Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

CZ

cs

menu

OHROŽENÉ DĚTI A MLÁDEŽ VE ZLÍNSKÉM KRAJI II

 

Registrační číslo projektu:

CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0006502

Program:

Operační program Zaměstnanost (OPZ)

Prioritní osa:

03.2 – Sociální začleňování a boj s chudobou

Investiční priorita:

03.2.63 – Zlepšování přístupu k dostupným, udržitelným a vysoce kvalitním službám, včetně zdravotnictví a sociálních služeb obecného zájmu

Období realizace:

6/2017 – 5/2020

Celkový rozpočet:

41.934.473,28 Kč

Cíle projektu:

Hlavním cílem projektu je realizace již připravených a schválených transformačních plánů a samotná transformace zařízení ve Zlínském kraji tak, aby byla minimalizována ústavní péče pro děti a došlo k rozvoji potřebných, zejména terénních a ambulantních služeb pro ohrožené rodiny a děti ve Zlínském kraji. Cílem projektu je také vzdělávání pracovníků působících ve službách pro rodiny s dětmi včetně workshopů a seminářů se zahraniční účastí a personální a metodologické zajištění služeb.

Specifické cíle projektu:

 • Vznik 5 nových druhů sociálních služeb, které budou vznikat v období 1. 6. 2017 – 1. 10. 2018.
 • Zajištění materiálního zabezpečení a provozních nákladů pro nové služby prostřednictvím vyrovnávací platby.
 • Realizace odborného vzdělávání pro celkem 56 pracovníků služeb pro rodiny s dětmi prostřednictvím kurzů, externích konzultací, workshopů, seminářů, kazuistických seminářů a supervizí s cílem zlepšení kvality těchto služeb a prohlubování interdisciplinární spolupráce, a to po celou dobu realizace projektu. Vzdělávací aktivity budou zaměřeny na odstraňování dopadů institucionalizace na uživatele pobytových sociálních služeb a podporu sociálního začleňování ohrožených rodin a dětí.
 • Zapojení odborné veřejnosti do procesu transformace s cílem předcházení umísťování dětí do institucionální péče, a to především prostřednictvím workshopů a kazuistických seminářů.

 Cílové skupiny:

 • Osoby sociálně vyloučené a osoby sociálním vyloučením ohrožené
 • Poskytovatelé a zadavatelé sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších služeb na podporu sociálního začleňování
 • Sociální pracovníci
 • Pracovníci v sociálních službách
 • Zaměstnanci veřejné správy, kteří se věnují sociální, rodinné nebo zdravotní problematice

Aktivity projektu: 

Klíčová aktivita č. 1 – Zahájení nových sociálních služeb a jejich provozní a materiálové zabezpečení

Ve Zlínském kraji je realizován transformační proces, který reaguje na změny ve společnosti, změny v přístupu k ohroženým dětem a změny v legislativě. Jedná se o systém podpory přirozeného rodinného prostředí a další prevenci umísťování dětí do zařízení.

Bude se jednat především o náklady na financování sociálních služeb, které jsou plánovány v transformačních plánech a budou vznikat průběžně, nejdříve od 1. 6. 2017.

Financování bude kalkulováno formou vyrovnávací platby, její výše bude stanovena dle rozpočtů pro jednotlivé služby z Transformačních plánů, které byly schváleny Radou Zlínského kraje dne 23. 5. 2016, také jsou zohledněny náklady na materiální zabezpečení nové služby. 

Klíčová aktivita č. 2 – Vzdělávání pracovníků působících ve službách pro rodiny s dětmi včetně workshopů a seminářů se zahraniční účastí a personální a metodologické zajištění služeb

Tato aktivita je zaměřena na podporu profesního růstu zejména zaměstnanců obou zařízení a poskytnutí jim podpory v zájmu profesionálního a kvalitního poskytování sociálních služeb.

Vzdělávací aktivity budou realizovány především pro:

 • Pracovníky nových sociálních služeb (z. č.108/2016 Sb.)
 • Pracovníky ZDVOP, což jsou pracovníci sociálně-právní ochrany dětí (z. č. 359/1999 Sb.)
 • Zaměstnance veřejné správy, kteří se věnují sociální, rodinné a zdravotní problematice 

Proběhl první kazuistický seminář. Podrobnosti zde.

Ve dnech 2. - 4. 5. 2018 proběhl první interdisciplinární seminář a workshop. Podrobnosti zde.

Ve dnech 13. - 15. 2. 2019 proběhl druhý interdisciplinární seminář a workshop.

V listopadu 2019 proběhl třetí interdisciplinární seminář a na něj navazující workshopy. Seminář na téma Komunita jako místo podpory pro ohrožené rodiny se konal dne 6. 11. 2019 ve Zlíně, 7. 11. 2019 workshop v Bystřici pod Hostýnem a 8. 11. 2019 workshop ve Valašských Kloboukách. Hlavními hosty semináře a workshopů byli Katrín Pórdís Jacobsen, odbornice na problematiku systému péče o děti s handicapem na Islandu a Jaap Bruijn, odborník v oboru sociální práce v Nizozemí. Interdisciplinárního semináře se zúčastnilo přes 100 odborníků - zástupci obcí, organizací a institucí podílejících se na péči o děti a mládež, o rodiny s dětmi. Interdisciplinární workshopy byly určeny pro 20 účastníků z místní komunity v dané oblasti. Jednotlivé prezentace naleznete níže, v dokumentech ke stažení.

Klíčová aktivita č. 3 – Evaluace

Cílem této aktivity bude vyhodnocení realizace projektu, jeho výstupů a krátkodobých dopadů. Bude vytvořen úvodní evaluační protokol, průběžný protokol a závěrečná evaluační zpráva, která bude obsahovat manažerské shrnutí, hlavní závěry, doporučení, podrobnější zhodnocení procesu evaluace, dosažených výsledků a evaluaci hodnotících kritérií. Realizace evaluace bude probíhat průběžně po celou dobu realizace projektu.

Cílem evaluace bude sledování a hodnocení průběhu projektu s důrazem na pomoc při jeho realizaci. Na základě tohoto hodnocení bude úkolem evaluace, v případě identifikované potřeby, přinášet včasná upozornění na úpravu procesů projektu nebo vhodná doporučení.

V průběhu evaluace bude hodnocena kvantita i kvalita – pro evaluaci každé služby bude v návaznosti na místní šetření vyhotoven protokol, jehož součástí budou i doporučení pro případné úpravy v řízení transformace.

Kontaktní osoby:

Mgr. Tereza Změlíková – projektový manažer

tel. 577 043 832, e-mail: tereza.zmelikova@kr-zlinsky.cz

Ing. Zuzana Říhová – finanční manažer 

tel. 577 043 886, e-mail: zuzana.rihova@kr-zlinsky.cz

Aktualizováno:

Krajský úřad Zlínského kraje © 2024

Cookie lišta

Nahoru