Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

CZ

cs

menu

 

1) Program pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2024 (schváleno Radou Zlínského kraje dne 25.09. 2023, č. usnesení 0849/R25/23), Dodatek č. 1 k Programu pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2024 (schváleno Radou Zlínského kraje dne 5. 2. 2024, č. usnesení 0083/R03/24), Program pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2024 vč. Dodatku č. 1

2)  Výzva k podání Žádostí poskytovatelů sociálních služeb o finanční podporu z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2024 (schváleno Radou Zlínského kraje dne 25.09. 2023, č. usnesení 0849/R25/23) 

3) Významné změny Programu pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2024 oproti roku 2023

4) Na základě žádosti Zlínského kraje Ministerstvo práce a sociálních věcí rozhodlo, dne 25. 1. 2024 ROZHODNUTÍM č. 1 o poskytnutí dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu na rok 2024 (dále jen „Rozhodnutí MPSV“), o poskytnutí dotace Zlínskému kraji na plnění povinností kraje a Hlavního města Prahy uvedených v § 95 písm. g) a h) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi u jednotlivých druhů sociálních služeb (jejich výčet a charakteristiky jsou uvedeny v části třetí, hlavě I, díle 2 až 4 zákona o sociálních službách).

Přidělené veřejné finanční prostředky Zlínský kraj poskytuje jako kompenzaci za výkon služeb obecného hospodářského zájmu dle Rozhodnutí Komise 2012/21/EU, které stanoví podmínky, za jejichž splnění je vyrovnávací platba považována za veřejnou podporu slučitelnou s vnitřním trhem.

Veřejné finanční prostředky přidělené Zlínskému kraji byly rozděleny v souladu s „Podmínkami pro stanovení vyrovnávací platby a finanční podpory sociálních služeb ve Zlínském kraji“, v platném znění a „Programem pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2024“, v platném znění.

Výši finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2024 pro jednotlivé pověřené poskytovatele a jimi poskytované sociální služby schválilo Zastupitelstvo Zlínského kraje:

  • dne 4. 3. 2024, usnesením č. 0696/Z22/24, tj. finanční podpora v rámci „Výzvy k podání Žádostí poskytovatelů sociálních služeb o finanční podporu z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2024“

V níže uvedeném dokumentu jsou zpracovány „Výsledky rozdělení finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2024“

5) Shrnutí významných rozdílů ve Smlouvách a Rozhodnutích v Programu k zajištění dostupnosti pro rok 2024 oproti roku 2023

 

 

 

Aktualizováno:

Krajský úřad Zlínského kraje © 2024

Cookie lišta

Nahoru