Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

CZ

cs

menu

 • Základní informace k dané životní situaci, předmětu žádosti apod.

Dle § 21 odst. 2 zákona č. 541/2021Sb., o odpadech (dále jen zákon o odpadech) lze zařízení určené pronakládání s odpady provozovat pouze na základě rozhodnutí orgánu kraje, vydaného v přenesené působnosti

 • Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
 • investor stavby zařízení na území Zlínského kraje
 • právnická osoba, která je provozovatelem zařízení na území Zlínského kraje
 • fyzická osoba oprávněná k podnikání, která je provozovatelem zařízení na území Zlínského kraje
 • Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

Podmínky:

 • zařízení musí být provozováno na území Zlínského kraje

Postup:

 • zpracovat žádost o souhlas k provozu zařízení, včetně provozního řádu a návrhu provozního deníku (viz příloha č. 3 zákona o odpadech)
 • žádost zaslat poštou, elektronicky nebo osobně podat na Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství
 • pokud bude žadatel vyzván k doplnění, tak doplnit žádost o požadované skutečnosti
 • Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Na základě písemné žádosti provozovatele nebo investora. Žádost je možné podat osobně nebo zaslat poštou.

 • Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit?

Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín

 • Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit?

Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín

Ing. Miriam Kubišová, tel. 577 043 382; e-mail: miriam.kubisova@zlinskykraj.cz

(vedoucí oddělení)

Bc. Miroslava Švecová, tel. 577 043 381; e-mail: miroslava.svecova@zlinskykraj.cz

(ORP Kroměříž, Holešov, Bystřice pod Hostýnem, )

Bc. Magda Němečková, tel. 577 043 363; e-mail:  magda.nemeckova@zlinskykraj.cz

(ORP Vsetín, Valašské Meziříčí, Rožnov pod Radhoštěm)

Ing. Jana Kukučková, tel. 577 043 354; e-mail: jana.kukuckova@zlinskykraj.cz

(ORP Uherské Hradiště, Uherský Brod)

Bc. Milan Pekárek, tel. 577 043 360; e-mail: milan.pekarek@zlinskykraj.cz

Úřední hodiny: pondělí a středa od 8:00 h do 17:00 h, úterý a čtvrtek od 8:00 h do 14:00 h, pátek od 8:00 h do 13:00 h.

 • Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Žádost obsahující náležitosti uvedené v příloze č. 3 zákona o odpadech

 • Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Speciální formuláře nejsou.

 • Jaké jsou v této životní situaci správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit?

Správní poplatek 500,- Kč je možné uhradit v hotovosti na pokladně Krajského úřadu Zlínského kraje (13. etáž, dv. č. 1331) nebo složenkou, případně bankovním převodem na účet č. 2786182/0800, variabilní symbol: 136130, specifický symbol 6010200000.

 • Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Žádosti se vyřizují průběžně dle pořadí, v jakém byly zaregistrovány, tj. dle data podání žádosti ve lhůtách dle § 71 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění zákona č. 413/2005 Sb. (zpravidla do 30 dnů, ve složitých případech do 60 dnů).

 • Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu:

Dle § 22 odst. 2 zákona o odpadech je účastníkem řízení o vydání souhlasu k provozování zařízení ke skladování, sběru, úpravě, využití odstranění odpadů a s jeho provozním řádem obec, na jejímž území má být zařízení provozováno.

 • Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

Další činnosti nejsou po žadateli požadovány

 • Podle kterého právního předpisu se postupuje:

zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech

zákon č. 500/2004 Sb., správní řád

 • Jaké jsou související předpisy:

k zákonu č. 542/2020 Sb.,o odpadech prozatím nejsou prováděcí předpisy

 • Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

Proti vydanému rozhodnutí se lze ve lhůtě 15 dnů odvolat podle ustanovení § 81 odst. 1 a § 83 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, k Ministerstvu životního prostředí ČR podáním u Krajského úřadu Zlínského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství.

 • Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:
 • 500 000 Kč, jde-li o přestupek podle § 119 odstavce 1 písm. g) zákona o odpadech 
 • 1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle § 119 odstavce 1 písm. c) bodu 1 nebo 2, písm. d) až f), h) až j) nebo m) až s) nebo odstavce 2 písm. l) nebo r) zákona o odpadech,
 • 10 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle § 119 odstavce 1 písm. a), b), písm. c) bodu 3, písm. k), l), t) nebo u) nebo odstavce 2 písm. a) až k), m), n), p), q), s) až v) zákona o odpadech, 
 • 25 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle § 119 odstavce 1 písm. c) bodu 4 nebo 5 nebo odstavce 2 písm. o) zákona o odpadech.

Pokuta do výše 10.000.000,- Kč uloží inspekce fyzické osobě oprávněné k podnikání nebo právnické osobě, která provozuje zařízení ke sběru, výkupu, využívání nebo odstraňování odpadů bez souhlasu místně příslušného krajského úřadu nebo v rozporu s ním

 • Nejčastější dotazy veřejnosti na toto téma a odpovědi na ně:

Jaké náležitosti má mít žádost?

viz bod Jaké doklady a informace musíte mít s sebou

 • Související informace z pohledu resortu a daného území, umožňující se seznámit se širším kontextem řešené životní situace, běžnými lhůtami vyřízení apod., odkud jsou čerpány potřebné finanční zdroje atd.
 • Plán odpadového hospodářství ČR
 • Plán odpadového hospodářství Zlínského kraje
 • Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě, a to:

Nejsou známy

 • Za správnost návodu odpovídá útvar:

Odbor životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Zlínského kraje

 • Za správnost návodu odpovídá:

Ing. Miriam Kubišová

 • Návod je zpracován podle právního stavu ke dni:

1.1.2021

 • Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost:

23.11. 2022

 • Datum konce platnosti návodu:

Není znám

Aktualizováno:

Krajský úřad Zlínského kraje © 2024

Cookie lišta

Nahoru