Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

CZ

cs

menu

REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ.07.02.01/00/22_003/0000147

 

Regionální stálá konference je platformou pro koordinaci a plánování integrovaných nástrojů, implementaci územní dimenze a spolupráci mezi významnými regionálními aktéry v tématech souvisejících s využitím fondů EU.

Úkolem RSK je:

• koordinace přípravy a realizace územní dimenze (využití ESI fondů) v územním obvodu příslušného kraje

• sledování a podpora absorpční kapacity regionu (tj. schopnosti využít prostředky EU), iniciace doporučení k zacílení dotačních programů a jejich výzev (zejména ve vztahu k ESI fondům)
• koordinace zpracování Regionálního akčního plánu (RAP) pro území Zlínského kraje
• přispívání k naplňování cílů Strategie regionálního rozvoje ČR
• iniciace sběru informací a dat o vývoji v území a dopadech realizovaných projektů
• komunikace mezi aktéry rozvoje území a s řídícími a zprostředkujícími orgány operačních programů
• přenos požadavků a potřeb regionu na národní úroveň, zejména Národní stálé konference (NSK) a jejich komor 

Regionální stálá konference ve Zlínském kraji (RSK ZK) je dobrovolným uskupením partnerů, kteří se podílejí na rozvojových aktivitách. Je založena a řízena na principu partnerství a účastní se jí zástupci veřejné správy, hospodářských a sociálních partnerů. Zapojeny jsou i subjekty reprezentující občanskou společnost. Její role spočívá v plánování, koordinaci a iniciaci podpory rozvojových projektů, její aktivity jsou dále zaměřeny rovněž k tématům komunikace, vyhodnocování a propagace využití prostředků EU ve Zlínském kraji.

RSK ZK byla ustavena k 8. 12. 2014 na základě schváleného Národního dokumentu k územní dimenzi a rozhodnutí ministryně pro místní rozvoj, kterým byl schválen Statut a Jednací řád RSK.

Aktivity RSK ZK jsou od ledna 2016 plně hrazeny z prostředků Operačního programu Technická pomoc (dále jen OPTP) v rámci dvouletých projektů, které na sebe plynule navazují.

 

 

 

Kontakty

Krajský úřad Zlínského kraje
Odbor strategického rozvoje kraje

Sekretariát Regionální stálé konference
Třída Tomáše Bati 21, 760 01 Zlín
15. patro. dveře č. 1515

rsk@kr-zlinsky.cz

Bc. Dominik Dvořáček +420 577 043 408
Bc. Dagmar Valeriánová +420 577 043 428

 

Aktualizováno:

Krajský úřad Zlínského kraje © 2024

Cookie lišta

Nahoru