatnění, pracovního uplatnění a sociálních kontaktů (vyjma osob s duševním onemocněním).

Pod touto potřebou je zařazena i asistence pro osoby se zdravotním postižením. Rovněž se zde řadí i zajištění úkonů péče, kontaktu a osamostatnění poskytovaných v ambulantních formách služeb.

Pod tuto potřebu jsou rovněž zahrnuty potřeby osob s poruchou autistického spektra, které buď mají potřebu péče o svou osobu, potřebu osamostatnění a sociálních kontaktů během dne, neboť osoby blízké jsou /případně chtějí zůstat ekonomicky aktivní, anebo se jedná o osoby, které končí povinnou školní docházku a hledají možnosti, jak zabezpečit potřebu sebeuplatnění, osamostatnění, pracovního uplatnění a sociálních kontaktů.  Potřeby této cílové skupiny zde byly zařazeny záměrně, neboť svým obsahem více vystihují potřeby této cílové skupiny, a to i přesto, že se jedná o onemocnění, které je dle klasifikace světové zdravotnické organizace řazeno pod duševní poruchy.

Přístupy SO ORP při priorizaci pro tuto cílovou skupinu byly metodicky vedeny v souladu s tímto vyjádřením a bylo k nim přistupováno jednotně.

Doplnění k definicím potřeb pro Osoby ohrožené sociálním vyloučením – u definice potřeby č. 5. Odborná rada a pomoc osobám ohroženým sociálním vyloučením

Pod tuto potřebu ZK definoval nezajištěnou potřebu akutní odborné rady, která by dokázala reagovat na akutní krizovou situaci osob, které nedokáží svoji situaci zvládnout vlastními silami. Snahou je, aby zabezpečení této potřeby bylo dostupné pro jakoukoli cílovou skupinu, která se nachází v krizové situaci. V současné době je tato potřeba zajištěna v rámci Zlínského kraje pouze pro cílovou skupinu rodin s dětmi.

Seznam opatření z Akčního plánu pro rok 2020:

OPATŘENÍ 2.1.6          Zajistit dostatečnou kapacitu pobytových sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením umožňující zůstat pečujícím osobám ekonomicky aktivní.

Zachování kapacity 10 lůžek druhu sociální služby Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče v SO ORP Zlín

OPATŘENÍ 2.1.7          Zajistit dostatečnou kapacitu ambulantních sociálních služeb

Zachování kapacity 4 lůžek druhu sociální služby Noclehárny v SO ORP Kroměříž

OPATŘENÍ 2.4.2          Zachování počtu 23 lůžek pobytových služeb pro seniory v ORP Uherský Brod (víceletá realizace)

Zachování 23 lůžek pobytových služeb pro seniory v SO ORP Uherský Brod.

OPATŘENÍ 2.4.4          Zachování kapacity pobytových služeb pro seniory komunitního typu ve SO ORP Holešov (víceletá realizace)

Zachování kapacity 2 lůžek pobytových služeb pro seniory komunitního typu.

OPATŘENÍ 2.4.5          Podpora záměru vzniku kapacit pobytových služeb pro seniory komunitního typu ve Valašské Polance - v SO ORP Vsetín (víceletá realizace)

Náhrada lůžek za zrušení Podlesí – podpořený investiční záměr vzniku 20 lůžek pobytové sociální služby (náhrada kapacit utlumeného Domova pro seniory Podlesí) + 5 lůžek pobytové odlehčovací služby + 5,00 úvazků v druhu sociální služby Denní stacionář

OPATŘENÍ 2.4.6          Zachování počtu 15 lůžek pobytových služeb pro seniory v ORP Uherské Hradiště (víceletá realizace)

 

Konkrétní postup pro vyplnění jednotlivých typů RZ je součástí návodu ve webové aplikaci KISSoS, www.kissos.cz a odkaz je zde.

Vyplňujte pouze barevně označené části RZ dle typu RZ A / B / C – možnost editace všech polí bez ohledu na typ RZ.

Plné hodnocení bude u RZ, které:

-          nasedají na priorizace SO ORP, resp. priorizaci 1-3

-          nasedají na priorizaci ZK

-          reagují na opatření (známe-li poskytovatele – nepodávají RZ, není-li znám poskytovatel, je nutné podat RZ

-          (popř. RZ, které nejsou nákladem pro Základní síť)

Pouze ty RZ, které budou plně hodnoceny, mohou být podpořeny do max. absorpční kapacity 14, 281 mil. Kč za všechny zdroje krytí nákladů.

V případě, že dojde k poklesu předpokládaných zdrojů od jednotlivých donátorů a byla by tím ohrožena finanční udržitelnost Základní sítě, pak nebude možné podpořit rozvoj kapacit sociálních služeb a využít plně absorpční kapacity Základní sítě.

Definice potřeb i krajských témat pro rok 2021 dle cílových skupin jsou uveřejněny níže.

Pokud se bude jednat o transformaci, tedy změna pobytové služby s ústavním charakterem pro osoby s postižením na bydlení a podporu v běžném prostředí a i proces snižování kapacity či úplného opuštění pobytové služby, pak je povinnou přílohou potvrzení statutárního zástupce o tom, že započala příprava transformačního procesu, tvorba a zpracování transformačního plánu a že jsou zmapovány potřeby klientů (nemusí být schválen Transformační plán).

Poskytovatel sociální služby, který má sociální službu zařazenou v Základní sítí sociálních služeb, pak podá na každou sociální službu (každé ID) RZ typu C dle informací v Základní síti.

Příklady dalších typů RZ:

-          V případě transformací (transformace dle krajské priorizace), je nutné podávat 2 RZ typu A, a to 1 RZ na snížení kapacity stávající sociální služby, a 2 RZ např. na vznik nové sociální služby.

-          Pokud RZ nemá finanční dopad na Základní síť (např. pouze územní dopad) pak typ A, aby mohl být plně hodnocen.

-          V případě, že poskytovatel nemá zájem již provozovat sociální službu v rozsahu (v kapacitě, kterou má uvedenou v Základní síti), podává si RZ  na snížení kapacity typ A.

-          U RZ vyvolaných změnou potřeb, je nutné popsat nepříznivou sociální situaci osob, na které je RZ mířen a směřován. Vede-li změna potřeb ke snížení kapacity sociální služby zařazené již v Základní síti a vzniku služby nové, dosud nezařazené, je nutné podat RZ dva. Poskytovatel RZ musí uvést do RZ provazbu na druhý RZ. Bude se jednat o typ A (reakce na priorizované potřeby nebo opatření) nebo typ B (nenasedá na priorizované potřeby nebo opatření).

U RZ vyvolaných změnou potřeb klientů budou respektovány tyto principy:

Cílová skupina Senioři

  • lůžko Domova pro seniory za lůžko Domova se zvláštním režimem

Při RZ na novou službu či rozšíření kapacity je nezbytné komunikovat s SO ORP o rozvoji SSL a jejich financování již při podání RZ. Zajištění vícezdrojového financování je zásadní pro možnost zařazení do Základní sítě.

Proces podávání RZ je popsán v dokumentu níže.

Informace k hodnocení RZ pro síť 2021

V rámci pracovní skupiny odboru SOC KÚZK budou jednotlivé RZ vyhodnocovány dle oblastí hodnocení.

Postup pro vstup do Základní sítě a Dočasné sítě

Základním předpokladem pro vstup do Základní sítě je podání RZ.

Mimo výše uvedené předpoklady pro vstup do Základní sítě a Dočasné sítě může být realizováno výběrové řízení.

Oblasti hodnocení a max. počet bodů za oblast 

Základní hodnocení, tedy oblast, která bude hodnocena vždy, je Soulad RZ se strategickými dokumenty. Tedy část, která bude hodnocena vždy.

Soulad záměru se strategickými dokumenty (systémové priority, výklad pojmů, předložení subjektem se zkušenostmi, splnění formálních náležitostí) – eliminační kritérium, základní hodnocení

Plné hodnocení

RZ poskytovatele je hodnocen v následujících oblastech:

-          Soulad RZ se strategickými dokumenty (systémové priority, výklad pojmů, předložení subjektem se zkušenostmi, splnění formálních náležitostí – eliminační kritérium)

-          Dostupnost (max. 30 bodů) – zde bude hodnocen soulad RZ s komunitními plány, a to jaká je dostupnost dané ssl tam, kam daná ssl míří

-          Potřebnost (max. 40 bodů) – Zde bude hodnoceno, zda RZ řeší potřeby specifické CS a to na základě jakých zdrojů reaguje na potřeby klientů (stávajících či potenciálních)

-          Předpoklady kvality (max. 35 bodů) – zde bude hodnocen soulad se zákonnými předpoklady, zkušenosti předkladatele RZ s cílovou skupinou

-          Připravenost/reálnost RZ (max. 40 bodů) – zde bude hodnocena technická připravenost, reálnost rozpočtu, bezbariérovost ssl a srozumitelnost obsahu RZ

Hodnocení jednotlivých typů RZ může být rozloženo v čase.

Všechny předložené RZ typu B, které projdou Eliminačním kritériem (tedy naplní soulad se strategickými dokumenty - systémové priority, výklad pojmů, předložení subjektem se zkušenostmi, splnění formálních náležitostí) budou zařazeny do Zásobníku RZ pro rok 2021.

Předložené RZ typu A, které projdou Eliminačním kritériem (tedy naplní soulad se strategickými dokumenty - systémové priority, výklad pojmů, předložení subjektem se zkušenostmi, splnění formálních náležitostí) budou plně hodnoceny.

Po hodnocení RZ budou přiřazeny body dle získaného počtu bodů z hodnocení. Pokud nebude RZ typu A zařazen do základní sítě, bude zařazen do Zásobníku RZ pro rok 2021 případně do Dočasné sítě.

Stanovisko kraje – jedná se o pohled na celokrajskou síť jako celek sociálních služeb pro Zlínský kraj

Pracovním skupinám SO ORP bude předložen výsledný přehled z hodnocení sociálních služeb, a to ve struktuře RZ, které byly z hodnocení vyřazeny s uvedením důvodu vyřazení a přehled RZ s počtem získaných bodů.

Nedosažení určitého počtu bodů není důvodem pro vyřazení RZ či jeho  nepodporu.

Finální podoba Základní sítě, Dočasné sítě či Zásobníku, které jsou přílohami Akčního plánu pro daný rok, je předložena na jednání Týmu pro dohodu a následně finální podoba je předložena ke schválení do orgánů kraje (Rada ZK a Zastupitelstvo ZK).

Poskytovatelé nebudou samostatně informováni o zařazení/nezařazení sociální služby do Základní sítě. Základní síť, Zásobník a Dočasná síť budou zveřejněny na webových stránkách kraje po jednání Zastupitelstva Zlínského kraje.

Také bychom Vám rádi doporučili co nejdříve kontaktovat obce s představením Vašeho RZ, kterého se bude podpora obce týkat.

Jako poslední považujeme za důležité uvést, abyste plánovali podání RZ i v případě, že připravujete své vlastní projekty nebo jste zapojeni (případně zvažujete zapojení) Vaší SSL do strategií Agentury pro sociální začleňování nebo strategií Komunitně vedeného místního rozvoje Místních Akčních Skupin apod. RZ je možné podat i když nereaguje na priorizované potřeby ze strany SO ORP.

V případě dotazů k podávání RZ doporučujeme zasílat dotazy PÍSEMNOU FORMOU a můžete kontaktovat Ing. Lenku Lokajovou Hnilovou, tel.: 577 043 337, email: lenka.lokajovahnilova@kr-zlinsky.cz nebo Mgr. Šárku Vrbkovou, tel.: 577 043 309, email: sarka.vrbkova@kr-zlinsky.cz a v případě technických dotazů ke KISSoSu Ing. Michaelu Zahálkovou (tel.: 577 043 339, email: michaela.zahalkova@kr-zlinsky.cz).

Aktualizováno:

Krajský úřad Zlínského kraje © 2024

Cookie lišta

Nahoru