Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

CZ

cs

menu

Poznámka: Nadpisy jednotlivých dokumentů níže jsou interaktivní a přesměrují Vás na podrobnější odkaz k dané koncepci.

ODBOR STRATEGICKÉHO ROZVOJE KRAJE

Hodnocení potenciálu cestovního ruchu a jeho využití ve Zlínském kraji
ODBOR STRATEGICKÉHO ROZVOJE: 

Koncepce rozvoje cestovního ruchu Zlínského kraje na období 2020 - 2030
ODBOR STRATEGICKÉHO ROZVOJE: Dokument schválen Zastupitelstvem Zlínského kraje dne 10.2.2020. č. usnesení 0777/Z25/20.

Koncepce rozvoje cyklistiky na území Zlínského kraje
ODBOR STRATEGICKÉHO ROZVOJE: Dokument schválen Zastupitelstvem Zlínského kraje 11.12.2023, č. usnesení: 0670/Z21/23, platnost dokumentu do roku 2030.

Krajský akční plán rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje III
ODBOR STRATEGICKÉHO ROZVOJE KRAJE: Dokument schválen MŠMT dne 17.3.2023, platnost dokumentu do roku 2025 .

Regionální inovační strategie Zlínského kraje
ODBOR STRATEGICKÉHO ROZVOJE: Aktualizované znění dokumentu RIS včetně dvouletého Akčního plánu na období let 2019-20 schváleno Radou Zlínského kraje 27.5.2019, č. usnesení: 0384/R13/19, krajská příloha Národní RIS3 strategie za Zlínský kraj do roku 2030 (RIS ZK) schválena Zastupitelstvem Zlínského kraje dne 29.6.2020, č. usnesení: 0850/Z27/20.

Aktualizace Strategie rozvoje venkova ve Zlínském kraji do roku 2030
ODBOR STRATEGICKÉHO ROZVOJE: Dokument schválen Radou Zlínského kraje 6.12.2021, č. usnesení 0964/R30/21 , platnost dokumentu do roku 2030.

Územní energetická koncepce Zlínského kraje
ODBOR STRATEGICKÉHO ROZVOJE/Energetická agentura ZK

Chytrý kraj – Strategie rozvoje chytrého regionu Zlínského kraje 2030
ODBOR STRATEGICKÉHO ROZVOJE: Dokument schválila Rada Zlínského kraje 22.2.2021, č. usnesení 0130/R07/21, platnost dokumentu do roku 2030.

Integrovaný plán pro strategickou změnu v rozvoji ICT oborů ve Zlínském kraji
ODBOR STRATEGICKÉHO ROZVOJE: Dokument byl projednán Zastupitelstvem Zlínského kraje dne 24. 4. 2023, usnesení č. 0504/Z17/23, platnost dokumentu do roku 2033.

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ

Plán odpadového hospodářství Zlínského kraje
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ: Obecně závazná vyhláška Zlínského kraje č. 1/2016 schválena Zastupitelstvem Zlínského kraje 24.2.2016, č. usnesení: 0667/Z20/16, platnost vyhlášky a dokumentu do roku 2025.

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ: Dokument schválen Zastupitelstvem Zlínského kraje 20.10.2004, č. usnesení: 770/Z26/04, platnost dokumentu do roku 2030.

Krajská koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje pro období 2024-2030
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ: Dokument schválen Radou Zlínského kraje 1.7.2024, č. usnesení 0622/R17/24, platnost dokumentu do roku 2030.

Koncepce ochrany přírody a krajiny Zlínského kraje do roku 2030 (mimo území CHKO)
OODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ: Platnost dokumentu do roku 2030.

ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU

Dokumenty z oblasti územního plánování naleznete zde.

ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ

Generel dopravy Zlínského kraje
ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ: Dokument schválen Radou Zlínského kraje 23.8.2021, č. usnesení 0608/R21/21, platnost dokumentu do roku 2030.

Koncepce rozvoje kolejové dopravy ve Zlínském kraji
ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ: Dokument schválen Radou Zlínského kraje ze dne 27.1.2020, č. usnesení 0080/R03/20.

Koncepce rozvoje silniční sítě II. a III. tříd Zlínského kraje
ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ: Dokument schválen Zastupitelstvem Zlínského kraje 16.12.2015, č. usnesení 0643/Z19/15, platnost dokumentu bez omezení.

Studie obnovy Dětských dopravních hřišť ve Zlínském kraji
ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ: Dokument vzala na vědomí Rada Zlínského kraje 5.6.2017, č. usnesení 0451/R15/17.

Plán dopravní obslužnosti území Zlínského kraje
ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ: Dokument schválen Radou Zlínského kraje 22.2.2021, č. usnesení 0155/R07/21, platnost dokumentu do roku 2025 s výhledem do roku 2030.

Koncepce Inteligentní řešení řízení dopravy ve Zlínském kraji
ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ: Dokument schválen Radou Zlínského kraje 14.2.2022, usnesení č. 0114/R03/22, platnost dokumentu do roku 2030 s výhledem do roku 2050.

Akční plán protihlukových opatření pro hlavní pozemní komunikace ve vlastnictví Zlínského kraje
ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ: Dokument schválen Radou Zlínského kraje 19.8.2019, č. usnesení 0594/R20/19.

Strategie bezpečnosti silničního provozu Zlínského kraje na období 2022-2030
ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ: Dokument schválen Radou Zlínského kraje 14.2.2022, usnesení č. 0113/R03/22, platnost dokumentu do roku 2030.

ODBOR KANCELÁŘE HEJTMANA

Krajský plán podpory rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením Zlínského kraje na období 2022 - 2026
ODBOR KANCELÁŘE HEJTMANA: Dokument schválen Zastupitelstvem Zlínského kraje 20.9.2021, č. usnesení 0710/R24/21, platnost dokumentu do roku 2026.

Koncepce romské integrace ve Zlínském kraji na léta 2020 – 2024
ODBOR KANCELÁŘE HEJTMANA: Dokument schválen  Radou Zlínského kraje 9.12.2019, č. usnesení 0980/R29/19, platnost dokumentu do roku 2024.

Koncepce prevence kriminality ve Zlínském kraji na léta 2018-2022
ODBOR KANCELÁŘE HEJTMANA: Dokument schválen Zastupitelstvem Zlínského kraje 6.11.2017, č. usnesení 0228/Z09/17, platnost dokumentu do konce roku 2022.

Koncepce politiky v oblasti závislostních chování ve Zlínském kraji na léta 2021-2025
ODBOR KANCELÁŘE HEJTMANA: Dokument schválen  Radou Zlínského kraje 24.8.2020, č. usnesení 0586/R20/20, platnost dokumentu do roku 2025.

ODBOR KULTURY A PAMÁTKOVÉ PÉČE

Koncepce rozvoje místní kultury ve Zlínském kraji na léta 2015-2024
ODBOR KULTURY A PAMÁTKOVÉ PÉČE: Dokument vzala na vědomí Rada Zlínského kraje 18.5.2015, č. usnesení 0399/R11/15.

Koncepce rozvoje organizací Zlínského kraje v oblasti kultury pro období let 2015-2024
ODBOR KULTURY A PAMÁTKOVÉ PÉČE: Dokument vzala na vědomí Rada Zlínského kraje 31.8.2015, č. usnesení 0689/R17/15, platnost dokumentu do roku 2024.

Koncepce účinnější podpory památkové péče ve Zlínském kraji
ODBOR KULTURY A PAMÁTKOVÉ PÉČE: Dokument schválen Zastupitelstvem Zlínského kraje 21.9.2016, č. usnesení 0795/Z23/16.

Koncepce účinnější péče o tradiční rukodělnou výrobu ve Zlínském kraji na léta 2018–2025
ODBOR KULTURY A PAMÁTKOVÉ PÉČE: Dokument vzala na vědomí Rada Zlínského kraje 10.12.2018, č. usnesení 1066/R32/18, platnost dokumentu do roku 2025.

ODBOR ZDRAVOTNICTVÍ

Plán pokrytí území Zlínského kraje výjezdovými základnami zdravotnické záchranné služby
ODBOR ZDRAVOTNICTVÍ: Dokument schválen Radou Zlínského kraje 26.2.2018, č. usnesení: 0131/R06/18.

Zdravotnictví Zlínského kraje 2030
ODBOR ZDRAVOTNICTVÍ: Dokument schválen Zastupitelstvem Zlínského kraje 12.12.2022, č. usnesení: 0451/Z15/22, platnost dokumentu do roku 2030.

ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro období 2023 – 2025
ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ: Dokument byl schválen Zastupitelstvem Zlínského kraje dne 2.5.2022, usnesení č. 0306/Z11/22, platnost dokumentu do roku 2025.

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb 2020-2022
ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ: Dokument schválen Zastupitelstvem Zlínského kraje 4.2.2019, č. usnesení 0537/Z18/19, platnost dokumentu do roku 2022.

Koncepce vývoje sociálních služeb ve Zlínském kraji
ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ: Dokument vzala na vědomí Rada Zlínského kraje 30.3.2020, č. usnesení 0250/R08/20.

Koncepce rodinné a seniorské politiky
ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ: Dokument byl schválen Zastupitelstvem Zlínského kraje dne 16.12.2019, usnesení č. 0745/Z24/19, platnost dokumentu prodloužena do roku 2023.

ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A SPORTU

Krajský plán primární prevence rizikového chování Zlínského kraje 2019 – 2027
ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A SPORTU: Dokument schválen Radou Zlínského kraje 27.5.2019, č. usnesení 0416/R13/19, platnost dokumentu do roku 2027.

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Zlínského kraje 2020
ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A SPORTU: Dokument schválen Zastupitelstvem Zlínského kraje 10.2.2020, č. usnesení 0784/Z25/20, platnost dokumentu do roku 2024.

Školská inkluzivní koncepce 2020-2021
ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A SPORTU: Dokument schválen v Regionální stálé konferenci Zlínského kraje dne 18.12.2019,  č. usnesení 86/RSKZK-KH25/19 a v PS vzdělávání 11.12.2019, č. usnesení 60/PSV14/19.

Plán rozvoje sportu ve Zlínském kraji 2021 – 2030
ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A SPORTU: Dokument schválila Rada Zlínského kraje 25.1.2021, č. usnesení 0051/R03/21, platnost dokumentu do roku 2030.

OSTATNÍ DOKUMENTY A ANALYTICKÉ PODKLADY

Analýza nabídky a poptávky po pracovní síle v oblasti odborných technických profesí ve Zlínském kraji v horizontu 2015 – 2020
KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA

Produktivita práce a úroveň odměňování ve Zlínském kraji
ODBOR STRATEGICKÉHO ROZVOJE KRAJE: Analýza přidané hodnoty a osobních nákladů na mikroekonomické úrovni (TREXIMA Zlín, 2019).

Směrnice pro strategické plánování rozvoje zk_SM_65_02_17
Vnitřní norma Krajského úřadu Zlínského kraje.

Prostorová analýza pro podporu správních řízení, výběr vhodných profilů, projekci a realizaci malých vodních nádrží (MVN) na území celého Zlínského kraje
ODBOR STRATEGICKÉHO ROZVOJE KRAJE: zpracovatel EKOTOXA s.r.o., 2020

Případová studie ORP Bystřice pod Hostýnem
ODBOR STRATEGICKÉHO ROZVOJE: Dokument vzat na vědomí Radou Zlínského kraje 20.6.2020, č. usnesení 0539/R19/22.

Aktualizováno:

Krajský úřad Zlínského kraje © 2024

Cookie lišta

Nahoru