Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

CZ

cs

menu

OZNÁMENÍ ZMĚN - § 82 odst. 1 zákona

Poskytovatel sociálních služeb je povinen písemně oznámit registrujícímu orgánu změny týkající se údajů obsažených v žádosti o registraci a v dokladech předkládaných s touto žádostí podle § 79 odst. 5, s výjimkou údajů, které jsou náležitostí rozhodnutí o registraci podle § 81 odst. 2, a s výjimkou údaje podle § 79 odst. 5 písm. d) bodu 8 – (plán finančního zajištění sociálních služeb).

Poskytovatel sociálních služeb je povinen tyto změny oznámit do 15. dne kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém změny nastaly, a doložit tyto změny příslušnými doklady. 

Neoznámení změny údajů podle § 81 odst. 1  zákona ve stanovené lhůtě je přestupek dle 107 odst. 2 písm. l) zákona, za který lze uložit pokutu do výše 10.000 Kč dle § 107 odst. 5 písm. a) zákona.

K provádění změn lze využít vzory formulářů, které jsou uvedeny níže.

OZNÁMENÍ O ZMĚNÁCH ÚDAJŮ, KTERÉ JSOU NÁLEŽITOSTÍ ROZHODNUTÍ O REGISTRACI - § 82 odst. 2 zákona

V případě, že se změny týkají údajů obsažených v již vydaném rozhodnutí o registraci (podle § 81 odst. 2 zákona), vydá registrující orgán rozhodnutí o změně registrace, a to na základě písemné žádosti poskytovatele sociálních služeb obsahující údaje, kterých se změny týkají, doložené příslušnými doklady.

Poskytování sociální služby v souladu s těmito změnami je možné nejdříve ode dne nabytí právní moci rozhodnutí.

K žádosti o změnu registrace (není předepsaný formulář, lze využít vzory formulářů, které jsou uvedeny níže) žadatel doloží vyplněný tiskopis Údaje o registrované sociální službě https://www.mpsv.cz/web/cz/-/udaje-o-registrovane-socialni-sluzbe#obsah) a dále doloží doklady a podklady, které se oproti původnímu rozhodnutí o registraci mění.

Jedná se o změnu:

- názvu poskytovatele

- adresy sídla poskytovatele

- statutárního orgánu poskytovatele

- názvu a místa zařízení nebo místa poskytování sociální služby 

- kapacity

- okruhu osob, tj. cílové skupiny nebo věkové struktury okruhu osob, pro které je sociální služba určena

- změnu dne započetí poskytování sociální služby. Den započetí poskytování sociální služby je možno posunout maximálně o 6 měsíců od právní moci rozhodnutí o registraci – poté pozbývá platnosti.

 

Poskytování sociální služby v souladu s těmito změnami je možné nejdříve ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o změně registrace.

Aktualizováno:

Krajský úřad Zlínského kraje © 2024

Cookie lišta

Nahoru